14/12/2017

Skrevet d. 14.12.17.

Min kære elskede Hustru!

Vil i Middag paabegynde dette Julebrev, og allerførst hilse dig og min kære gamle Moder med det gamle, dog evig nye, glade Julebudskab. Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket, Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad, O.S.v. Jeg glæder mig særlig til denne Julefest, og det er for mig som om Englene allerede svævede i Luften, rede til at bryde ud i jublende Sang. Fred paa Jord! Fryd paa Jord. Det er mig nesten til Mode, som da jeg var lille Dreng, da vi de siste Dage før Jul ikke kunde vente Tiden af men i Spenthed talte hver Dag og Time, indtil det Øjeblik da Julens Gaver blev afslørede. Der blev altid sagt for: "til Jul, da er Luften fuld af Hemmeligheder", og det kan vi vel særlig sige i Aar. Ja det er Hemmeligheder som er af umaadelig stor Betydning, det er nemlig den store Julegave: Freden! som svæver i Luften, og hvor længes vort Hjærte ikke derefter, ja stærkere som de Smaa's, efter deres Julesager.
d. 16.12.17.
Er ikke kommen til at skrive før. Moske naar Brevet dig ikke til Julen engang, dog det er endnu 8 DAge. Jeg takker dig mange Gange for de 3 gode Pakker med Smør Pølse, Frekadeller, og Kartofler. Var det af Lise Meng's? jeg skal nok takke hende derfor, det er nesten for Meget, jeg har altid havdt et godt Nummer hos hende, og naar jeg var dernede ved mine Enge, saa var hun altid saa glad naar jeg kom og holdt en lille Pasiar med hende, og særlig Børnene glædede sig, da Onkel for det meste havde en Groschen med. I den senere Tid har jeg ingen Hunger lidt, da du min elskede lille Kone har sørget meget godt for mig og jeg er dig meget taknemlig derfor. Jeg har det ellers rigtig godt, vi har nu hver Dag Ekserseren og det gaar nesten fredsmesig til, dog det gjør man jo gjerne med, naar Freden er i vente. Hær har der været Vaabenstilstand i 6 Dage haabentlig bringer Morgendagen os ogsaa den glædelige Efterretning fra den russiske Front. I følger jo vist ogsaa spent med? Herren giver, i sin Naade at Blodsudgydesen, maa være endt.

Nu kommer Middagen, Dorgemyse med Gulasch, har nu gjort 3 Pakker istand med 4 Doser, og sender dem af med det Første, ellers faar du mig vel ved Ørene, som Thora har opfordret dig til. Sender dig ogsaa en Del Fotografier her fra Egenen, de smukkeste har jeg sendt P. Nielsen, da han har bedt mig derom engang dog da havde jeg ingen. Jeg har sendt ham dem som Julegave, det var meget smukke Landskaber som han sikkert vil glæde sig til, den kære gamle Mand.

Carl var her igaar han mener at køre paa Orlov i januar eller Februar, dog han var ikke saa synderlig oplagt dertil, da det her hedder, at de bliver holdt tilbage og sendt til Vesten efter Orloven, og det havde han ikke meget i Sinde med, han er jo ved Køkkenet og kan dog spise sig nogenlunde mædt. En Del af de unge Soldater skal have Orlov, men, for ikke mere at komme herned, paa den Maade kan de jo trække en Del bort, ellers er det jo ikke tilladt. Ja du min elskede lille Mie du har i din unge Ægtestand faaet meget at bære paa. Men min kære Moder skriver mig at du gjør det gjerne hun glæder sig meget til dig og det gjør mit Hjærte godt. Jeg ved der behøves stor Taalmodighed og det er min Bøn til Gud at han vil udruste dig med Samme, dog en Byrde har Herren dog i sin Naade befriet dig for nu, du behøver ikke at gaa i Angst om mig da det dødbringende Blyds Gang er standset, og derfor har vi nok Grund til at love og takke derved bliver ogsaa de andre Byrder lettere at bære, ikke sant?
Glade Jul dejlige Jul, Engle daler ned i Skjul, det toner allerede med livlige Strenge i min Sjæl, og det er mit Ønske for eder i kære 2, at denne Julefest maa blive eder til stor Velsignelse. Den yndigste Rose er funden blandt stiveste Torner oprunden, Vor Jesus den dejligste Pode, blandt syndige Mennesker groede.
Til Slut en glædelig Jul fra Eders tro Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde... er et udsnit af juleevangeliet,

Dorgemyse med Gulasch (Dörrgemüse mit Gullasch) er tørrede grøntsager med gullasch.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

09/12/2017

Skrevet d. 9.12.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften af hele mit Hjærte takke dig for de mange gode Pakker som jeg i de siste Dage har modtaget. 4 fra mit i Oktober, de to over Leibzig, de 2 vare gaaet beskadiget ind og var ompakket i Hamborg. Flæsk, Skinke Pølse Steg, og Brød alt var frisk og godt blot Brødet var mugen, da har jeg faaet dem alle blot dem du har afsendt den 14 tror jeg ikke jeg har modtaget. De godde Kager har smagt mig storartet til min Søndagskaffe. Vaflerne var gode, Kartoflerne vare haardfrosne, jeg tør dem op i kold Vand dem de bliver helt bløde, saa er de vel ikke gode? Du ved ikke min søde lille Kone hvor man er helt anderledes tilmode naar man efter saa længe atter kan spise sig rigtig mæt. Jeg takker min Gud tusinde Gange for det gode Hjem og for den kære unge Hustru han har givet mig.
d. 10.12.17.
I Middagstimen vil jeg skrive ferdig. Nu er Arbeidet ophørt, og der bliver ekserseret hver Dag. Igaar var jeg til Gudstjeneste og Presten mente da han kom, ja Kammerater nu lader det sig smukt leve her? da hørte man bagfra, ja naar vi fik lidt mere Menasch. Det gjorde et dybt Intryk paa mig da vi sang Nu takker alle Gud, det var som sunget ud af mit Hjærte, og særlig, da bagefter vor Bryllupssalme blev sunget. I alle mine Sager til Gud jeg tilflugt tager O.s.v. Da matte jeg tænke paa den Dag da vi blev forenede og samtidig paa den Dag vi saa hjærteligen længes efter, da vi paany atter forenes. Da vil Lovsangens Toner juble ud af vor Sjæl. Vi er nu stærkt spent paa hvad den 17. vil bringe os, Krig eller Vaabenstilstand. Ja kære Mie vi vil bede Herren ymygeligen om det Siste. Havde igaar Brev fra Pastor Bruhn som glædede mig meget. Jeg har det godt og er sund og rask og haaber det samme om dig, det er om Natten koldt her, forleden Nat havde vi 150 Kulde, dog vi har en varm Understand. Saa de kærligste Hilsener og Kys til dig og min kære gamle Moder Din egen Georg.

I alle mine sager er en dansk oversættelse af Paul Flemings salme In allen meinen Taten.

Nu takker alle Gud er en salme af Martin Rinckart som er fordansket mange gange.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

05/12/2017

Skrevet d. 5.12.17.

Min elskede unge Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Har i Formiddag skreven et Brev til Julie og takket for en Pakke med Smør og Kager hun sendte, samtidig en Pakke fra Moder med Pølse, som smager mig storartet. Tænk dig min egen Mie her er Forhandlinger i Gang med Romansky om Vaabenstilstand, de har i Morgen selv tilbudt den, to Offiserer var her ovre, er det ikke storartet?
Jeg glæder mig overmaade. Matte Herren lægge det tilrette saaledes at det faar en god udgang. Idag er der ikke falden et Skud. Vore Poster har staaet ovenpaa Dækningen uden Gevær og byttet Tobak om med Brød. Du kan tænke dig hvorledes vi er til Mode, det er nesten som man svævede i Luften, og befinder sig i den syvende Himmel, dog vi vil ikke glæde os for tidlig, da det jo endnu kan komme anderledes, men aligevel sætter saadant noget TAnkerne i Sving, og de iler i særdeleshed derhjem til dig og alle de Kære derhjemme og man mærker stærkere Hjemmets dragende Magt, og Lengselen efter Freden, brænder dybere i ens Indre. Herren være takket for det Skridt der er taget henimod Freden.
Vi staar i Forvæntningens Tid Adventstiden og vi synger Gjør Døren høj gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hærsker over alle Land og er al Verdens Frelsermand. Hvor har denne Salme i forbigangne Tider ofte sat vort Sind i Bevægelse og i glad og spendt Forventning saa vi den glade Julefest i Møde. Særlig har denne Salme staaet levende for min Sjæl denne Dag, og mit Hjærte er i Forventning efter hvad den nermeste Fremtid bringer. Julekongen Jesus vor Fredsfyrste, bebuder sit Komme, og vi vil med Glæde tage imod ham og aabne vore Hjærtedøre for ham saa han kan tage ind til os for at berede os den sande Juleglæde, derved fylder mig ogsaa den Tanke, om nu Juleklokkerne ogsaa kunde ringe os den længe vedete Fred med ind, saa vilde Klangen blive doppelt skjøn. Ja kære Mie jeg tror du kan sætte dig ind i min Tankegang og du vil glæde og fryde dig sammen med mig. Ja, Fred paa Jord Fryd paa Jord, Jesusbarnet bland os bor motte vi i Fremtiden ofte kunde synge denne dejlige Julesalme sammen, under fredelige og rolige Forhold. Vaabenstilstanden med Rusland har jo været bekjendt et par Dage, og det lader jo nu til at Romænien nu følger efter. Du har jo vist ogsaa erfaret det. Tak for dit kære Brev jeg modtog idag, der har du ellers ikke store Forhaabninger om Freden. Nu er Lyset snart udbrændt og jeg begiver mig til Sengs, og vil der tænke videre paa min kære unge Kone, som længes saa meget.

den 6.12.17.
Nu i Middagstimen til Slutningen. Der er nu fulkommen Vaabenro ved Fronten, dog nermere om Vaabenstilstanden har vi ikke erfaret endnu. De to rumænske Offserer er endnu hær og forhandler, de bliver kjørt i Auto med tilbundne øjne, nu kom Middagsmaden Kartoffelsuppe med Faarkjød og salt Agurker, Middagen har smagt udmerket dog kun for lidt, at man bliver mædt, dog det har nu mindre at betyde, nu er man næsten mædt af lutter Glæde. Jeg havde i Aftes ogsaa Brev fra lille Carl paa 4 Sider med alle nyheder hjemme fra, jeg har Glæde af at skrive sammen med ham, jeg tror ogsaa det kan være til gavn for ham, ogsaa fra Jørgen havde jeg Kort, han er jo ved frit Mod og ønsker at tage Jesus med paa Vejen. Det er helt forunderlig med en saadan Ro ved Fronten, det giver en rigtig Fredsstemning, man hører ikke de svære Drøn, og den skarpe Susen gjennem Luften. Alt ligger som i en dyb Søvn. Dertil kommer det dejlige Vintervejer vi har idag. Landskabet er blendende vid af Sneen der faldt igaar, det er, som den vide Sne legger et blendende Dække over al Krigens Nød og Elendighed og Landskabet, smiler os i Møde, iklædt Fredens Dragt, og Sjælen bliver Stemt til Lov og Takkesang. Husker du min blomstrende Julerose da vi om denne Tid for 4 Aar siden begyndte at skrive sammen? da var der ogsaa freds og glædes Stemning i vore Hjærter. Jeg maa nu til at skynde mig da vi snart atter begynder at arbeide, og om Aftenen er det straks mørkt, naar Vaabenstilstanden kommer saa bliver al Arbeide indstillet saa faar vi jo kronede Dage. Vi arbeider nu paa en understand til vor Feldwebel, den er nesten ferdig. Komfyret brender allerede lystig, det var det 7.de jeg lavede, de er godt tilfreds med dem Alle, de varmer saa behagelig, og holder Varmen længe. Saa slutter jeg mit lange Brev med de kærligste Hilsener og Kys
Din forventningsfulde Mand Georg.

Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid".

Fred paa Jord, Fryd paa Jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

04/12/2017

Skrevet d. 4.12.17.

Min kære lille Kone!

For de 4 Pakker, tusinde Tak, 2 med Steg i Doser og Pølse l med Nudler og Mel og 1 med Strømper alt var velbeholden dog Pakken med Brød som var afsendt samtiddig har jeg ikke faaet, jeg havde stor Hunger og fald straks over en af Doserne med Steg som jeg gjorde varm til min Aftensmad, som det smagte mig er ubeskrivelig. Samtidig modtog jeg en Pakke fra Moder, (Quorp) med Fedt, og da jeg kom fra Vagten kl 1 om natten begynte jeg at bage Pandekager som smagte mig henrivende, den neste Nat da jeg havde Telefonvagt kogte jeg Nudler, med den lille Dose Steg, jovnet med Mel. Jeg tænkte derved paa din Kærlighed til mig og det smagte mig dobbelt godt. Jeg er meget glad og Herren taknemlig i Morgen da der Amtlig er kommen igjennem at der er Vaabenstilstand med Rusland og at Underhandlerne allerede er indtrufne underskrevet, Erkehertug Josopf. Vi har af den Grund fri for Arbeidet, og fejrer. At STemningen er god, her, kan du tænke dig. Det er det første Skridt mod Freden. Naar vi bliver ferdig med Rusland, saa kommer de andre vel bagefter. Hos os er det temmelig rolig. Romanski kan jo ikke gjøre meget uden Rusland og bliver derfor vel ogsaa tvungen til at holde op. Moske giver der endnu et veldig Slag i Vesten, og saa kommer Freden. Ja min elskede lille Kone, nu tror jeg, at vi staar ikke langt fra det ønskede Maal, og vi vil bede Herren om at forunde os et lykkelig og glad Gjensyn. Vi sidder nu gemytlig sammen i vor varme Understand, vi har igaar havdt Sne og idag er der Frost, og temmelig koldt Rejn har vi endnu ikke havdt dette Efteraar, men sterke Storme saa store Træer rives om. Nu nermer sig vor kære Julefest, og jeg har sterk Tro til at Juleklokkerne ringer os Freden med ind. Ja kære Mie, jeg længes ofte derefter, atter at være derhjemme hos min egen lille Kone i vort felles kære Hjem, og vi kan leve i Fred og Ro og vi atter kan tage fat paa den vante Gerning, og bytte Sværdet om med Ploven, saa vil vi med Lov og Tak tænke tilbage paa den Tid Herren saa forunderlig har hjulpet og bevaret os, det vil være et Afsnit i vort Liv, som vil staa os levende i Erindring hele vort Liv igjennem. Nu vil jeg slutte denne GAng da Middagen snart kommer det giver i Dag Dorrgemyse mit Hammelfleisch. Ellers har jeg det godt og er sund og rask. Carl lader hilse.
De kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hjærtelig Hilsen til Moder.

Dagens menu:
Dorrgemyse mit Hammelfleisch (Dörrgemüse mit Hammelfleisch) er tørrede grøntsager med fårekød

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.