21/08/2017

Skreven d. 21.8.17.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

Idag atter et lille Livstejn, jeg har det godt og er sund og rask, Herren være takket, men Kampene er forbitret dog vi gaar sejrende frem, idag ligger vi ellers i anden Rekke, og har gravet os ned bag en Skraaning, igaar tog vi en Del til Fan­ge, vi venter Modangreb, dog jeg tænker de har Næsen fuld fra igaar. Løft dine øj­ne op til Bjergene, hvorfra Hjelp kommer, det er mig til Trøst, og giver Kraft ved at erfare Sandheden af dette Ord. Ja hernede ere de evige Arme, som jeg ogsaa fø­ler udstrakt over mig og forunderlig erfarer jeg deres bevarende Magt hver Dag, og jeg maa altid paa ny udbryde i undrende Tak ja ham vor kære Frelser er given al Magt i Himlen og paa Jorden, og det vil være vor Bøn til ham at han snart vil gjøre en Ende paa alt det Forferdelige, det vil han ogsaa naar han har opnaaet sin Hensigt med Krigen, saa længe vil vi være stille for ham. Kærlig Hilsen Din egen Georg.


Løft dine øj­ne op til Bjergene, hvorfra Hjelp kommer er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

20/08/2017

Skreven d. 20.8.17.

Feldpostbrief.
Min kære lille Kone!

Vil idag takke dig for den gode Pakke med Knepkager og for dit siste Brev fra Quorp med vedlagte Brev fra Broder A. som jeg alt har glædet mig til. 2 Pakker fra Moder har jeg ogsaa modtaget igaar samtidig ogsaa et Brev, det glæder mig at du har det paa det rene igjen, men skjønt jeg ogsaa gjerne havde haft, om du, naar jeg atter kom paa Orlov, kunde møde mig med en lille Prins paa Armen dog du er jo gladere ved at være fri? Nu har du jo dog vist modtaget mine Breve som du len­ges efter, det kunde jeg jo nok have rejnet dig ud at det vilde komme til at vare saa længe, det føreste Brev har jeg givet af den 30 Juli. Naa, hvorledes gaar det dig saa hos din Svigermor haabentlig kan i forliges? Mit Brevpapir jeg har kjøbt er alle Kuverterne klæbet sammmen, nu faar du hjælpe dig med disse. Saa de varme­ste Hilsener og Kys som jeg sender min lille Kone ud af en forferdelig fjendlig Skjærsild. Din Georg.

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

18/08/2017

Skreven ved Sovega d. 18.8.17.

Min elskede kære lille Kone!

Idag atter et lille Livstejn som jeg ved du og Moder længes efter i denne Tid, da i ved mig i Fare hver Dag, dog skade at jeg ikke kan blive Brevene løs, da de ikke bliver antagne, jeg har 4 i min Lomme dem faar du jo saa vist alle paa en Gang. Tak for Kortet og Brevet fra den 7vende som jeg idag modtog, sa har du nu altsaa udtjent, og behøver ikke mere at tjene dit Brød hos Fremmede, det ved jeg du er glad for. Du er jo nu vist lidt angst for hvorledes de skal forholde dig hjemme hos min Mor som min Kone, jeg vil derfor raaade dig til at betro dig med alt til hende, og jeg er vis paa at du vil finde Forstaaelse hos hende. Angaaende med at holde Hus, saa brug kun hvad du mangler Penge faar du jo hos Andreas, om der ikk bliver noget over faar hjælpe sig, om Gud vil jeg atter kommer hjem bliver det nok bedre og skulde jeg ikke komme saa er der ogsaa nok til eder. Læs mine Bre­ve for Moder det vil hun glæde sig over, hvad du ikke synes om at læse for hende kan du jo slaa over, saa haaber jeg at du vil komme til at føle dig hjemme der, om ogsaa du maa savne din Ægtemage som for dig og vore Efterkommeres Fremtid maa staa det store Slag, det er mig nu bleven kærere og mere bevidst en før, og jeg er Her­ren taknemlig for at jeg er sund og rask og kan holde alt ud, han vil ogsaa hjælpe os videre til en god Avslutning saa vi min kære lille Kone i Ro og Sikkerhed efter Krigen kan bygge os et rolig og stille Hjem, hvor vi ikke behøver at tænke paa Krig og Ødelæggelse i det timelige.

Jeg sidder her i eftermiddag i mit Jordhul som jeg halft har dekket til med Grene Blade og Jord saa jeg dog har lidt Ly for Rejnen, saa lenge det varer, inden det begynder at dryppe igjennem. Panje sender os af og til en Opmuntring i Form af nogle Granater, ellers er det temmelig rolig. Sillingen er paa en Bjergkam og tæt Skov saa vi kan bevæge os frit ovenfor vore Huller, uden at blive set af Panje, jeg er dog glad for at han ikke snappede os forleden Aften. Jeg har idag kogt Ok­sekjød det kogte i 3 Timer inden det blev mør, det har vist været en gammel Træk­stud blev vi enige om, Middagsmaden var altsaa Graupen med frisk Oksekjød, du ser jeg vil ikke komme i Forlegenhed om jeg ogsaa herefter skulde undvære dig nogle Dage. Jeg kan kaage dig den skjønneste Ærte og Bønnesuppe du kan tænke dig, jeg havde nok Lyst til engang at byde dig ind til Middag her naar jeg har kogt. Vort Feldkøkken skal endnu være i Ungarn, dog vi faar helt godt udleveret til at kaage af, og kommer derfor bedre ud af det som naar Køkkenet kaager, blot vi har det Ar­beide mere.

Taksigelseskortene vare smukke, igaaraftes var Carl nær kommen mig ned paa Hovedet i mit Hul, han saa ikke at jeg havde dekket det over, jeg hev jo et megtig Brøl af mig og begynte at skjælde ud, na nu, it saa galt, sagte han saa ovenfra og jeg mer­kede saa hvem jeg havde med at gjøre vi fik os saa en lille Pasiar om Hjemmet, jeg er dog glad for at vi kan tale sammen, det letter ogsaa Humøret. Pakker har jeg kun faaet 1 endnu. Saa til Slut Guds Fred, mange Hilsener og Kys

Din egen Georg.


Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Sovega hedder i dag Soveja.

15/08/2017

Skreven d. 15.8.17.

Feldpostbrief.
Min kære lille Kone!

Vi er nu atter i fremadgaaen, Sovega har vi atter og nermer os Camboile. Nu skal jeg fortelle dig et lille Eventyr jeg oplevede i gaaraftes. Paa March hele Dagen om Aftenen nermer vi os Bjerget Remtase, som moske var besat af fjenden, jeg blev komanderet med min Gruppe til venstre Sidedekning, og skulde saa ovenpaa træffe sammen med Komp, ankommen oppe traf vi en Patroille af 2 Komp som sagde, at Bjer­get var fri, vi lagde os saa hen og puste lidt, dog vi skulde vider til Stillingen vi havde besat paa Tilbagetoget jeg i Spissen gjennem tet Skov, lidt vider da siger der en til højre, Paja sti, Paja sti, det kom mig fordægtig for, og spurgte, hvem der, intet Svar, et par m. videre og jeg staar for Romanskis Telte, da kan du el­lers tro vi fik Ben at løbe paa, saa fik vi Ild fra alle Kanter, kom dog godt i­gjennem da det gik ned af Bjerget, ved Ilden var Komp bleven avaret og trak sig og­saa tilbage, altsaa du ser jeg har det godt. Kærlig Hilsen din egen Georg.

Altsaa denne gang endnu ikke hos Romansky.


Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Sovega må være Soveja, og Camboile må være Campuri. Det har ikke været muligt at identificere Remtase.

11/08/2017

Skreven d. 11.8.17.

Min sødeste lille Hustru!

Nu lige efter Middagen, som bestod af Nudler, et par Linier til dig, igaar fik jeg ikke det andet Brev afsendt, saa faar du vel nu 2 paa engang, men det er du vel ikke kjed af? Mit Brevpapir fra Flensborg er nu opbrugt, og jeg har allerede kjøbt noget andet, men af Fugtigheden er Kuverterne klæbet sammen. Panje har siste Nat og i Formiddag forholdt sig meget rolig, vi er i den Mening at han paa Grund af Trykket fra Nord og Syd vist har trukket Hovemagten tilbage, og vi vel vist ogsaa her gaa frem igjen. Jeg har vel skreven at jeg er i mit Komp, da Panje har taget vore Kastere. Carl bærer nu det røde Baand paa venstre Arm (Hilfskrankenträger) naar Stillingen er rolig saa har de det meget godt og han glæder sig dertil. Hav­de forleden Kort fra Broder Peter han var paa Rejsen hjem paa en 4 Ugers Orlov, han skrev: Pastor Nielsen skrev mig; paa Onsdag viede jeg Deres Broder og Forlovede, jeg kunde ikke tro mine egne øjne men da saa dit Kort og Moders Brev kom, kunde jeg forstaa Sammenhengen, han vilde ogsaa en Søndag besøge dem hjemme i Ravit maa­ske er du saa ogsaa der, og kan forestille dig for ham, som min ungdoms Hustru. Til Cicilies Fødselsdag sente jeg et Kort det er vel sagtens kommen lidt for sildig?

Nu begynder det atter at rejne. Du kan tænke mig siddende under en stor Bøg bag en stejl Skraaning jeg kan sidde her og see ned i Putnadalen, dog selve Putnas bru­sende Wandløb kan jeg ikke see for en del megtige Graner som i deres mørke Dragt hæver sig mejestetisk i Vejret, om Natten har disse Graner noget uhyggelig og spø­gelseagtig over sig, ja mangt en Soldat har om Natten paa ensom Patroljegang, gyst tilbage for en Gran som bevægede sig for Vinden, dog under Krigens Lengde har man med Tiden vænnet sig til alt saadant, saa der skal meget til at sette en ud af Sindsligevægten. Ligetil venstre, en 10 m fra mig, ligger en 30 m tyk Bøg paa Jor­den, forleden da vi laa her kom en Granat og kappede samme, og kun en af de omkring­liggende blev let saaret i Hovedet, saaledes slog ogsaa en mit ned mellem en Gruppe som stod og snakkede sammmen til al Lykke eller rettere Herrens Bevarelse var det en Blidgænger, saa der ingen kom tilskade. Ja min kære Mie hvor har Herren ikke al­lerede i de par Dage jeg er her mange gange forunderlig bevaret mit Liv, ham være Lov og Tak. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys og Gud anbefalet din egen Georg.


En panje er en betegnelse for en russisk bonde, udtrykket anvendes også om de hårdføre russiske heste og hestetransport. Georg bruger generelt udtrykket om "de slaviske modstandere".

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/08/2017

Skreven d. 10. August 1917.

Min kære lille Kone!

Du er flittig med at skrive, tak for dine kære Breve som jeg har modtaget, jeg har ikke faaet saa ofte skreven end jeg vilde da Lejligheden dertil ikke har væ­ret saa gunstig, ja min kære Mie det er rigtignok noget andet end at være paa Or­lov der sov jeg varmt og blødt hos dig min Elskede og her maa jeg sove hos Moder Grøn, som i denne Tid er lidt fugtig da det af og til, rejner, og Dunst for vi her, zum verrücken, da det her er et Brenpunkt, forleden Nat var der et rent Teater her da satte Fjenden an syv gange dog uden at opnaa andet end en blodig Tryne, vi fornøjede storlig over deres megtige Hurahyl som de gav af sig, som de begynte med, inden de endnu kom ud af deres Huller, du kan tro vi svingede Taktstokken til deres Sang og Ekoet tonede ti tyve gange tilbage til os gjennem Bjergene, det var anderledes som da jeg før paa min Basun blæste Stykket, Hümne an die Nacht, det var Fredens Toner der bølgede gjennem den svale Aftenluft, her var det Krigsbøl­gernes megtige susen som for gjennem Luften. Nu rejner det, bagefter videre. Dog, naar disse Skjærmysler er overstaaet, saa er det atter nogenlunde Ro og du kan tro min elskede lille Kone, i saadanne stille Timer da gaar mine Tanker derhjem til dig og dvæler der ved Orlovens skjønne Minder, og mit Hjærte bliver da stemt til Lov og Tak til vor kære Frelsermand, som saa forunderlig har ført vore Hjærter sam­men, og min Tak ender i Bøn om at han som har alle Traade i sin Haand ogsaa vil fø­re det saadan at vi atter engang efter Krigen maa forenes og med hverandre danne os et rolig og hyggelig Hjem, hvor han som i Krigen var os Sol og Skjold maa være Husven og Hjærteven, og staa som den lysende Stjerne over vort Hjem, saa vil det blive til Velsignelse for os og vore Medmennesker. Det glæder mig meget at du dog tager over til min kære gamle Moder, jeg takker dig derfor, ogsaa Julie, som maa gjøre saa meget for os, tak hende fra mig. Jeg skrev forleden til Far og Mor, var de glade for Brevet? til gamle Pastor Nielsen har jeg ogsaa skreven et langt Brev. I denne Tid maa vi selv kaage vor Mad da vi ingen Køkken har, idag har vi havdt Ærter, igaar Ris, iforgaars Konserves, Bønner med Ris. Konservene er jo let at kaage, idag spiser jeg det siste af H. Mathiesens Brød. 6 Brød fik vi med fra Dresden, Skinke har jeg et lille Stykke endnu saa du ser jeg har havdt det godt indtilnu. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys din hengivne Mand Georg.


Hümne an die Nacht kan være en af dem, man læse om og høre her på Archive.org.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

08/08/2017

Skreven i et Skytte Hus højt oppe i Bjergene under Kanonernes Torden d. 8.8.17.

Min elskede kære Moder!

Liggende her paa et Sted hele Dagen vil jeg benytte Lejligheden at skrive et Par Ord, vi kan ikke lade os see ovenpaa da vi saa bliver beskudt. Du ser det rejner lidt dog det gjor vel ikke noget tænker dog du kan læse det. Det var under helt andre Forhold jeg traf Komp, som jeg havde tænkt det. Fjenden var brudt gjennem vore Stillinger til højre for os og saaledes rullet vort Regi­ment op som ellers havde holdt sig tappert du har jo vist læst om at vi har over­ladt Fjenden Susitedalen og den nedre del af Tutnadalen, nu bliver det for galt med Rejnen, bagefter videre. Nu er jeg atter i Komp da alle vore Kastere undtagen 2 er bleven i Fjendens Haand jeg takker min Gud at jeg matte gaa uden om denne svære Tilbagegang og at jeg istedenfor maatte opleve en saa dejlig Orlov derhjemme hos eder, ja det er saa smukt at tænke til­bage paa og jeg har faaet nyt Mod og Kraft til at gaa gjennem Krigens Trængsler og Gjenvordigheder. Jeg er meget glad for, nu at vide min kære Mie som min elskede Hustru, jeg tror du ogsaa? naar jeg tænker tilbage staar alt nesten for mig som en Drøm dog Herren være takket at han lod os opleve denne Stund og at dette Skridt maa bliver til velsignelse for os og vore Medmennesker.

Det var svært for min kære Mie at tage Afsked jeg ser hende endnu staa under Taa­rer inde paa Banegaarden i Flensborg da hun ikke fik Lov til at gaa med ud, Herren være med hende. Og du min kære gamle Moder har nu ogsaa oplevet dette at se alle dine Børn gifte som jeg ved du er Herren meget taknemlig for, det havde jo nu væ­ret rart om min Mie og jeg nu sammen, paa din Livsaften kunde være dig til Glæde og Trøst, dog Herrens Veje er ikke vore Veje og vi vil lægge hele vor Fremtid med alt i de gjennemborede Jesushænder, han vil dog tilsist føre alt herlig ud for os, det maa være vor Trøst. Ellers har jeg det godt er sund og rask og slutter saa med de kærligste Hilsener fra din egen tro Søn Georg.

Hilsen til alle Kære i Hjemmet.


Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

07/08/2017

Skreven paa Feldwagten d. 7.8.17.

Min inderlig elskede Hustru!

Nu er der gaaet et par Dage siden jeg skrev, og jeg er nu atter gaaet gjennem Ild og Vand, og uskadt har Herren bevaret mig gjennem alle Farer. Som jeg skrev da jeg ankom laa vort Komp i Res. bag III Batl, i forgaaraftes kom der Befaling at vi skulde løse nogle af paa et Bjerg i Nærheden ved lD GG. Vor Zug laa for sig selv vi fik saa vore Sager pakket sammen og traskede saa bagefter vor Zugfører i Mulm og Mørke, det havde rejnet om Dagen og Stien paa de stejle Skrenter var saa glat saa glat, hvad en saadan March i Mørke gjennem Skov er, kan du ikke forestille dig, og dertil naar Føreren ikke kjender Vejen, nedad gled vi mere end vi gik, og hvor mange gled der ikke paa Bagenden, det skete ogsaa et par gange, at en kom for galt i fart og reven 3-4 med om Kuld saa de laa alle ovenpaa hinanden og ravede rundt i Smøret, at det gav aarsag til Skjend og Latter kan du jo nok forstaa dog Støjen motte dempes da vi ikke var langt fra Fjenden da kommer det gjennem Rekken, grösste Ruhe wir pasiere jetzt eine rumänische Feldwache da paa en Gang begynder Knalderi­et, og vi? vi laa der og kunde ingen steder komme i Sikkerhed, vi laa der paa Skrenten rigtig som paa en Presenterbakke da sender Fjenden grønne Lyskugler i Vej­ret, jeg tænkte nu vil det blive rart, det er nemlig et Tejn til Artilleriet at de forlanger Sperreild og lidt efter satte samme ogsaa ind, og der var en Øredøvende Larm af pibende Kugler og Kaperende Granater, og Scapneller. Nu ved jeg ikke om de har hørt os, eller om det er kommen fra noget andet, dog jeg var Herren taknemlig da der atter blev Ro, og som et Under, vi havde ikke en eneste Saaret eller død. Idag sidder jeg nu her og skriver paa Feldvagt det er dog temmelig rolig, igaar plantede de os et par Uhyrer herhen i Nærheden. Ja vor smukke Silling med de præg­tige Understender er borte, vi er nu atter i de vilde Bjerge og logerer under aaben Himmel. Du kan tro min kæreste Mie, at jeg merker nu rigtig hvor jeg er kom­men mig da jeg var hjemme hos dig paa Orlov, jeg har faaet nye Kraf og Mod til at holde Livet ud her og er vor kære Frelser meget taknemlig for, at jeg motte opleve den smukke Tid som vil være som en lysende Perle i hele vort Liv. Mange Tak for Brevet fra Haberslund. Da Carl havde faaet mit Kort havde han sendt det hjem til Ida, og havde skrevet om hun ikke var misundelig, da de ogsaa har tænkt paa det sam­me. Saa en kærlig Hilsen fra din trofaste Mand Georg.

Tak for alle Breve jeg forefandt, dem havde de faaet med.


grösste Ruhe wir pasiere jetzt eine rumänische Feldwache betyder den dybeste ro, vi passerer nu en rumænsk feltvagt. "Feldwache" var den mindste afsluttede afdeling af forposten.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Oppe i de høje Bjerge d. 7.8.17.

Mine kære Svigerforældre!

Med Tak til Gud skuer jeg tilbage paa den skjønne Orlov jeg fik lov til at forleve sammen med eder i Kære og paa vor Bryllupsfest som i i eders Kærlighed gjorde saa hyggelig og skjøn for os, saa den vil staa som en skinnende Perle for os hele vort Liv igjennem. Ja Gud har i din Kærlighed været særdeles god imod os og mit Hjærte er stemt i inderlig Tak, jeg er saa inderlig glad over at jeg nu maa vide eders kære Datter, som min kære lille Hustru. Det kom helt anderledes som vi havde tænkt og ønsket, som gamle Pastor Nielsen ogsaa nævnte, men vi maa dog tro at vor himmel­ske Fader har ført det saaledes. For min kære gamle Moder er jeg ogsaa glad der­ved saa har Herren dog ogsaa ladet hende opleve den Glæde, at se alle hendes Børn gifte, da jeg tror det var siste gang jeg saa min kære uforglæmmelige Moder. Herren være hende nær, og lindre hende Lidelserne og være hende Kjep og Stav gjennem Dø­dens Skyggedal til hun staar Ansigt til Ansigt med ham, som hun hernede lengtes efter. Om min kære Mie snart tager over til hende vil jeg overlade til hende selv, da hun før havde bedt mig om at blive paa Gaarden til November, for min parts Skyld havde jeg ikke noget derimod, dog det lod jo til at hun havde ladet sig overtale, det vil jo saa vist komme til at gaa ud over eders kære Julie tak hende for al hen­des opofrenhed imod os. Ja det har altid været mig en Glæde og gort mig godt at merke eders Kærlighed imod mig, den Tid jeg har kjendt eder, og jeg takker min Gud at han netop har ført mig ind i eders Hjem, og jeg ved ogsaa at i i Fremtiden vil tænke paa mig i Kærlighed. Det er nu min Bøn at vor kære Frelser som nu har ført os snevrere sammen at han vil lade vort Familieforhold blive til Velsignelse for os selv og andre og om Gud vil vi snart faa Fred og jeg atter kommer tilbage, vil min kære Mie og jeg ofte se over til eder derhjemme i Quorp og i felleskab med Tak til Gud skue tilbage paa de Trængselstider vi motte opleve, som Gud brugte for at rense og lutre os.

Saa til Slut Guds Fred og de kærligste Hilsener fra Eders taknemlige Svigersøn Georg.

Hilsen til min kære Mie, Julie, Jürga og lille Carl, ogsaa til Peter og Cicilie.

Undskyld jeg begynte paa Bagsiden, jeg skriver under Artilleriild.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

03/08/2017

Lebsa d. 3.8.17.

Min kære lille Kone!

Det er helt merkelig at skrive denne Overskrift, og jeg kan nesten ikke tro mig selv at det kan være mulig, og dog min kære lille Mie er det den nøgne Virkelig­hed og jeg glæder mig umaadelig derover, ja jeg svælger mig i Lyksalighed over at vide dig som min sødeste kæreste lille Kone. Ja denne Orlov vil være et Tidsrum i vort Liv som vi ikke kan glemme, og det vil altid være os en Glæde at tænke til­bage paa den. Ja du kan tro at jeg disse Dage, for det meste er med mine Tanker paa Orlov endnu, og du kan tro disse Tanker forsøder mig Tilværelsen her, omend­skjønt jeg allerede har taget forskjellige Svedbade, da Solen brender ubarmhjær­tig saa det nesten er som om man gik ved siden af en Bageovn, dog jeg har nu nyt Mod og Kraft til at overvinde alle Vanskeligheder jeg ankom jo igaaraftes her til Batl. og i Aften gaar vi med Bæredyrene til Komp som ligger i Res. bag III Batl, det er meget rolig her efter et saadan Gjennembrud dog der godt da der nu vil være meget at bestille i den nye Stilling. Nu er jeg nesten nysgjerrig efter at høre hvad Carl siger om vor Krigsvielse. I Dag er det 5 Uger siden jeg gik fra Stillin­gen paa Orlov, altsaa en god Orlov, du behøver ikke at fortryde paa at jeg ikke søgte ind om Efterorlov da det dog ikke vilde have frugtet noget, da Telegrammet lige vilde være kommen medens Gjennembruddet stod paa. Kan du huske disse Dage for 3 Aar siden da vi tog Afsked nede paa Ballegaard? da vare Hjerterne som dir­rende Strenge, der længtes efter at udføre Daad og værne om det truede Fædreland, for efter Sejren at udbryde i jublende Sejerstoner. Dog Strengene har endnu ikke faaet lov til at udbryde i disse Sejerstoner, ja kære Mie vore Hjærters Strenge er i den lange Ventetid bleven prøvede hvad de dur til og hvis ikke vor kære him­melske Fader havde stemt Strengene vare de forlængst ente i disHarmonier. Ja vi vil og maa holde ud thi vi ved dog vor kære Fader vil føre alt til vort Bedste. Vore Kanoner tordner mig nu lige Ørene fuld da de staar her i Nærheden. Saa min elskede lille Kone vil jeg slutte denne gang med de kærligste Hilsener og Kys

fra din egen tro Mand Georg.


Georg er i Rumænien, men det har ikke været muligt at lokalisere Lebsa. Se noten den 6.12.16.

02/08/2017

d. 2.8.17.

Kære Mie!

Paa Tour over Bjergene, det er forferdelig varmt, der er lige her en Postkasse, derfor et lille Livstejn fra din dig elskende Georg.

Jeg har det godt, du ogsaa?


Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

31/07/2017

Skreven d. 31.7.17.

Min kære lille Mie!

Er nu atter ankommen ved Komp. eller rettere sagt, ved Komp. Bagagen men under helt andre Forhold som jeg havde tænkt, Fjenden er brudt gjennem vore Stillinger og har dreven vore tilbage dog vore Komp staar endnu i livlig Kamp, og har nok at­ter stanset dem, jeg saa det jo nok i Aviserne men vilde ikke forraade det over for dig, da du saa havde været mere kjed deraf naar jeg skulde bort, jeg ved ikke om vi i Dag gaar for til Kamp det er en lang Tour en Halfirs til Firs Klm, saa paa en Dag kommer vi jo ikke hen, og saa er det verste vel overstaaet. Ja min kære Mie vi har meget at takke Herren for, at jeg netop i denne Tid var paa Orlov, jeg ser nu Herrens Haand klart deri at jeg ikke fik den før, derfor min kære Mie maa vi aldrig klage naar der er noget som gaar os imod og ikke er efter vort Hovet, thi vi seer og ved dog at Herren har sin Haand med i alt, og fører og leder alt til vort Bedste, det havde været svære Dage med Trommeild 3 Dage og saa Angrebet der er nok en Del tagen til Fange, dog nok ikke mange af vort Batl, Kom først i Aftes an i Lambola, undervejs løb Toget af Skinerne, dog samme var ikke i Farten og der skete derfor ingen Ulykke, kun Vovnen blev lidt beskadiget og vi fik et Ophold af 6 Timer som vi ikke var meget kjede af. Undervejs traf jeg en fra min Kaster som var saaret af en Splint i Haanden, de havde kun reddet 2 af kasterne de andre vare blevne der, ikke saa faa Saarede traf vi. Fjenden gjør vel mest dette Angreb for at lette dem i Galizien, da de dog ellers ikke kan have mange Fordele derved, da de jo dog biver siddende i Bjergene. Altsaa maa du jo nu ikke være bange naar du i nogen Tid ikke skulde høre fra mig, da det jo sagtens vil vare lidt inden Post­forbindelsen atter kommer rigtig igang haaber dog at dette Brev kommer bort. Her­ren velsigne og bevare os, Din dig elskende Georg.


Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

28/07/2017

Lørdag d. 28.7.17. mellem Klausenborg og Kronstadt.

Min kæreste lille Hustru!

Altsaa du ser jeg nermer mig min Rejses Maal til Middag kan vi vel være i Sepsi­sentgiorgi, derfra gaar det jo saa videre med Smaabane til Gelense, og saa til Fods over Bjergene, havde det gaaet saa hurtig da vi kørte hjem saa var jeg kom­men 2 Dage før. I Dresden traf jeg sammen med mine 2 Komp-Kammerater, vi har havdt en gemytlig Banetour da vi kun er 4 Mand i Kupeen, jeg har ordentlig faaet udsovet, dog Siderne gjør lidt ont da man nu er for godt vant, en Tunel, nu videre. Altsaa jeg er paa Brullupsrejse, dog o Skrek! alene uden min Hustru, og jeg maa nyde al­le Rejsens Herligheder uden at see ind i de kære blaa øjne og fryde mig over de forskjellige Udtryk af Beundring, jeg ser deri. Ja det kunde have været en rigtig Bryllupsrejse om du havde været med, dog min sødeste Lille du, du kjender mig jo og ved at jeg tager Tingene fra den lyse Side, ogsaa Manglerne ved denne Bryllups­rejse, de mørke Tanker har jeg slaaet paa Flugt da de lige lidt havde begyndt at melde sig, og jeg ser nu alt lyst i lyst, jeg glæder mig meget over den smukke Urlov, Herren forundte mig at opleve, og den har atter givet mig Mod og ny Kraft til atter frisk at begynde min svære Gerning hvor Herren har sat mig. Ja min kære Mie hvor maa vi med Tak til Herren skue tilbage paa denne Orlov, vi er nu ved Æg­teskabets Baand knyttede sammen som Mand og Hustru, og jeg glæder mig inderlig o­ver at hvide dig, som min kære lille Kone, som vi saa lenge har skreven om, og lengtest efter, Herren velsigne os, og lade vort Samliv blive til sit Navns Ære og os til gavn. Hvorledes er det gaaet dig min Sødeste i Flensburg og paa Vejen hjem og nu de første Dage? det har vist falden dig svært, jeg saa jo ind i dit inderste da du stod derinde i Banegaarden og jeg ude i Toget, og adskillelsens Smerte snørede Brystet sammen, og Taarerne vilde ikke udeblive, jeg saa ogsaa hvor kær du var mig under Taarer, omenskjønt jeg ikke gjerne lider Taarer, saa var der dog noget i dem jeg motte glæde mig over, det vil jeg forraade dig naar jeg atter kommer hjem til dig, haaber at du nu atter har funden dig tilrette og ikke er alt for kje deraf. Vil nu give dette Brev af ved Feltposten saa har du det om en 6-8 Dage. Kort har jeg skreven fra Hamburg, Dresden og Brüner i Østerig dem har du vel faaet. Hvorledes du nu faar det ordnet i Quorp skal du jo selv see, jeg er glad naar du tager over til min kære gamle Moder, men du ved jo ogsaa at jeg ikke havde noget derimod om du blev der paa Gaarden til November.

Saa Herren anbefalet og mange Hilsener og Kys fra din, dig elskende, Mand Georg.

Undskyld Skriften, Toget støder.

Georg er i Rumænien. Klausenburg hedder i dag Cluj-Napoca, Kronstadt hedder Braşov.

26/07/2017

Braunen d. 26.7.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Er nu lige bleven forplejet med Erter og Svinekjø, jeg har sovet fra igaar aftes kl 10 - til imorgen kl 8 jeg fik ingen søvn forige Nat, nu lige vasket mig saa at­ter frisk og sund. Din Georg.

Gelsingkirchen d. 26.7.

Min kære elskede Hustru!

Ogsaa fra Taaget en Hilsen et dejlig Taag at køre med, en god Middagslur fik jeg fra Bremen til Osnabrück. En Rejsefelle har jeg, som er nede fra Fjeldstrup og som jeg traf i Flensborg da jeg tog Afsked fra dig han taler meget om min Kone og vi har en fornøjelig Tour han skal til Sarbrücken. Kl. 7 er vi í Cöln og jeg tror nok at jeg har Forbindelse der mod West. Din altid glade Georg.

24/07/2017

Geschrieben den 24.7.1917.

Feldpostkarte.
Min elskede lille Mie!

Sidder nu her i Dresden og har lige spist til Middag, det har du nok aldrig spist? jeg heller ikke men det smagte endda helt godt, du kjører nu vist lige forbi Bollerslev og jeg havde nok havdt Lyst til at see med hvilke øjne du kikker over til Ravit, det er vist en kjedelig Tour for dig og Jürga? Hils dem alle derhjemme i Quorp dog mest være du hilset min sødeste lille Hustru fra din egen Georg.

Hamborg geschrieben den 24.7.1917.

Feldpostkarte.
Min kære søde Mie!

Har endnu en ½ Times ophold og vil jeg herfra sende dig en Hilsen, haaber at du er kommen godt hjem fra Flensburg, og at du ikke er alt for kjed deraf. Vi har jo nu noget at tænke paa efter den smukke Orlov, Gud hjelper os i Fremtiden og lader sine velsignende Hænder hvile over os, saa lev vel min kære lille Kone, Din egen Georg.

18/07/2017

Quorp, d.18.7.1917

Der har ikke været brev fra Georg siden den 24. juni.

Det er der en god grund til. Georg fik endelig bevilget orlov ... og blev gift med sin elskede Marie den 18. juli 1917.

Brylluppet blev fejret hjemme i Quorp (Korup), Ravsted sogn, og vielsen fandt sted i brudens hjem ved Nic. C.Nielsen, landskendt præst og formand for Indre Mission i Nordslesvig - og en god ven af Georg og hans familie.

Korup Markvej 5, hvor vielsen fandt sted.
På billedet ses Maries mor og stedfar samt
hendes mindre søskende Jürga og Carl

Ravsted Kirke, malet af Jens Nielsen ca. 1924,
altså ca. som den så ud da Marie og Georg blev viet.


Kirkebogen fra Ravsted, 18. juli 1918

I teksten står der:

Der gefreite Landmann (korporal,  landmand) Georg 
Christian Knudsen fra Ravit (Raved), født d.
13. sept. 1886 i Ravit, døbt d. 29. september
desselbes Jahres (samme år), Konfirmeret d. 23. marts
1902 i der Kirche des  Bjolderup. (Bjolderup Kirke)
und Haushälterin (Husholderske) Marie Cathrine
Hybschman fra Quorp (Korup), født d. 24. april
1891 i Quorp, døbt den 19. maj desselben
Jahres (samme år), Konfirmeret d. 16. april 1905
i Rapstedt (Ravsted) Kirke.

Anmerknungen:
Krigstrau-
ung,
vollgezogen auf
Grund dimis-
soriale durch
Pastor Nic. C.
Nielsen, Oksen-
watt.

Altså: Bemærkning:
Krigsvielse, foretaget ved dimissorial tilladelse
af Pastor Nic. C. Nielsen, Oksenvad.

Dimissioriale er en tilladelse til at foretage
en kirkelig handling uden for sit egen sogn.

Ravsted Kirke, fotograferet 2013


24/06/2017

Rumænien d. 24.6.17.

Feldpostbrief.
Min kære elskede Mie!

Da mit Besøg er gaaet, vil jeg i Aftentimen lade mine Tanker dvæle hos dig. Carl var her og spiste med til Mellemmad, mit Brød var rigtignok knap men det gav dog et par Skiver til Mands. Smør havde jeg ogsaa nok, dog Kaffen var Hovedelen, den var der rigelig af, vi lod vore Tanker dvæle i Hjemmet, og talte om fordums Dage da vi paa Søndageftermiddag sade ved veldekkede Borde og hvor man snart ikke viste hvor man skulde rekke hen eller hvad der smagte bedst. Og nu! hvilken Forskjel. Vi talte ogsaa sammen om vores Kærester og om de Dyder og Lyder de havde tilfelles, saa du ser jeg har havdt dansk Selskab og Eftermiddagen gik henrivende i den friske Skov. - Min hjærteligste Tak for Brevene og Pakken med Tobak, Skinke og Lagkage den var god det er nogle Dage siden jeg modtog den, jeg har det ellers meget godt dog i de siste Dage har jeg forkølet min Mave, dog det er ikke saa slemt jeg kan nok gjøre min Tjeneste, kan ogsaa nok spise derved, saa du behøver ikke at være bange desangaaende. Nu har vi dog Fred for Lusene, det er en stor Lettelse at være disse Plageaander kvit, du maa undskylde mig at jeg ikke er oplagt til at skrive jeg har havdt Flyttedag og kan nu begynde forfra med Arbeidet, bag ved 4 Komp der er dog godt begyndt, og godt begyndt er half fuldendt, og jeg beder Herren om at give mig Lyst dertil, saa gaar alt lettere. Saa til Slut en kærlig Søndagshil­sen og tusinde Kys fra din egen Georg.

Morgen er det et Aar siden jeg kom til Komp, det er gaaet hurtig.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

17/06/2017

Rumænien den 17.6.17.

Feldpostbrief.
Min elskede Mie!

Guds Fred til Søndagshilsen. Først min hjærteligste Tak for dine kære Breve og og­saa for at du har besøgt min gamle Moder hun har sikkert glædet sig dertil, d. 19.6. havde igaar Brev fra Moder fra Flensburg, hun var der for at faa en Bandage til at bære Hoften i, den er nok lidt stiv, men hun mente nar hun blev vant til den, vilde den være god, det er kjedelig for Moder, at Lidelsen ikke er helbredelig, dog vi vil ogsaa tage dette af Guds gode Haand. Nu begynder i vel snart at spise Grøndsager, Salat og alle disse dejlige Ting, haabentlig har du Ærter, Johannisbær og Stikkelsbærgrød naar jeg kommer paa Orlov, og Brød! det er nok om, jeg ikke spiser eder ud af Huset, eller har du nok til en Soldat? det behøver ikke at være saa lek­kert, da jeg ikke er forvennet, f.Ex. i gaaraftes bestod min Mellemmad af Vand og tørt Brød, fordi jeg ikke kunde vente til kl 7 da Teen kom og det smagte enda som Honningkage, dog vi vil ikke lade Modet synke om ogsaa det falder svært sommetider, vi har med Guds Hjelp, holdt saa meget ud, saa dette vil vi ogsaa komme over, vi er dog meget godt tilfreds med at være her, da det er saa rolig. Man merker dog naar man ingen Pakker faar hjemme fra, dog nu har jeg jo atter i Vente. Min hjerte­ligste Tak min kæreste Mie for alt hvad du har gjordt for mig i den Henseende for at gjøre mig det lidt lettere, fra idag af faar vi atter 600 g Brød om Dagen, hi­intil har vi faaet 1π dog da Middagen er tynd er det lidt knap ellers er det vel det dobbelde som i derhjemme faar? Telegrammet har jeg ikke merket noget til, haa­ber at køre først i Juli. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

16/06/2017

Skreven d. 16.6.17.

Feldpostbrief.
Min elskede Mie!

Igaar atter, ved herrens Bevarelse gaaet udskadt forbi Dødens Arme da der har ud­spandt sig et lille Slag som indbragte os Sadelen mellem Remtase og det Bjerg hvor­paa vi sade. Idag er det atter temmelig rolig. Lige var Carl her med en Sanitæter og see efter, hvor langt deres Rige gik, han er tildelt I Zug, saa vi ligger ikke langt fra hinanden, han klagede lidt i Maven han lader Hilse. Imorgen havde jeg Brødsuppe til Dovre og i Middag har jeg kogt Nudler med Tilsats af dine Byggryn dog kun med Vand jeg ved ikke om du kan tænke dig hvorledes det smager, mig smag­te det nogenlunde. Hvoranderledes var det dog hjemme hos eder jeg takker Herren at jeg motte opleve denne Orlov. Saa en kærlig Hilsen til dig og Moder, fra din egen Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

14/06/2017

Rumænien d. 14.6.17.

Kære Moder!

Da du slet ikke lader høre fra dig, vil jeg dog skrive et par Ord da jeg nesten er urolig for hvorledes du har det, moske er det fordi du venter mig paa Orlov dog da raader jeg dig til ikke at vente mig før du ser mig da alt dog er meget ubestemt. Idag kommer den Befaling imorgen en anden, saa man i det hele taget ingen­ting kan gjøre Rejning paa, dog hvad Pakker og Breve angaar saa bliver alt vel for­varet til man kommer tilbage. Havde idag Brev fra Marie at hun vilde besøge dig da det var saa smukt et Vejer efter hendes Brev venter hun ogsaa sterkt efter mig. Haabentlig har du nu faaet mit Billede, saa du kan se hvorledes jeg ser ud og hvor­ledes jeg bor skade at jeg ikke havde Birketræspyntningen over Døren lavet dengang, hvad siger du om Billedet vi bor dog meget smukt, ikke? Ja kære Moder hvor er jeg Herren taknemlig for at jeg maa være her, hvor det er saa rolig og ikke i Vesten hvor der flyder saa meget Blod. Søndag d. 17.6. Idag Fortsettelsen jeg sidder ude paa Terassen, omgiven af Solstraalerne som baner sig Vej gjennem Bladene, alt er saa frisk, da vi har havd Rejn i 3 Dage, haabentlig ogsaa hos eder, da jeg ser i Bladene at i trænger saa hordt dertil. Søndageftermiddag er vi fri for Arbeids­tjenesten det har de dog faaet indført nu, før vidste man aldrig naar det var Søn­dag. Det er i Middagstimen alt er saa rolig og stille ikke et Skud falder og naar du var her vilde du uvilkaarlig spørge? er det Krig her! jeg tror at i derhjemme i eders Fantasi stiller eder alt saa grufuld for, og krigerisk fra Ende til anden, dog vi er meget fredelige Folk, naar Fjenden lader os i Ro, saa er vi ogsaa med paa den, og befinder os meget vel derved men der gives paa den anden Side ogsaa Dage som i ikke kan stille eder grudfuld nok for, dog Gud være lovet, kun de fer­reste. Du ser jeg har det altsaa meget godt og er meget glad ved, som min kære Frelser har lagt det tilrette for mig. Vi har nu 2 Kastere her ved vor Understand, Untffz den ene, jeg den anden, han har Frida, jeg Marie, altsaa den anden Marie, (Kastene har disse Navne) jeg har drillet min Mie lidt dermed, dog hun tager sig det, tilsyneladende, ikke meget nær, hun mener, at om jeg fik Lov til at forlade min Marie der, vilde jeg sikker ile, for at tage min Marie derhjemme i min Favn, som jeg ogsaa har tilstaaet hende. Havde Brev fra hende at hun havde besøgt dig. Hun skrev om et Telegram, Hinrich havde sendt til Komp. og at i ventede mig sterkt hver Dag, jeg har ikke merket noget dertil, tror heller ikke det nytter synderlig meget, dog jeg er jo saa som saa paa Rad nu, moske først i Juli. Til Slut Guds Fred og en kærlig Hilsen fra din tro Søn Georg.


Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

13/06/2017

Rumænien d. 13.6.17.

Min elskede lille Mie!

Lige var jeg nede og søgte Jordbær og fand ogsaa de første smaa røde Skovjordbær, som smager saa henrivende, jeg tænker naar i besøger mig saa er de alle mod­ne og vil da gjøre en lille Jagt efter den søde Frugt! Paa Hjemvejen fandt jeg en Siverbusk, og mine Tanker gik tilbage til Barndommens Dage da vi lavede smaa Stole og Sivhuer deraf og jeg bøjede mig og plukkede Busken, af og begynte at lave en Stol som jeg til stor Fornøjelse for Kammeraterne satte som Pynt paa mit Bord. Dog jeg fik ogsaa andre Tanker ved Siverbusken jeg kom i tanker om noget af et Værs der hedder det: hvad er Livet? et Pust i Sivet, en Spand af Kræfter der hi­ger efter, en Evighed, da er det godt min Elskede at vi ved, hvad denne Evighed bringer os, evig Liv og Salighed! og det af idel Naade. Ja hvad fortæller mig Sko­ven med sine Bær og Smaafugle, om Guds uendelige Storhed hvorledes han i sin Visdom har indrettet alt til Fordel for os Menneskebørn, og saa er Jorden enda serlig un­der denne Krig, en Jammerdal, omenskjønt den skulde være et Paradis og hvad er Grunden? Synden, Menneskebørnenes Synd, saa man i selve Naturen kan opdage et Suk som gaar igjennem den, over den Forbandelse Gud lod udgaa over vore første Foræl­dre der levede paa denne Jord, og dog erindrer jeg mig, at da vi i Juli Maaned sis­te Aar engang skulde storme, det var en øsende Rejn og et forferdelig Pløre, da kunde jeg ikke andet jeg matte synge, da vi gik frem til Storm, Dejlig er Jorden prægtig er Guds Himmel o.s.v. hvor kunde det være, jo min kære Mie jeg vidste at min himmelske Konges Søn var kommen herned paa denne Jord, og havde fyldesgordt en evig Forløsning for os, saa vi fri fra den Forbandelse vi stod under har Adgang til Guds Faderhjærte og Borgerret i Himlen, i troen paa Forløsningens Under. Idag har vi havdt Skytterfest da vi fik lov til med vore Skyttere at sende Romanski en ger­mans Hilsen, det kommer ikke for hver Dag. Min hjærteligste Tak for Pakken med Sylt og Sigarer, skade at de var bleven vaade af Sylten. Sylten var god. Sigaren kunde jeg ikke bedømme, men naar jeg kommer paa Orlov vil jeg give mit Skjøn af, du længes vist forferdelig efter mig? - fra Moder har jeg ikke havdt Brev siden hun kom hjem, jeg lenges snart efter at høre fra hende. Saa til Aftenhilsen Guds Fred og paa Gjensyn Din Georg.

Hils min lille Helt Carl at jeg venter efter Kort.


Lyt til "Dejlig er jorden"

Hvad er vel livet, et pust i sivet er et citat fra Adam Oehlenschlægers digt Biarke-Maal.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/06/2017

Rumænien d. 10.6.17.

Min elskede kære lille Pige!

Guds Fred til Søndagshilsen. Først min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Pølse og Knepkager, som har smagt mig helt storartet, ogsaa min hjærteligste Tak for Brevene de siste 2 idag, men Budskabet og dine Bekymringer angaaende Fremti­den, desangaaende du ønsker mine Udtalelser. Min kæreste Mie lad ikke Modet synke saa hurtig ved at skue ind i Fremtiden, du ved jo dog, som du ogsaa skriver, at alt ligger i Herrens Haand, saa ligger ogsaa vor Fremtid i hans Haand, vi har nok Lov til at tænke ind i Fremtiden, men vi har ikke Lov til at overgive os til Grup­lerier om det som Herren i sin Visdom alene lægger til rette for os. Bekymrer eder ikke for den Dag imorgen hver Dag har nok i sin Plage, læs Salmen, En Vej eller anden hvor Herre ved Raad. Min kære Mie, vi staar endnu i Krigen, et Onde, som Her­ren har tilladt, dog ogsaa under Krigens Ræsler staar vi under Guds Vingers Skyg­ger, ikke en Spurv falder til Jorden uden vor himmelske Faders Villie, derfor ik­ke saa klejnmodig, tro ikun! Misforstaaet dig har jeg ingenlunde, da jeg meget godt forstaar dine Tanker. I henhold til Moders Sygdom smerter det mig dybt, at hun maa lide saa meget paa hendes gamle Dage, dog jeg ved at hun forstaar at tage, ogsaa Smerterne, som Naade fra Herren, dog beder jeg ham om at han endnu vil forunde os at, vi to, kan være hendes alderdoms Glæde og Støtte en lille Tid endnu. Angaaende din Stilling overfor Moder, maa du anse dig som hendes Datter, jeg er vids paa at hun vil være som en Moder overfor dig. Haabentlig, om Gud vil, kan vi i neste Maa­net tale mundlig om Sagen, da du mener det tager sig ikke saadan ud paa Papir som det i Virkeligheden er. Det glæder mig ellers at du er sund og rask, og at du hø­rer det samme fra mig, moske bliver jeg før ferdig til at besøge dig, som du Julie og Tinne mig du har jo vist læst om et rumænsk Angreb i Putnatalen det er ikke langt fra os, dog her er det endnu altid meget rolig, saa vi let holder det ud her, til Freden kommer. Til Slut er jeg endnu din tro hengivne Georg.


Lyt til "En vej eller anden, vor Herre ved råd"

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

04/06/2017

Rumænien d. 4.6.17.

Kære elskede Mie!

Idag en vederkvægende mild Rejnvejersdag, efter den trykkende Hede, en fortalte mig igaar, at der havde været 45 grd varme nede i Byen, naturlig i Solen. Rejnen er god for 'e Kaal og 'e Krut og 'e Bonne aa'e Land og den kære Rov, ved jeg at jeg som Dreng hørte, da jeg var med Moder i Aabenraa af en gammel Aabenraaer. Ja hvor glæder Landmanden sig ikke til enhver Draabe Rejn i denne Tid, da vi godt kan taa­le lidt hver Dag for at Høsten kan bliver god da vi dog saa hort trænger dertil. Jeg er idag med et par Mand heroppe ved Anna og har løst af da de er nede og Bade og bliver luset, det er en god Indretning, nu er vi Lusene nesten kvit og du kan tro at det er en Befrielse at være disse Plageaander løs, der ikke lader en faa Ro, ved Nat eller Dag, vi kommer ned engang hver 14 Dage, morgen gaar vi vist ned, jeg har lige siddet og amyseret mig ved Telefonen, vi har i de siste Dage faaet Tilslutning over Komp til Batl, og kan derfor høre alt hvad der forefalder i dette Omraade som bringer mange interesante Ting for Dagen, der er god til Tidsfordrif da den tuder hvertandet Øjeblik. Min hjærteligste Tak for Brevet som jeg modtog idag samtidig med 4 Pakker fra Moder med Brød og F1esk. Brødet var meget godt, det fandt rivende afsætning. Du har nok havdt meget travlt til Pinse, ja du har været meget tret da du skrev dit siste Brev og Tankerne har nok virvlet rundt for øjnene? afbrydelse, der kom lige en Kaffehistorie gjennem Traaden. Ja min Søde du, jeg glæ­der mig til at jeg faar en saa erfaren, og i allemaade uddannet Husmoder det er meget værd, serdeles ogsaa efter Krigen, da det naturlig straks efter Krigen ikke vil bliver som før samme saa det vil være godt at have en Kone der forstaar at ud­nytte alle Knif, ikke sandt? Du er meget mistroisk i Haabet om Fred, nesten som du troede at der aldrig gaves Fred mere. Vi maa haabe det Bedste og vente det Værste. Ja kære Mie du skal have Ret i, at vi har Grund til at takke Gud for at han saa naadig har bevaret mig indtilnu og at jeg maa være her og ikke i de blodige Kampe i Vesten som kræver saa mange Ofre for det meste er det saa rolig her som om der var Fred i Krigen kun af og til er der saadanne smaa Patroilleskærmysler som vi M.V. ikke blander os i, vi ligger nogle hundrede Meter bag Kampgraven og er sikre for Inf. kuglerne. I Haab om en snarlig Fred og et glædelig gensyn slutter med Hil­sen og Kys Din Kriger Georg.


Rejnen er god for 'e Kaal og 'e Krut og 'e Bonne aa'e Land og den kære Rov ... vel er jeg ikke sønderjyde, men det må betyde Regnen er god for kålen og ??? og bonden på landet og den kære rug. Hvad "Krut" er ved jeg ikke men det er ikke krudt, for det hedder "Kråj".

Skriv gerne en kommentar, hvis du kan hjælpe, kære gæst.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

01/06/2017

Rumænien d. 1.6.17.

Min kæreste Mie!

Først min hjærteligste Tak for de gode Pakker med Skinke og Knepkager, som har smagt mig henrivende, dem blever man sat af og de holder sig storartet hvis du har Raa dertil vil jeg nok bede om den Slags, ogsaa Tak for dine kære Breve som har glædet mig, du har jo havdt en smuk Dag i Bollerslev, jeg var ogsaa i Tanker­ne der, det har du vist merket? det var nok en anstrengende Tour per Modvind? jeg kan nok tænke mig at i har pustet. Nu begynder det ellers at blive varmt her der har idag været 25 grd. nede i Byen, der siges der at det kan om Sommeren gaa op til 40, godt at vi bor lidt højt og skyggefuld ellers maa det jo ikke være til at holde ud. Jeg sidder herude paa Terassen i den svale Aftenstund og gjør mig det gemytlig paa Benken, som Ryglenning en tyk Bøg. d. 2.6.17. videre kom jeg ikke igaaraftes. Tak for 2 Breve som jeg modtog idag, du spørger mig om hvorledes jeg ser ud, det glæder mig derfor at jeg har afsendt et Billede af mig saa kan du jo see, det er bedre end naar jeg skal beskrive dig det, hvad siger du om det? Det er i Aften Tordenluft i Vejret dog et storartet Syn visser sig lige, mod Vest de høje sorte Bjerge, som vi denne Vinter har stridt og lidt saa meget i, den ned­gaaende Sol som lige kommer ud af en sort Tordensky og forgylder Bjergkublerne saa alt ligger i majestetisk Pragt, dog min elskede søde lille Pige om end alt er nok saa smukt og herlig her, saa iler Tankerne dog hen over de høje Berge, gjennem Un­garn Østerig Tyskland op til det kære Nordslesvig, og dvæler ved de kære hyggelige Hjem, som dog er mig meget kærere som ogsaa alt er jevn og ligefrem, ja der,kun der, kan Hjærtet finde rigtig Tilfredsstillelse, ja sammen med dig min Kæreste, vil det være mig Himlen paa Jorden. Det er jo en stor Løn du faar for denne Sommer min Pige, hvad skal du have til Løn naar du tager over til Moder til November? - skal jeg komme hjem saa vi kan faa det afgjord en 10marker giver jeg i Gudspenge, du tænker moske, han er dog altfor drilleaftig i Aften? det lader ikke til at du kom­mer at besøge mig, jeg tænker derfor, om Gud vil, at besøge dig sist i Juni eller Juli Maaned, saa haaber jeg at du ikke er alt for vred paa mig fordi jeg var saa haard mod dig i den lange lange ventetid, jeg vil da forklare dig alt mundlig, saa du vil kunde forstaa hele Sammenhengen. Nu er Solen gaaet ned bag Bjergene og det begynder at mørknes, og jeg vil begive mig ind paa mit Leje og lade mig svælge hen i ubevisthedens Verden, og saa slukker jeg trygt min Kærde. Gud Herren er Sol og Skjold. Kærlig Hilsen og Gud anbefalet Din Georg.


Knepkage: En traditionel sønderjysk småkage. Navnet er et lydord, der henviser til den lyd, det giver, når man bider småkagen over.
Opskrift på ca. 50 stk:
300 gram sigtemel eller 150 sigtet bygmel og 150 gram hvedemel
150 gram sukker
150 gram smør
1 dl fløde eller creme fraiche 18%
Til pensling: ca. ½ dl lys sirup
Bland mel med sukker. Hak smørret i melet og findel det med fingrene til blandingen er jævn. Tilsæt fløde/cremefraiche og saml dejen hurtigt uden at ælte den for meget.
Form dejen til en kugle, pak den ind og læg den i køleskabet i minimum 1 time – gerne natten over.
Del dejen i 2 og rul den ud på et bord drysset med hvedemel ca. 5 millimeter tyk. Skær dejen i aflange firkanter på skrå med en kniv eller en klejesporer – ca. 8 gange 4 centimeter. Læg kagerne på en bageplade med bagepapir og prik dem med en gaffel. Lun sirup i vandbad og pensl kagerne med det.
Bag dem øverst i ovnen ved 200 grader i 7-10 minutter. De skal være gyldne med lidt mørk kant.
Lad dem køle af på en rist og opbevar dem i en tætsluttende beholder.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

28/05/2017

Rumænien 2 Pinsedag d. 28.5.17.

Min kære gamle Moder!

Allerførst en hjærtelig Pinsehilsen med Ønsket om at Aandens Fest maa komme med en stille sagte Susen og gjøre vore Hjærter modtagelige for Aandens Pinsegave, kom Rejn fra det Høje lad Jorden oplives, som Liliedal. Ja kære Moder denne Pinse har været mig kær og til stor Velsignelse, her i Bjerg og Skov i Guds underfulde frie Natur har jeg søgt Ensomheden og fejret Fest med Englenes Hærskarer, og Guds Aand vidnede med min Aand, at jeg var hans Barn. Og du min kære Moder, er nu atter hjemme i Ravit uden at det er bleven bedre med Benet. Ja til dig siger Herren ogsaa: jeg er Herren din Gud som lærer dig hvad nyttigt er, og som fører dig paa Vejen, som du skal gaa. Hvo er en Lærer som han? I Tro vandre vi, ikke i Beskuelse. Her have vi ingen blivende Stad, men søger ef­ter den tilkommende, ja kære Moder Herren vil have os løst fra alt Jordisk og vore øjne rettet mod det himmelske Hjem dog dertil maa han ofte bruge Midler som ikke behager os kortsynede, af Jordelivet saa let fengslede, smaa Menneskebørn, og jeg ved at du kære Moder tager det paa den Maade og er stille for ham og siger som du mig fører gaar jeg glad, du gaar jo ved min Side. En Vej eller anden vor Herre ved Raad, o.s.v. og befal du dine Veje og al din Hjærtesorg til hans trofaste Pleje, som bor i himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Derfor vil vi med frejdigt Mod se Fremtiden imøde, thi, han som har hjulpet hidintil han hjælper og herefter - . Jeg har det me­get godt og bor her meget smukt som du jo seer paa Billedet jeg sente dig, hvad si­ger du derom? en masif Bygning ikke? Haabentlig kommer jeg paa Orlov i Juni, saa er det ogsaa et Aaar siden jeg var hjemme sist, moske kommer Freden ogsaa snart saa, Gud giver det i Naade. Er Peter i Hanover endnu? hvorledes gaar det med den nye pige? min Mie var du vel sammen med paa Himmelfartsdag? Saa til Slut Gud anbe­falet og kærlig Hilset fra din tro Søn Georg.

samtidig 3 Pakker med Vask.
Her have vi ingen blivende Stad, men søger efter den tilkommende er et citat fraHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

27/05/2017

Rumænien 1 Pinsedag d. 27.5.17.

Kære elskede Mie!

O Helligaand kom til os ned din Bolig du i os bered ved Ordets Lys og Stjerne, du Himmellys som mørknes ej, giv at vi sandheds Himmelvej ved dig maa følge gjerne o.s.v. saaledes synger vi paa denne Dag og motte det ret være ud af vort Hjærtes inderste Dyb, ja motte Pinseaanden ret gløde i vores Hjærter, som i Disiplenes hin første Pinsedag da der paa deres Hoveder satte sig som Tunger af Ild og de talede i fremmede Tungemaal efter som Aanden gav dem at udsige, og de vidnede om deres opstandne og himmelfarne Frelser saa der samme Dag vantes over 3000 Sjæle, ja kære Mie motte denne Aandens Susen i denne svære Tid gaa ud over vort Land og Folk saa Aandens Virkning motte spores i Menighederne. Kom Rejn af det Høje lad Jorden oplives som Liliedal. Jeg sidder i eftermiddag herude paa Terassen i den frie friske Skovluft o mit Hjærte fryder sig over Guds skjønne Natur som er saa henrivende her i Bjergene hvem havde anet denne Skjønhed da vi denne Vinter vadede her i Sne og Is. Jeg kan sidde Timevis her i Skoven og beundre Guds Skaberverk og mangt en Samtale har jeg derved med min store Herre, og saaledes ogsaa over de mange smaa Fugle som serlig i Morgentimerne interesserer mig meget hen kl 3-½4 naar det bliver lyst da er der Sang og Jubel, og jeg kan da nesten ikke forstaa at jeg er i Krig her, og man spørger udvilkaarlig hvorledes kan det stemme overens. Ja du lille Fugl du synger til Herrens Pris og Ære skulde jeg da ikke meget mere og jeg stemmer da med i Melodien. Nu den siste Side til dig min Pinselilie, som mine Tanker dvæler særlig sterkt hos idag du maa idag sidde derhjemme saa ene og forladt, og høre til hvor smukt og skjønt jeg lever her, kunde jeg dog være hos ham, men ak, jeg tror dog du vilde faa mangt en Skrek og fare sammen og se mig æng­stelig ind i Ansigtet, dog moske vilde du berolige dig naar du saa at jeg trak paa Smilebaandet en anden gang mere i den Retning. Til Slut de kærligste Pinsehilsener og Kys Din egen tro Georg.


O Helligånd kom til os ned er en salme med tekst af Michael Schirmer og Søren Jonæsøn (DDS 306).

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

20/05/2017

Rumænien d. 20.5.17.

Min elskede lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Breven som jeg har modtaget jeg merker at du ikke rigtig er tilfreds med mig, da jeg ikke skriver nok, jeg tror dog at jeg skriver i hver Uge somme tider ogsaa flere gange? men det maa jo ike være tilstrekkelig? naar du ikke hører saa ofte fra mig saa kan du antage at jeg har det godt, egent­lig kunde jeg godt tage mig Tid til at skrive her, men jeg har beskjeftiget mig sterkt, med Smaaarbejde til Forskjønnelse af mit Hjem og Tiden iler saa hurtig hen og da det er temmelig rolig her glemmer man helt at det er Krig, ja vi har nu snart atter Juni, den smukkeste Tid af Aaret. Jeg sender dig med det første et Billede saa kan du selv see hvor smukt vi bor i Skoven. Men dog min elskede lille Pige, om Aftenen naar man lægger sig til Ro paa Bretterne saa gaar Tankerne paa Flugt til Hjemmet og dvæler ved Hus og Gaard og alle mine Kære, men dog mest ved min lille Bondepige, derovre i det hyggelige lille Quorp og naar det er saa rolig her saa begynder man at gjøre Planer for Fremtiden hvorledes man vil indrette sig Ting­ene efter Krigen, og serdeles nu da man hører om de store Forandringer paa 0st­fronten, som vi hernede sætter store Forhaabninger til. Gud giver os i Naade snart en varig Fred, man begynder at længes derefter. Nu er jeg snart 5 lange Aar Sol­dat, den beste Ungdomskraft har man ofret Fædrelandet, og jeg tør sige, jeg har været Soldat med Liv og Sjæl, og da jeg blev kalt til Krig, gik jeg med svulmend Hjærte for at værne om mit Land og mine Kære og Herren har været med mig i gode og svære Dage han gav mig Kraft til at bære Lidelser og Savn og gav mig Naade til at være med ved mange Sejre, som en Soldat fryder sig mest over, om du vel rigtig forstaar mig? - du er dog gjennem alt bleven mig dyrebarere og kærere og vær for­visset om at du er min Eneste Ene som jeg, om Gud vil, efter Krigen kalder min egen lille Kone, endnu din Kriger Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

15/05/2017

Rumænien d. 15.5.17.

Min elskede lille Pige!

Idag har jeg, tror jeg da, hele Dagen for mig. Igaar var vi nede i Byen og blev lusede, hvor vi modtog den glædelige Efterretning at der er Vaabenstilstand med Rusland. Idag hører jeg at det nok kun er Vaabenro, men godt saa, blot der ikke flyder mere Blod, det er et sterkt Skridt mod Freden, som sikkert er nermere end vi tror. Romanski skyder endnu, dog ellers er alt meget rolig, det var en under­lig Følelse der strømmede igjennem en, omenskjønt man i denne Krig er bleven me­get lidettroende. Ja kære Mie mit Hjerte blev stemt til Lov og Tak, vi vil nu see hvad Tiden bringer, og overgive os i fuld tiltro i den Almægtiges Haand. Havde i­gaar Kort fra Moder som er rejst til Diakonisseanstaltet i Flens. det er jo me­get kjedelig med Benet at det altid bliver værre, dog ogsaa denne Sag vil vi læg­ge i vor kære Faders Haand, han gjør dog alle Ting vel, og det er min Trøst at vor gamle kære Moder tager det paa den Maade, ogsaa fra Tinne havde jeg Brev, som var paa Vej til Kiel med Charlotte hendes Kjærtler har atter gjort sig bemerkbar. Joh. har det jo godt som Saaret i Sedan. Ogsaa mange Tak for dit kære Brev. Broder An­dreas faar saa ogsaa at vide hvad Krig er, naar han er kommen til Arras, motte vor kære Frelser blive ham for sterk, saa at han kan faa ham bjerget ind i de evige Arme. Frelst i min Jesu Arme frest ved hans hulde Bryst, fre fra al Nød og Smerte hviler jeg nu med Lyst. Det glæder mig at du har kjøbt Cigarer ind til mig, saa kan jeg dog ordentlig ryge naar jeg kommer hjem, i disse Dage ryger jeg ogsaa en fin Sorte 25 M pr. Kiste, det er nesten det eneste man kan faa fingere i og den Artikkel er ogsaa knap. Tobak er ikke til at faa og købe, jeg har bedt Moder om at sende mig ½ P hver 14 Dage men der kommer ikke noget, om hun ikke kan faa det? nu maa du ikke bliver bange naar din Cigar ikke skulde være saa nobel som min, jeg ryger nemlig alt nu i Krigen, vi har sommetider ogsaa røget Tee naar vi ingen To­bak havde. Haabentlig tænker jeg at kunde sende dig et Billede af mit nuværende Hjem, jeg har for et par Dage siden faaet en Untffz over mig som bliver i min Un­derstand til en anden Stand er ferdig, som han faar Pfotografen lovede at komme i­dag, skade at Birketræsgelenderet ikke er ferdig. Forleden har jeg takket P. Tied­je for Paaskehilsenen i Kirkebladet, som han sender mig. Jeg har indbudt Tinne (Ra­vit til et Besøg, maaske kan du faa Tid at kommme med, det er storartet smukt her jeg kan ikke blive træt at at beundre Naturens Skjønheder, og saa den friske rene Luft her i Bjerg og Skov, det er godt for Lungerne jeg føler mig saa let og fri om Sind som aldrig før, det er en Nydelse ovenpaa en saa haard Vinter, men jeg siger dig en Ting, bring en god Stok og et par kraftige Ben med, ellers er jeg bange for du bliver liggende undervejs, da det sommetider gaar meget stejlt altsaa i er meget velkommen, Madkurve bedes medbragte, Kaffe faaes. Kærlig Hilsen og Kys Din tro Georg.

Forglemmigejer i brevetHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.
Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

13/05/2017

Rumænien d. 13.5.17.

Min kære lille Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for den gode Smagekage fra Fødselsdagen, og for Pakken med Smør og Pølse, jeg kom mig for som en lille Konge da jeg spiste disse herlige Goder, da jeg havde en bjørneHunger. Idag er det atter Søndag og vi fej­rer i Eftermiddag et herligt Solskinsvejer, det er nu saa varmt om Dagen at vi kun gaar i Bokser og Skjorte, og om Natten ligelides da vi fyrer i den lille Feldkak­kelovn, tænk dig min Kæreste, nu har jeg atter været i Felten i 11 Maaneder og i den Tid har jeg om Natten kun været 2 gange fuldt udklædt, en rigtiggaaende Seng har jeg overhovedet ikke set i den Tid, saa det nesten kunde være interesant atter at kravle i en saadan, moske vilde det blive for varmt og blødt, man er jo nu saa vant til at ligge paa Træ. du tænker moske da skal jeg nok rede ham en god Seng naar han atter kommer hjem, haabentlig varer det nu ikke alt for lenge. Jeg haaber sterkt paa en nær Fred - om ikke tænker jeg heller ikke at det vænter saa længe med min Orlov, der siges ellers at den skal blive sperret paa Grund af, at saa man­ge af dem der kommer tilbage fra Orlov bliver syge faar rumænsk Feber, de kan da ikke taale Klimaet, det skal nesten være som malaria Feber der er mange der har havdt den her, den skal hirøre fra en slags Myg, dog det er vel en Parole greben ud af Luften. Min Landmandsorlov er gaaet i Vasken. Efter dit Brev vil det nok slet ikke blive Foraar derhjemme hos eder, det er dog nu snart ellers paa Tide det er jo ikke behagelig naar Foderet slipper op for eder. Med Kartofler har i det vel og­saa knapt, naar tror du jeg spiste de siste Kartofler? det var til Juleaftensnar­vere, det er længe siden? saa det kunde være nyt, atter at spise Kartofler. Ellers har jeg det rigtig godt er sund og rask som en Fisk i Vandet, det er meget sundt her i Bjergene og den friske skov, man skulde blot have sat at spise, saa blev man tyk og fed her, dog jeg er Herren taknemlig for at jeg er her, og ikke paa Vest­fronten her er der jo Fred i Krigen kun af og til falder der et Skud. Moske er du ogsaa ved at skrive til mig. Kl er 4 og Kaffeen er ferdig nu. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/05/2017

Rumænien d. 10.5.17.

Min elskede lille Mie!

Vil i Aften paabegynde dette Brev dog det bliver snart mørkt. Altsaa først min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog idag ogsaa Tak for Æggene som alle vare gode Leverpølse har jeg ikke faaet endnu. Nu har du jo ordentlig Sel­skab af A. Grevsen han kan vel ordentlig fortælle dig om Livet ved Fronten, el­ler har han Næsen fuld, som vi siger. Jeg kunde ogsaa godt lide ham og havde og­saa gjerne nu været sammen med ham et par Dage, nu kan jeg ikke se mere. d. 11.5. altsaa i Aften videre. Jeg sidder nu her i min varme Understand ved et Tællelys og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos min eneste Ene i det store nye Hus i den lille By Quorp, og tænker mig dig siddende i den lille Stue i Sofaen siddende med dit Haandarbeide, rund om dig dine Husfeller, Danskeren rygende sin lange Pibe saa alt er graat i graat og du til tider skjendende paa ham? eller tør du ikke vove at sige ham noget? mig vilde du sikkert skjende paa i Aften da den ene Røgsky gaar op efter den anden imedens jeg skriver disse Linier. Du skulde bare komme og be­søge mig, og se hvor smukt jeg bor jeg har lavet 3 Terasser den siste gaar op mod Taget en paa hver side af Vinduet hvorpaa jeg har plantet en lille Gran paa hver, Kanterne har jeg muret op med Kampesten som tager sig meget godt ud, derpaa længs vil jeg nu lave et Gitter af Birketræ. Foran mig paa Bordet staar du min sø­deste lille Pige lyslevende foran mig indrammet i en Birketræsramme paa en Bøge­træssvamp, saa du kan se jeg har det smukt og godt nu, saa jeg godt kan blive her til Freden kommer blot vi havde haft lidt rigeliggere i Køkkenet, naar jeg engang skulde komme hjem igjen saa vil der komme til at staa en Understand i vor Have, som jeg nok skal lægge smukt an, som vil være god til at holde sig op i naar det er varmt om Sommeren. Hvad har jeg dog alt vrøvlet dig for i Aften har du egentlig interesseret dig for mine Planer? man kan jo stundom falde i drømme som gamle P. Nielsen skrev engang. Ja kære Mie Gud give os i naade atter et glad Gensyn efter Freden saa vil alting nok legge sig tilrette for os, som vi saa ofte har erfaret. Min Orlovsansøgning er der nok ingen Notis tagen til altsaa kommer jeg først naar jeg kommer paa Rad i de nestkommende Dage kører der nogle af den Ersats mom kom før mig først i Juni 1916. Saa til Slut min kærligste Hilsen Din egen tro Georg som tænker meget paa dig.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

Måske har det været dette billede af Marie, Georg har haft stående i birketræsrammen.

06/05/2017

Rumænien d. 6.5.17.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine siste Breve, som jeg i Grunden har moret mig lidt over, du er vel nesten bleven fortredelig paa mig, og isærd paa min Feldwebel dog min kæreste lille Mie han kan ikke gjøre noget derfor forleden sagte han mig, at han havde telegraferet til Landraaden og forhørt sig om Forholdene, men han havde ikke svaret endnu, da Ansøgningen ikke var gyltiig uden hans Underskrift, hvis han havde svaret saa havde jeg kunde køre nu men naar jeg havde et godt Num­mer ved Landraaden saa skulde han jo nok svare, sagte han, altsaa er det paa ham du maa lade din Vrede gaa ud over, naar jeg ikke kommer. - Du har nok ordentlig grædt meget fordi jeg ikke kommer, ja det er dog forferdelig med disse haarde Mænd. - Jeg har det jo meget godt nu og venter at det bliver endnu bedre i Frem­tiden, da jeg sterkt haaber at Krigen nermer sig sin Afslutning det er den felles Mening her. Idag bliver der sagt at Rusland har afbrudt Forbindelsen med England, saa vil Udsigterne jo være gode for os, dog det kan jo ogsaa være løs Snak, dog vi vil bede Gud om at den forferdelige Krig dog snart maa faa en Ende der har her ogsaa været Tale om at vi kom derhen hvor Apelsinerne groer, dog det bliver vel ikke til noget. Nu har jeg faaet en anden Understand og en anden Kaster, den bærer Navnet Marie, Navnet har Plas over Døren til Understanden Ja naar Marie bliver op­egget saa bliver hun meget vred og spyr gloende Ild og dødbringende Splinter saa det ikke er godt at komme i hendes rekkevide, dog naar vi lader hende i Ro saa er hun meget god at have med at gjøre, altsaa du seer at jeg har faaet en Marie ved siden af dig, saa du maa ikke undre dig naar du bliver tilsidesat. Du kan vel dog taale en lille Spas min kære Mie? Altsaa i dag fejrer vi Kronprinsens Fødselsdag, saa jeg havde lidt Tid at skrive. Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusind Kys

Din Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rumænien d. 6.5.17.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for alle de gode Pakker som jeg nu endelig har faaet alle paa en gang, det var godt at der kom Vask da jeg trængte dertil da min Skjorte nesten var sort. Et par Strømper havde jeg givet en Panjekone at vaske, da hun havde dem ude til tørning var der kommen en Natzis og havde taget det ene par, mer­kelig var det at han havde taget en af hver slags, en lysegraa og en mørkegraa, Konen var meget kjed deraf jeg har nu 4 par. Stegen var meget god. Det er nu det værste for os med Brødet da vi nu kun faar ⅓ Brød om Dagen det er vor lidt ved den tynde Middagsmad, de gjør ogsaa daarlige Erfaringer dermed. Utilfredsheden er meget stor jeg maa ogsaa sige naar jeg ikke har noget hjemme fra kan jeg ofte om Aftenen ikke falde i søvn for hunger. Naar jeg skulde komme paa Orlov, saa tror jeg, at jeg spiser eder ud af Huset. Forleden sagde min Feldwebel at han havde telegraferet til Landraaden angaaende min Orlov, men han havde ikke svaret endnu ellers havde jeg kundet køre nu. Ansøgningen har vel ikke været ved Landraaden? men naar jeg havde et godt Nummer ved ham saa skulde han jo nok svare, jeg har ikke megen Tiltro dertil, Herren kan dog endnu lægge alt tilrette for os ellers maa jeg venter til jeg kommer paa Rad, og det varer vel heller ikke længe nu, jeg har det ellers meget godt og er godt tilfreds med min nye Bestilling, jeg har nu faaet en anden Understand og en anden Kaster som hedder Marie, vi har os nu snart huslig indrettet saa det er gemytlig hos os, nu vil vi til at lave en Terasse u­denfor med Bord og Benke, indhejnet med Birketræsstammer da vi bor paa en stejl Skraaning, hvis jeg kunde faa fat paa en Pfotograf saa vilde jeg sende dig Bille­det. Det gjør mig ondt at du skal lide saa meget i dit ene Ben, det er godt at du kære Moder kan tage det som fra Herren, han gjør dog alle Ting vel, ja alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, han har sine vise Hensigter dermed og vil fø­re os nermere ind til sig, al revselse medens den er nærværende synes at være til Bedrøvelse, men siden virker den, hos dem, som derved ere øvede retferdigheds sa­lige Frugter. Vi fejrer idag Kronprinsens Fødselsdag saa jeg havde lidt Tid til at skrive, fra min Mie hører jeg jo ogsaa stadig, hun er lidt kjed at jeg ikke kom paa Orlov, jeg har ogsaa skreven til P. Tiedje som sender mig Raps. Sovns Kirke­blad. Jeg er Herren være takket sund og rask og haaber stærkt paa en snarlig Fred. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.

En Minekaster, eller bare Kaster, som Georg ofte skriver, er, som defineret i Salmonsens Konversationsleksikon fra 1915, Navnet paa Skyts, der udskyder (udkaster) Projektiler med meget store Sprængladninger i høje krumme Baner paa forholdsvis korte Afstande (300-3000 m). Den ringe Skudafstand medfører, at man kun behøver at udsætte Projektilet for en ringe Anstrengelse i Skudøjeblikket, og dette bevirker, at Projektilets Væg kan gøres meget tynd, hvorved der bliver Plads til en i Forhold til Projektilets Vægt meget betydelig, brisant Sprængladning. Herunder ses billeder af en tysk minekaster fra første verdenskrig i hhv. køre- og skydestilling.
Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

30/04/2017

Rumænien d. 30.4.17.

Kære lille Mie!

I Formiddag atter et lille Brev. Vi venter i desse Dage Angreb af Fjenden, dog det lader til at de udebliver, da de forholder dig helt rolig. Det ser vi ogsaa helst endskjønt vi med stor Ro er rede til at modtage dem med allehaande smukke Kærlighedsgaver, saa Kærligheden sikkert vil stige dem til Hovedet. - Modtog igaar et Brev fra dig fra d 14 ogsaa længe undervegs, det lader jo til at du ikke har Angst for at jeg endnu kjender at omgaas en 26 aars ung Nordslesvigs Pige, dog jeg tror at der dog vil være mangt og meget som dog er lidt anderledes, som du havde tænkt dig det, - man maa ingen Luftkasteller bygge, for bagefter bliver man kun mere skuffet, det er det klogeste at tage den nøgne Virkelighed som den kom­mer, bedst er det saa man finder sig tilrette. Jeg tror jo nok kære Mie at vi har gjort mangt en Sejletour i Fremtidens Farvande men jeg ved ogsaa at Dampma­skinen er bleven noget afkjølnet under Nutidens Sejlas gjennem de dybe Krigsvande med de høje Braadsøer og vi har lært at klamre os til Styrmandens Ord jeg er med eder alle Dage endtil Verdens Ende og jeg er igaar og idag den sammme ja til evig Tid, paa mig kan i stole om ogsaa Skibet synes at knuses af Bølgerne, ja godt kæ­re Mie at vi har en saadan Styrmand om Bord saa kan vi trygt sejle, thi vi ved han styrer dog tilsist ind i den hjemlige Havn.

Hvorledes har du fejret din Fødselsdag? du skriver at du slet ingen Lyst har til at tænke derpaa, saaledes maa du da ikke lade Modet synke min elskede lille Pige, om ogsaa der falder en lille Smule i Vejen, derfor maa man dog ikke lade Modet synke - den slags Taarer kan jeg ikke godt lide, det er for blødagtig, haaber at du har været lystig og glad paa denne Dag og med Tak til Gud skuet tilbage paa det svundne Aar? derfor skrif mig dog kun, som dit Hjærtets Følelser har været, ikke, min kære Lille, jeg har jo skrevet dig, at jeg bliver haard i denne Krig, dine Pakker har jeg ikke faaet endnu, Pakkeposten maa sidde fast et eller andet Sted, haabentlig kommer den snart, saa vil der komme meget paa en gang jeg glæder mig dertil. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

27/04/2017

Rumænien d. 27.4.17.

Min kære Moder!

Guds Fred til Hilsen. Sidder idag gemytlig ved Skrivebordet i min Understand, paa Bordet en skuk Borddug, over Bordet henger Telefonaperatet saa man har det bekvemt, til højre staar en Kakelovn saa det er gemytlig varmt herinde da det rejner uden­for, jeg er for øjeblikket allene da mine Folk er ude at arbejde, saa der er god Ro. 6 Mand hører der til en Karter nu da vi har os nedgravet har vi det helt godt der kan gaa Dage og Uger her inden vi giver et Skud af, da det er meget rolig her. Vi har ogsaa forlevet en haar Vinter her baade hvad Slag og Kulde angaar, for at ligge i Telte paa Is og Sne kun med et par Grangrene under sig, og bygge Grave i Is og Sne er ingen Spas, det fordrer sunde Naturer, og at klatre i Bjergene og der enda at storme, som man, før man har prøvet det, vilde holde for umuligt, var hel­ler ingen Spas det forder al Energi og Kraf og saa ovenikjøbet en tom Mave, da faar man at se hvor Mennesket er sejgt. Nu er det, Gud være lovet bedre siden Fe­bruar ligger vi fast her og der har ingen synderlige Kampe været, og nu er Foraa­ret der med Sol og Varme, vi har her fuld Græs og grønne Træer, Kukmanden har raabt sit kjenter kukuk til os i de siste 14 Dage og Nattergalen synger henrivende jeg havde ønsket dig, at du kunde gaa en Tour med mig ned til Camborile, det er en Pragttour storslaaet er Guds frie Natur her i Bjergene nu da alt staar i sit før­ste friske Grøndt. En Høj er for mig den smukesde der kan man overse hele Dalen og i Baggrunden de høje Bjerge som vi har kæmpet os igjennem, om du havde været rask tror jeg dog neppe, at du havde vovet dig med paa Touren da det sommetider gaar temmelig stejl ned og man let kommer til at glide denne Vinter har jeg gordt mangt en Slædetour paa den, med Lederbesatte Bagende, det gjør mig at ondt at dit Ben slet ikke vil blive bedre, om Gud vil, haaber jeg at det nu til Sommeren giver sig. Tak for dit kære Brev jeg ser at du tager det som Naade fra Herren, saa er Modgangen ogsaa lettest at bære, som du ser har jeg det godt, blot ikke Pakkepost i de siste 14 Dage. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet

Din tro søn Georg.

Bladene faar jeg ogsaa de bringer jo mangen en Nyhed.

Med Orloven gaar det nok i Vasken.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

24/04/2017

Rumænien d. 24.4.17.

Min elskede lille Mie!

Idag paa din Fødselsdag et par Ord. Du er atter bleven skuffet i Haabet om at jeg kom og fejre Fødselsdag sammen med dig, dog jeg haaber at du ikke har taget dig det for nær? eller har du fældet et par Krokodilletaarer? det var anderlides da vi siste Aar kunde sidde i hinandens Arm jeg tror det var den siste Dag af min Orlov, ikke? Jeg fejrer idag din Fødselsdag med at blive luset, igaareftermiddag gik vi herned til Camborile idag bliver vi Lusene kvit og Morgen gaar vi atter i Stillin­gen, vi 6 Mand fra vort Komp gaar saa sansynligves, hver Aften ned i Byen for saa om Morgenen at tage Bretter med op og arbejde i Stillingen, det er jo lidt langt at løbe dog jeg har jo ikke noget at bære paa, 2½ Timer op og 2 Timer ned og 6 Ti­mers Arbejde, saa er Dagen optaget, ikke? Hernede i Dalen er der ingen Sne falden og oppe laa der 15 cm højd Sne, det er herlig her i Bjergene i Løvspringstiden, igaar da vi gik ned motte vi blive staaende paa en Høj for at beundre den smukke Udsigt og man kunde ikke see sig mæt dog et Skaar var der i Skjønheden at man op­pe paa de høje Bjergkamme kunne skimte Sneen indimellem Træerne. Idag skinner Solen atter, der er nu nesten fuld Græs hernede, saa de stakkels Heste nu atter kan faa Livet fuld de meste er ogsaa helt afmagrede, hos eder er der vel ikke tale om Græs og grønne Træer endnu efter den lange haarde Vinter? Jeg har her et helt godt Quar­ter og vil nu til at kaage min Middagsmad Klipfisk og Haferflocken dertil kaager jeg Spinat af Brændenælder som smager storartet. Du under dig vist derover min kæ­re lille Pige men naar jeg atter kommer Hjem vil jeg nok overgive Køkkenet og Kaa­gekunsten i dine Hænder maaske kan jeg give dig et godt Raa sommetider tror du ik­ke? Tak for dit siste Brev, som Lengselen talte ud af, dog glæder det mig at du lærer at tage det nogenlunde med Ro som er meget værd, min Paaskehilsen maa jo væ­re bleven forsinket haaber at du nu har faaet et Livstejn fra mig.

Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.Lidet kunne Georg vide, at han og Marie på samme dato 3 år senere - på hendes fødselsdag den 24.4.1920 - skulle blive forældre til deres første barn, som også fik navnet Georg Christian Knudsen.

Haferflocken betyder havregryn.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

22/04/2017

Rumænien d. 22.4.17.

Kære elskede Mie!

April den gjør hvad den vil, siger et gammelt Ordsprog det kan man sige idag, Bøgeskoven er ellers klædt i Grøndt men idag har den til afveksling klædt sig i Vidt, grønne Blade med Sne paa det passer ikke sammen de smaa Fugles Sang er forstummet kun af og til giver de, som Nødraab fra sig, lige sidder en Buchfink for Vinduet og klager sig jammerligt, du stakkels lille Fugl du fryser ogsaa idag men vent kun lidt saa skinner Solen atter og du kan da varme dig lige som jeg her­inde ved Kaminilden, og saa vil du atter synge mig dine glade Melodier. Ja min elskede Mie jeg tænker ogsaa ofte paa dig naar jeg hører Fuglene synge, naar maa jeg atter høre din kære Stemme og din glade Sang, naar, maa jeg faa lov til at ta­ge Fuglen indtil mig og beskjerme og frede om den? du sider saa ene og forladt deroppe i naardens Kulde lige som den lille Fugl derude for mit Vindue og længes efter dit eget Hjems Varme og Fred. Hensunken i disse Tanker stiger der et leng­selens Suk op til vor felles Gud, o du store almægtige Fader gjør snart en Ende paa al den Nød og Jammer. Efter hvad vi hører og erfarer lader det jo til at den længe ventede Fred snart staar for Døren. Kejseren skriver jo ogsaa til sit Folk: "gjor eder beredt til at modtage eders Krigere som snart vil vende tilbage til eder. Fredsforhandlingerne med Rusland er jo sterkt i gang haabentlig kommer det til at klappe denne gang. Krigslaanet er jo ogsaa falden storartet ud, saa vore Fjender er rystet.

Min hjerteligste Tak for Tobakken jeg har den allerede røgen, den var udmerket, jeg tror jeg har glemt at takke for den? i disse Dage er Smalhans Køkkenmester da Pakkerne udebliver, der er os sagt, at vi ikke skal lade os noget sende hjemme fra, det er jo vist ogsaa bleven bekjendtgort hos eder? jeg kan ikke godt komme ud med det vi faar her, det er jo alt godt men for lidt. Et stykke Brød er mig ogsaa kær­kommen, det gjør ikke om det er tørt det skal nok glide ned. Ellers er jeg sund og rask og haaber det samme om dig, din Fødselsdag maa du jo endnu fejre uden mig, om Gud vil haaber vi at fejre den sammen neste Aar. Saa slutter jeg i haab om et ikke alt for længe, glædelig Gjensyn mange Hilsener og Kys Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

19/04/2017

Rumænien d. 19.4.17.

Min elskede lille Pige!

Da jeg idag har modtaget 6 Breve fra dig er jeg dog nødt til at takke dig straks, jeg har heller slet ingen Post havdt siden Paaske saa det glædede mig atter at hø­re fra dig. Du har altsaa været til Fødselsdag i Ravit og det glæder mig at du har havdt det rart der, omenskjønt du har savnet mig. Du tænker vist, hvor er han dog bleven slægen med at skrive, jeg Skjender ogsaa ofte paa mig selv, nu har du ikke skreven i saa og saa længe, det er dog for galt, jeg undskylder mig saa med de vanskelige Omstendigheder, og skyder det ofte for længe op. d. 20.4. igaar var det dog alt for uhyggelig hos mig, vi er nemlig ved at bygge Understænder og var knap ferdig da det satte ind med et øsende Vand. Vandet kom ned til os og det blevet veldig Smøre da det er ler Jordbund. Idag har vi nu lagt Gulf og en Kamin ind i Veggen, Bord og Benk og det er nu mere gemytlig, naar du kommer ind ser du ikke andet end lutter Bøgestammer, Loftet er af Bøg og Veggene er beklædte med Bøg. Britscherne er af Bøg. Understanden er stor og rummelig 2 m høj 5 m lang og 3½ m bred. 11 Mand ligger vi her og har god Plas, naar vi først har os indret­tet har vi det helt godt, farlig er det heller ikke da vi ligger godt skyttet bag et Bjerg, dog forsigtig maa man omgaas med Uhyret - Naar jeg ser ud af Vinduet eller Døren ser jeg ned i en dyb Schlugt som tager sig herlig ud nu da Bøgene saar i deres første friske Grøndt og Aftensolen pipper ind til mig og Straalerne spil­ler lystig paa Papiret. Husker du dengang da vi nede ved Haderslev søgte de første udsprungne Bøgegrene? og Dortea var femte Jul paa Vognen dog hun var lystig og fi­del, da var vore Hjerter som svulmende Knopper, der gjennemtrængte af Kærlighed, vuggede sig i Fremtidens Tryllerverden, ja lykkelige Følelse at elske og vide sig elsket. Ja min Elskede lille du det var lykkelige Tider, og naar jeg nu kommer til­bage til Nutiden hvad har Fortiden da ikke alt lert os - Kærligheden er bleven prø­vet gjennem Ildovnen, dog den er derved bleven dybere og fastere, og Karakteren er bleven staalsat, og ved Herrens Naade, Guds Kærlighedstanker med os klar og stor, og vi har lært at sige! som du vil o Herre. Om Gud i sin Naade vilde forunde os den længe ventede Fred denne Sommer saa skal du snart være min lille søde Kone, hvorledes det saa bliver med husly vil Tiden da vise, med Moders Plan er jeg heller ikke mediforstanden, jeg er jo vant til at bo under Jorden, vi kan jo saa bygge os en Understand? -

Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusinde Kys Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

12/04/2017

Rumænien d. 12.4.17.

Mit kære Fødselsdagsbarn!

Til din 26 aarige Fødselsdag ønsker jeg dig allerførst Herrens rige Naade og Vel­signelse og at du paa denne Mindedag maa staa som et lykkelig og glad Menneske med takkende Hjerte til ham fra vem al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ned fra. d. 13.4. dernest ønsker jeg dig, at du paa denne Dag med frejdigt Mod maa skue ind i Fremtiden, fuldeligen forsikriet om at han som har julpen hiindtil han hjæl­per og herefter, han altid kun det Bedste vil og han har almagts Kræfter. Jeg sidder heroppe i Stillingen i den tidlige Morgenstund, det er herligt, Nattergalen synger saa det er en Lyst. Kukmanden raaber sit ku-kuk i det ferne, og Bladene paa Bøgetræerne begynder at slaa ud, alt er saa frisk og fuld af Liv. Solen kommer nu op over Bjergtoppene og lader sine Straaler brede sig hen over det herlige Land­skab alt er rolig og stille, kun af og til falder der et Geværskud fra Forposter­ne. Jeg kommer i denne Morgenstund itanker paa da vi paa denne din Fødselsdag kunde fejre sammen siste Aar, det var den siste Dag af min Orlov da anede vi ikke at vi endnu neste Aar skulde være i Krig og hvad har vi alt oplevet i dette Aar, det har for mig været det sværeste i Krigen, naar jeg tænker tilbage paa denne Vinter saa er det nesten med Gru, da vi byggede Tælte paa Is og Snee, og laa os hen at sove paa vort Leje af Grangrene i Sneen, eller naar vi i timervis motte holde ud at ligge i det bare Sne og lure efter Fjenden, og saa de svære Storman­greb op ad de høje Bjerge, fulde af Gru og Ødelæggelse, ved et saadant Angreb bad et par saarede Rumæner mig om, at jeg skulde skjære Halsen over paa dem, egentlig havde det været en lettelse for dem, da de bagefter har mottet lide en qualfuld Død. I de blindes Land har jeg ogsaa været et par Dage, det var af Røgforgiftning, vi bleve lige afløst i Stillingen, og jeg motte ledes ved Haanden ned til Byen hvor det snart blev bedre. Naar man saadan skuer tilbage saa kan jeg ikke nok takke Herren for hans Bevarelse, og det maa du vist ogsaa sige paa denne Minde­dag. Herren har forunderlig lagt alt tilrette for os. Saa til Slut de kærligste Hilsener og et Fødselsdagskys fra din egen Georg.

Hilsen til Fødselsdagsgjesterne.Maries fødselsdag var 24. april.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/04/2017

Rumænien d. 10.4.17.

Kære elskede Moder!

Herren er sandelig opstanden lad det være min Paaskehilsen til dig kære Moder. Han lever vor korsfæstede Frelser, Jesus lever, Graven brast han stod op med guddoms­vælde, har opstod for at vi kunde leve med ham i Herlighed, Døden havde ikke Magt over ham, den holdt ham kun bunden en kort Tid saaledes har ved hans Blod Døden heller ingen Magt over os, vi dør kun for evigt at leve, saafremt vi har tilejnet hans Forsonings-Verk og faaet tvettet vore Kjortler vide i hans Blod. Ja kære Mo­der hvilken herlig Stilling har han tilvejebragt for os, ved sin Død og Opstandel­se, den benaadede Synders Stilling til Gud, formedelst Blodet er fuld af Livets Livsaligheder. "Død hvor er din Brod, Helvede hvor er din Sejer" Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesum Christum, den Naade er ret bleven stor for mig i denne Paaske, og jeg har sporet sødmen af, at have, og leve i Syndernes Forladelse, det bringer Fred, Liv og Salighed.

Jeg har fejret Paasken hernede i Rotileski, men vi har rigtignok havdt Tjeneste hver Dag undtagen 1 Paaskedageftermiddag, da havde vi fri. Vi er nu ferdige med vort Kursus og gaar i Eftermiddag i Stilling, Jeg er glad ved at jeg er kommen bort fra Bæredyrene og hertil, da jeg har det meget bedre her, der havde jeg fuld op at bestille hele Dagen her behøver jeg ikke at røre en Finger. Forplejningen er nogen­lunde blot at vi nu atter kun faar 1 Brød hver 2 Dage, 3 P i en lang Tid har vi faaet 4 P og det kunde neppe slaa til, derfor var det mig kært om du kunde sende mig lit Brød, det gjør ikke noget om det er tørt, det skal nok skride vi kan jo slet ikke kjøbe noget jeg har nesten 90 M i Lommen og 30 M har jeg sendt Marie. Middagen er jo for det meste tynd, Ærter Bønner Graupen Gris, Ris, Nudeln, tørret Gemyse (Hvidkaal, Ror og Gulerødder) til Brødet, Smør, Leverpølse Blodpølse, Fet, Ost, Marmelade, blot det var tilstrekkelig, saa levede vi jo bedre som i derhjemme, thi det kan i nok ikke alt have? Tak for dit kære Brev, det gjør mig ont at du maa lide i Benet Herren giver at det atter maa gaa over, med min Orlov bliver det

nok ikke til noget, da Feldwebelen siger at den er sperret til S. H. Saa en kærlig Hilsen i Haab om at Krigen snart har en Ende, saa vi atter maa ses i Hjemmet.

Din egen Georg.Død, hvor er din brod er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rotileski må være Rotilestii Mari, der ligger tæt ved Campuri, ca. 20 km. syd for Onesti.