19/10/2017

Skreven d. 19.10.17.

Min elskede lille Kone!

Tak for Søndagsbrevet jeg har modtaget. Jeg ser deraf at du har været nær sammenknyttet med din kære Broder Peter og det gjør mig inderlig ondt at du har mattet miste ham. DErhjemme gjør Døden mere Indtryk som for os herude i Felten da vi i saa længe, hver Dag staar med den for øjet og ser den i de græsligste Skikkelser, og man bliver underlig haard og ufølsom, og tænker sig ikke saa meget derved, ja Døden holder ikke mere den Prædiken som i den første Tid, Mange er bleven forhærdet, og jeg tror med Grud at Guds Kald er forgjæves paa dem. Den Ligegyldighed overfor Død og Dom, saaledes hører man Udtalelser, som

og andre raa Udtalelser saa i derhjemme vilde gyse tilbage ved at høre dem. Paa Gud og hans Rige tror de lengst ikke mere og saaledes gaar de i døden og det er stadig min Bøn Herre bevar du mig, i den barnlige Tro paa dig, og lad mig altid have dig for øje og i Tanke. En svækkende Indflydelse har en saadan Omgang dog med Tiden paa Troslivet, og der skal Kraft til fra det Høje for at vise hvad man er, og hvad Gud og hans Ord er for mig, og jeg beder dig min kære Mie og alle Guds Børn derhjemme, glæm mig og alle Trosfeller som staar i Felten ikke i eders Forbønner for Naadens Trone at han vil bevare os uskadt af denne Verden. Ja Ugudeligheden er stor, men der er dog, Gud ske tak, dem der søger efter Sandheden, og den Fred som stiller alle Hjærtes Savn, og det maa være vor Bøn for Disse, at Krigen i den Henseende maa blive til Velsignelse for dem. Ja mange vil komme med stor Velsignelse ud af denne Verdenskrig, dog paa den anden Side, vil der ogsaa mange komme forhærdet ud af Samme. Til Gudstjeneste har jeg sist været i Februar, dog siste Søndag var hær Gudstjeneste i Stillingen men da havde vi Arbadstjeneste og jeg viste det ikke før vi hørte Sangen.
Af Moders Brev idag erfarer jeg at du er til Begravelse jeg har skreven et Brev til Christine og til Quorp, jeg hører jo vist nu nermere fra dig, ja min kære Mie jeg var gjerne hos dig for at trøste og opmuntre dig og det er min Bøn at Gud i sin Naade atter vil forunde os et Gjensyn. Jeg har det ellers godt og er sund og rask. Tak for den gode Honning. Nu bliver det knappere med Kosten og Hungeren melder sig, en Pakke fra Julie fra d. 18 har jeg endnu ikke faaet. Hvis du endnu har Nudler over, er de mig kærere end Gryn, da vi faar dem saa tit, dog Hunger er en god Kok, Mel er ogsaa kærkommen.
Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

14/10/2017

Skreven d. 14.10.17.

Feldpostbrief.
Min kære elskede Hustru!

Med dyb Medfølelse læser jeg dit Brev idag, og det gjør mig inderlig ondt for dig og dine kære at i har mottet miste en kær Søn og trofast Broder, ogsaa mig var han bleven meget kær de par Gange jeg har talt ham og jeg føler med eder. Det er sket af Herren og er underlig for vore øjne, det maa vi ogsaa sige i dette Tilfelde, og vi spørger: hvorfor? Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu, men herefter vil du forstaa det. Hvor udrandsagelige ere dine Tanker og dine Veje usporlige, og derfor min kære Mie vil vi overgive vor Sorg i den Almægtiges Haand. Herre, du gav Herre du tog, Herre dit Navn være lovet. Den evige Gud er en Bolig og hernede ere de evige Arme, motte disse evige Arme have naaet vor kære Broder Peter i hans siste Stund. Din dybt medfølende Georg.

Peter er Maries ældste bror, Peter Thode Hybschmann, født den 5. januar 1885. Han boede i denne periode i Borrig (nu Borg) i nærheden af Bredebro. Han blev 32 år og døde den 3. oktober. Se ham i slægstavlen: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen#!profile-1500178-info

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

09/10/2017

SKreven d. 9.10.17.

Min elskede lille Kone!

Nu lige faaet brand paa Piben og vil derfor med Fulddamp skrive dig et par Ord i Middagstimen. Vi er nu rede til at tage imod Vinteren, da vi har en god tæt og varm Understand men om vi kommer til at forleve den her, er jo et andet Spørgsmaal, der er atter saa mange Rygter igang, at vi bliver afløst og kommer til Riga, andre vil have os til Ægybten, eller Italien, dog jeg tror ikke derpaa før vi er paa Vandring. De kan meget godt lade os afvente Freden her, som efter Sigende skal svæve i Luften.
Som Skorstenbygger har jeg vundet mig et Nummer, jeg murer nemlig en hos den anden Kastergruppe idag og iaften bliver den indviet haabentlig lykkes den lige saa godt som denne her, for den er henrivende.
Nu har jeg ikke hørt i en lille Tid fra dig, haabentlig bringer Carl mig noget i Middag. Jeg har det ellers rigtig godt og er frisk og sund som en Fisk i Vandet og føler mig lykkelig og veltilfreds.

I Aftentimen.

Carl kom med Posten og bragte mig et Brev fra dig som jeg glædede mig til. Jeg glæder mig for alle de Kære som kan være hjemme paa Orlov, og under dem det af Hjærtet gjerne. Har jeg ikke takket for Billedet, saa undskyld mig, jeg er glad derved. Cigarrene og Limonaden har jeg faaet. Har ikke hørt noget fra Besirkskomandoen. Det var da godt at din Udstyr bestod Prøven, de har sagtens kritiseret skarpere end jeg? du har vist tænkt om mig i den Henseende, at han stiller sig meget ligegyldig an, naar du viste mig dine Sager, dog du maa tro at jeg skarp har fikseret det alt og set hvad du sad bagved thi naar jeg ser et Arbeide saa ser jeg for det meste ogsaa hvad han eller hun er værd. Paa den lille Seddel, finder jeg at du savner lidt af Kærlighed, jeg bringer dig derfor hermed al den Kærlighed jeg besidder, ved i Tankerne at give dig det allersødeste Godnatkys, er du tilfreds? Hilsen Din egen Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

07/10/2017

SKreven d. 7.10.17.

Min elskede Mie!

Paa Søndageftermiddag et par Linier. Saa har du jo ordentlig havdt Selskab naar de Loiter Børn har været paa Ferie, ja det er et par gode Piger og du er vist kommen til at holde af dem? Jeg venter Carl med Posten men det lader ikke til at han kommer, saa er der vel ikke noget fra dig idag, i Forgaars havde jeg et Kort mange Tak, moske gaar jeg op et lille Smut og ser hvorledes Tingene staar. Nu er det forbi med Plommerne, dog vi har endnu Æbler og Pærer og Tomader som vi spiser med stor Forkjærlighed, naar disse er opbrugte saa kommer Græskarrene paa Rad, som er her i Masser blot lidt Sukker, saa giver de god Brødpaalæg, de grønne er de bedste og smager godt stegte, ellers bliver de kogte og vi kommer det saa i Middagsmaden, som ogsaa nok kan gaa an, de har nu atter knappet os af med Brødet 600g om Dagen og med Belag er det ikke rigtig bestilt. Jeg har det jo ellers godt og lider ingen Mangel da du jo trolig sørger for mig og hjemme fra Quorp kommer der jo ogsaa af og til en Pakke, forleden havde jeg en fra Cicilie med Kager og Flesk, og fra Julie havde jeg Kort at hun havde afsendt en, blandt andet klager hun over at de, nu da du er borte, ikke hører saa meget fra mig, og beder derfor om et lille Livstejn sommetider jeg skrev i sidste Uge til Cicilie.
Du tænker at det blot er hyggelig hos dig, hvor Kedelen summer paa Komfuret, da skulde du kigge ind til mig i Eftermiddag og du vilde føle dig tiltrukken af den hyggelige Varme, og af den behagelig duftende Æblemus som prodler paa Panjekomfuren, san nu alt er rigtiggaaende, vid kalket og tæt i alle Fuger. Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir, siger Kammerat Fritz til mig og vor Untffz som i Dag er bleven Fitze, siger: godt Schors rigtig Schors. Du ser i Felten bringer man alt ferdig, en anden Ting er det, om jeg kan detn nanr jeg atter kommer hjem. Som Korporal dumper jeg igjennem paa Grund af min Godhed siger de andre. Din egen Georg.

Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir må vist betyde Så har du vundet en urtepotte hos mig.
Schors er måske Schorsch, som er en tysk form for Georg.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

05/10/2017

Skreven d. 5.10.17.

Min inderlig elskede Hustru!

Nu maa du komme og være Køks hos mig da jeg i Dag er bleven ferdig med en nydelig lille Komfur med 2 Kaageholler paa og det brummer i den saa det er en Lyst, den er muret af Ler og Kampesten Pladen har vi hentet nede i Byen tillige med Dør og Vindue som alt er lufttet indsat. Benke har vi ogsaa og Bordet bliver ferdig i Eftermiddag, saa du ser Køkkenet er ferdig, kun Kokken mangler. Med oveværelset maa du være nøjsommelig da du maa tage til takke med en Britsche, og et Dække at dække dig til med. Nu Fortsættelse ved det nye Bord i Aftentimen ved Starinlys dog der er en Halo saa man ikke kan samle sine Tanker vi ligger 9 Mand sammen Betjeningen til to Kastere jeg har en med 3 Mand og en anden Gefr. har den anden og en Untffz har dem begge under sig, en gemytlig Indeling, ikke? jo mindre Afdelingen er, jo skjønnere. Nu er der Krigsoplevelse paa gang, der skulde du bare høre, saa vilde du nok sperre øjne og Mund op, der bliver de utroligste Ting fortalte, men en Kjender hører straks hvad der kan være sanferdig. Vort Lys gaar paa Slutning derfor god Nat, sov godt i din bløde Seng jeg lægger mig paa Bredder.

d. 6.10.17.

Om jeg ikke bliver forstyrret i Middag saa vil jeg se og faa Brevet ferdig, dog naar jeg skal sige det, saa har jeg ikke megen Lyst, og jeg ved derfor ikke om Indholdet vil blive meget opbyggelig. Du tænker moske hvor er min kære Mand dog bleven dovn med at skrive i den senere Tid, dog du maa tage dette som et Tejn paa at jeg har det godt og nok at bestille. Tiden efter min Orlover gaaet saa forbavsende hurtig saa jeg neppe kan tro at vi snart er mit i Oktober dog jeg har ogsaa arbeidet med Liv og Lyst, og det forkorter Tiden og danner en Hindring for mange skadelige Tanker, som ellers kunde komme op i en, der bliver knurret og klaget nok enda.
Kejseren sagde forleden, da han var her i Kronstadt, at til Jul vilde de første af os allerede være hjemme, dog det sagde han ogsaa 1914 at naar Løvet faldt fra Træerne saa var vi atter i Tyskland, og nu falder det allerede for 4de Gang og vi er endnu altid i Felten, dog der er jo sterk Tale derom, og vi vil bede til Gud, at han i sin Naade vil se ned til os saa vi til Jul kan synge: Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor.
- - - - - -
De hjærteligste Hilsener til Moder og dig min lille Kone fra din egen tro Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

02/10/2017

Skreven d. 2. Oktober 17.

Min elskede lille Kone!

Guds Fred til Hilsen!
Paa Søndag fik jeg ikke skreven da vi anbeidede hele Dagen igennem. Idag fejrer vi Hindenburgs Fødselsdag og vort Regiments Stiftelsesfest altsaa to Fluer af et Smek. Det gaar maaske dig lige som mig i denne Tid, med Skriveriet, jeg har i den senere Tid arbeidet saa jeg nesten stod paa Hovedet derved, dog nu er det groveste Arbeide gjord i vor Stilling og jeg haaber derfor at forbedre mig lidt. Tak for Brevet som jeg har modtaget tillige med Lammestegen, du har altsaa havdt meget Besøg. Jeg har glædet mig sammen med dig derover, Herren velsigne eders Samvær. Du har altsaa været i Flensburg og købt Møbler, haabentlig kan jeg lide dem naar jeg kommer hjem? det lader ikke til at du er med paa det, vi saa tit taler om hernede! nemlig naar vi atter kommer hjem saa retter vi os ind efter rumænisk Art som vi alt selv kan bring ferdig og som er billig og solide, jeg tror jeg fortalte det da jeg var hjemme? dog min elskede lille Mie, tror jeg selv, at jeg vil føle mig bedre tilpas i dine nye Senge, en paa den egen egenlavede træ-Bænk efter rumænsk Stil, dog Tiden vil vise hvorledes vore Fordringer maa stilles -
Nu falmer Skoven trind om Land, og Fuglestemmen daler nu Storken flyver over STrand ham følger muntre Svaler ja saaledes synger Grudvig i sin Høsttakkesang, og naar jeg paa denne Oktobereftermiddag sidder og betragter den falmende Skov, saa forekommer den mig ogsaa smukt i denne Dragt, Bøgene med deres rød-brune Blade kalder jeg skjønnere en Birken med sine guld, dog det minder alt om Forgengelighed og Død, alt visner og forgaar, og jeg tror det er godt at lade denne Røst fra Naturen prædike for os. Saaledes som Skovens Pragt svinder hen om Efteraaret, saaledes svinder ogsaa vort Liv hen, har vi da brugt Sommertidens Kræfter for at uvikle Frugt, som Gud Herren kræver af os?
Naar det Forkrenkelige er iført Uforkrenkelighed, og det dødelige er iført Udødeljghed, da opfyldes det Ord som skrevet er: Døden er opslugt formedelst Sejer. Ja motte Herren finde os vaagne naar han kommer.
Til Chr. og Adelheid's Brullup har jeg skreven et Brev, men det kommer vel sag­tens for sent, dog bedre sent en aldrig. Hils min kære gamle Moder og spørg om hun er tilfreds med, hvad hun hører igjennem dig eller om jeg ekstra skal skrive til hende? Herren give dig Kraft og Styrke i din Sygdom kære Moder. Saa de kærligste Hilsener fra din egen tro hengivne Mand Georg.

Du ser min kære Mie, at jeg efter min smukke Orlov, allerede har oplevet mangt og meget dog i alt har Herren været mig forunderlig nær, og givet mig over al Maade Ro, Fred og Frimodighed, saa alt er bleven mig saa let. Som dine Dage er saa skal din Styrke være, skriver Moder til mig i hendes Brev, det har jeg merket og erfaret Sandheden af i denne Tid.
Haaber dog at du og Moder kan taale at læse saadanne Breve eller vil i hellere ikke høre det?? saa vil jeg ikke benævne saadanne Oplevelser. Ellers har jeg det udmerket er sund og rask og føler mig saa stærk og kraftig efter Orloven. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys, din hengivne Mand Georg. Hilsen til Moder og alle i Ravit.

Naar det forkrenkelige ... er et citat fra
Som dine Dage er saa skal din Styrke være er et citat fra , selv om det i dag oversættes noget anderledes: Måtte din livskraft vare, så længe du lever. Linien er også i en lidt anden form kendt fra salmen Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Lyt til "Kun en dag"

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.