24/06/2017

Rumænien d. 24.6.17.

Feldpostbrief.
Min kære elskede Mie!

Da mit Besøg er gaaet, vil jeg i Aftentimen lade mine Tanker dvæle hos dig. Carl var her og spiste med til Mellemmad, mit Brød var rigtignok knap men det gav dog et par Skiver til Mands. Smør havde jeg ogsaa nok, dog Kaffen var Hovedelen, den var der rigelig af, vi lod vore Tanker dvæle i Hjemmet, og talte om fordums Dage da vi paa Søndageftermiddag sade ved veldekkede Borde og hvor man snart ikke viste hvor man skulde rekke hen eller hvad der smagte bedst. Og nu! hvilken Forskjel. Vi talte ogsaa sammen om vores Kærester og om de Dyder og Lyder de havde tilfelles, saa du ser jeg har havdt dansk Selskab og Eftermiddagen gik henrivende i den friske Skov. - Min hjærteligste Tak for Brevene og Pakken med Tobak, Skinke og Lagkage den var god det er nogle Dage siden jeg modtog den, jeg har det ellers meget godt dog i de siste Dage har jeg forkølet min Mave, dog det er ikke saa slemt jeg kan nok gjøre min Tjeneste, kan ogsaa nok spise derved, saa du behøver ikke at være bange desangaaende. Nu har vi dog Fred for Lusene, det er en stor Lettelse at være disse Plageaander kvit, du maa undskylde mig at jeg ikke er oplagt til at skrive jeg har havdt Flyttedag og kan nu begynde forfra med Arbeidet, bag ved 4 Komp der er dog godt begyndt, og godt begyndt er half fuldendt, og jeg beder Herren om at give mig Lyst dertil, saa gaar alt lettere. Saa til Slut en kærlig Søndagshil­sen og tusinde Kys fra din egen Georg.

Morgen er det et Aar siden jeg kom til Komp, det er gaaet hurtig.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

17/06/2017

Rumænien den 17.6.17.

Feldpostbrief.
Min elskede Mie!

Guds Fred til Søndagshilsen. Først min hjærteligste Tak for dine kære Breve og og­saa for at du har besøgt min gamle Moder hun har sikkert glædet sig dertil, d. 19.6. havde igaar Brev fra Moder fra Flensburg, hun var der for at faa en Bandage til at bære Hoften i, den er nok lidt stiv, men hun mente nar hun blev vant til den, vilde den være god, det er kjedelig for Moder, at Lidelsen ikke er helbredelig, dog vi vil ogsaa tage dette af Guds gode Haand. Nu begynder i vel snart at spise Grøndsager, Salat og alle disse dejlige Ting, haabentlig har du Ærter, Johannisbær og Stikkelsbærgrød naar jeg kommer paa Orlov, og Brød! det er nok om, jeg ikke spiser eder ud af Huset, eller har du nok til en Soldat? det behøver ikke at være saa lek­kert, da jeg ikke er forvennet, f.Ex. i gaaraftes bestod min Mellemmad af Vand og tørt Brød, fordi jeg ikke kunde vente til kl 7 da Teen kom og det smagte enda som Honningkage, dog vi vil ikke lade Modet synke om ogsaa det falder svært sommetider, vi har med Guds Hjelp, holdt saa meget ud, saa dette vil vi ogsaa komme over, vi er dog meget godt tilfreds med at være her, da det er saa rolig. Man merker dog naar man ingen Pakker faar hjemme fra, dog nu har jeg jo atter i Vente. Min hjerte­ligste Tak min kæreste Mie for alt hvad du har gjordt for mig i den Henseende for at gjøre mig det lidt lettere, fra idag af faar vi atter 600 g Brød om Dagen, hi­intil har vi faaet 1π dog da Middagen er tynd er det lidt knap ellers er det vel det dobbelde som i derhjemme faar? Telegrammet har jeg ikke merket noget til, haa­ber at køre først i Juli. Saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

16/06/2017

Skreven d. 16.6.17.

Feldpostbrief.
Min elskede Mie!

Igaar atter, ved herrens Bevarelse gaaet udskadt forbi Dødens Arme da der har ud­spandt sig et lille Slag som indbragte os Sadelen mellem Remtase og det Bjerg hvor­paa vi sade. Idag er det atter temmelig rolig. Lige var Carl her med en Sanitæter og see efter, hvor langt deres Rige gik, han er tildelt I Zug, saa vi ligger ikke langt fra hinanden, han klagede lidt i Maven han lader Hilse. Imorgen havde jeg Brødsuppe til Dovre og i Middag har jeg kogt Nudler med Tilsats af dine Byggryn dog kun med Vand jeg ved ikke om du kan tænke dig hvorledes det smager, mig smag­te det nogenlunde. Hvoranderledes var det dog hjemme hos eder jeg takker Herren at jeg motte opleve denne Orlov. Saa en kærlig Hilsen til dig og Moder, fra din egen Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

14/06/2017

Rumænien d. 14.6.17.

Kære Moder!

Da du slet ikke lader høre fra dig, vil jeg dog skrive et par Ord da jeg nesten er urolig for hvorledes du har det, moske er det fordi du venter mig paa Orlov dog da raader jeg dig til ikke at vente mig før du ser mig da alt dog er meget ubestemt. Idag kommer den Befaling imorgen en anden, saa man i det hele taget ingen­ting kan gjøre Rejning paa, dog hvad Pakker og Breve angaar saa bliver alt vel for­varet til man kommer tilbage. Havde idag Brev fra Marie at hun vilde besøge dig da det var saa smukt et Vejer efter hendes Brev venter hun ogsaa sterkt efter mig. Haabentlig har du nu faaet mit Billede, saa du kan se hvorledes jeg ser ud og hvor­ledes jeg bor skade at jeg ikke havde Birketræspyntningen over Døren lavet dengang, hvad siger du om Billedet vi bor dog meget smukt, ikke? Ja kære Moder hvor er jeg Herren taknemlig for at jeg maa være her, hvor det er saa rolig og ikke i Vesten hvor der flyder saa meget Blod. Søndag d. 17.6. Idag Fortsettelsen jeg sidder ude paa Terassen, omgiven af Solstraalerne som baner sig Vej gjennem Bladene, alt er saa frisk, da vi har havd Rejn i 3 Dage, haabentlig ogsaa hos eder, da jeg ser i Bladene at i trænger saa hordt dertil. Søndageftermiddag er vi fri for Arbeids­tjenesten det har de dog faaet indført nu, før vidste man aldrig naar det var Søn­dag. Det er i Middagstimen alt er saa rolig og stille ikke et Skud falder og naar du var her vilde du uvilkaarlig spørge? er det Krig her! jeg tror at i derhjemme i eders Fantasi stiller eder alt saa grufuld for, og krigerisk fra Ende til anden, dog vi er meget fredelige Folk, naar Fjenden lader os i Ro, saa er vi ogsaa med paa den, og befinder os meget vel derved men der gives paa den anden Side ogsaa Dage som i ikke kan stille eder grudfuld nok for, dog Gud være lovet, kun de fer­reste. Du ser jeg har det altsaa meget godt og er meget glad ved, som min kære Frelser har lagt det tilrette for mig. Vi har nu 2 Kastere her ved vor Understand, Untffz den ene, jeg den anden, han har Frida, jeg Marie, altsaa den anden Marie, (Kastene har disse Navne) jeg har drillet min Mie lidt dermed, dog hun tager sig det, tilsyneladende, ikke meget nær, hun mener, at om jeg fik Lov til at forlade min Marie der, vilde jeg sikker ile, for at tage min Marie derhjemme i min Favn, som jeg ogsaa har tilstaaet hende. Havde Brev fra hende at hun havde besøgt dig. Hun skrev om et Telegram, Hinrich havde sendt til Komp. og at i ventede mig sterkt hver Dag, jeg har ikke merket noget dertil, tror heller ikke det nytter synderlig meget, dog jeg er jo saa som saa paa Rad nu, moske først i Juli. Til Slut Guds Fred og en kærlig Hilsen fra din tro Søn Georg.


Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

13/06/2017

Rumænien d. 13.6.17.

Min elskede lille Mie!

Lige var jeg nede og søgte Jordbær og fand ogsaa de første smaa røde Skovjordbær, som smager saa henrivende, jeg tænker naar i besøger mig saa er de alle mod­ne og vil da gjøre en lille Jagt efter den søde Frugt! Paa Hjemvejen fandt jeg en Siverbusk, og mine Tanker gik tilbage til Barndommens Dage da vi lavede smaa Stole og Sivhuer deraf og jeg bøjede mig og plukkede Busken, af og begynte at lave en Stol som jeg til stor Fornøjelse for Kammeraterne satte som Pynt paa mit Bord. Dog jeg fik ogsaa andre Tanker ved Siverbusken jeg kom i tanker om noget af et Værs der hedder det: hvad er Livet? et Pust i Sivet, en Spand af Kræfter der hi­ger efter, en Evighed, da er det godt min Elskede at vi ved, hvad denne Evighed bringer os, evig Liv og Salighed! og det af idel Naade. Ja hvad fortæller mig Sko­ven med sine Bær og Smaafugle, om Guds uendelige Storhed hvorledes han i sin Visdom har indrettet alt til Fordel for os Menneskebørn, og saa er Jorden enda serlig un­der denne Krig, en Jammerdal, omenskjønt den skulde være et Paradis og hvad er Grunden? Synden, Menneskebørnenes Synd, saa man i selve Naturen kan opdage et Suk som gaar igjennem den, over den Forbandelse Gud lod udgaa over vore første Foræl­dre der levede paa denne Jord, og dog erindrer jeg mig, at da vi i Juli Maaned sis­te Aar engang skulde storme, det var en øsende Rejn og et forferdelig Pløre, da kunde jeg ikke andet jeg matte synge, da vi gik frem til Storm, Dejlig er Jorden prægtig er Guds Himmel o.s.v. hvor kunde det være, jo min kære Mie jeg vidste at min himmelske Konges Søn var kommen herned paa denne Jord, og havde fyldesgordt en evig Forløsning for os, saa vi fri fra den Forbandelse vi stod under har Adgang til Guds Faderhjærte og Borgerret i Himlen, i troen paa Forløsningens Under. Idag har vi havdt Skytterfest da vi fik lov til med vore Skyttere at sende Romanski en ger­mans Hilsen, det kommer ikke for hver Dag. Min hjærteligste Tak for Pakken med Sylt og Sigarer, skade at de var bleven vaade af Sylten. Sylten var god. Sigaren kunde jeg ikke bedømme, men naar jeg kommer paa Orlov vil jeg give mit Skjøn af, du længes vist forferdelig efter mig? - fra Moder har jeg ikke havdt Brev siden hun kom hjem, jeg lenges snart efter at høre fra hende. Saa til Aftenhilsen Guds Fred og paa Gjensyn Din Georg.

Hils min lille Helt Carl at jeg venter efter Kort.


Lyt til "Dejlig er jorden"

Hvad er vel livet, et pust i sivet er et citat fra Adam Oehlenschlægers digt Biarke-Maal.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/06/2017

Rumænien d. 10.6.17.

Min elskede kære lille Pige!

Guds Fred til Søndagshilsen. Først min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Pølse og Knepkager, som har smagt mig helt storartet, ogsaa min hjærteligste Tak for Brevene de siste 2 idag, men Budskabet og dine Bekymringer angaaende Fremti­den, desangaaende du ønsker mine Udtalelser. Min kæreste Mie lad ikke Modet synke saa hurtig ved at skue ind i Fremtiden, du ved jo dog, som du ogsaa skriver, at alt ligger i Herrens Haand, saa ligger ogsaa vor Fremtid i hans Haand, vi har nok Lov til at tænke ind i Fremtiden, men vi har ikke Lov til at overgive os til Grup­lerier om det som Herren i sin Visdom alene lægger til rette for os. Bekymrer eder ikke for den Dag imorgen hver Dag har nok i sin Plage, læs Salmen, En Vej eller anden hvor Herre ved Raad. Min kære Mie, vi staar endnu i Krigen, et Onde, som Her­ren har tilladt, dog ogsaa under Krigens Ræsler staar vi under Guds Vingers Skyg­ger, ikke en Spurv falder til Jorden uden vor himmelske Faders Villie, derfor ik­ke saa klejnmodig, tro ikun! Misforstaaet dig har jeg ingenlunde, da jeg meget godt forstaar dine Tanker. I henhold til Moders Sygdom smerter det mig dybt, at hun maa lide saa meget paa hendes gamle Dage, dog jeg ved at hun forstaar at tage, ogsaa Smerterne, som Naade fra Herren, dog beder jeg ham om at han endnu vil forunde os at, vi to, kan være hendes alderdoms Glæde og Støtte en lille Tid endnu. Angaaende din Stilling overfor Moder, maa du anse dig som hendes Datter, jeg er vids paa at hun vil være som en Moder overfor dig. Haabentlig, om Gud vil, kan vi i neste Maa­net tale mundlig om Sagen, da du mener det tager sig ikke saadan ud paa Papir som det i Virkeligheden er. Det glæder mig ellers at du er sund og rask, og at du hø­rer det samme fra mig, moske bliver jeg før ferdig til at besøge dig, som du Julie og Tinne mig du har jo vist læst om et rumænsk Angreb i Putnatalen det er ikke langt fra os, dog her er det endnu altid meget rolig, saa vi let holder det ud her, til Freden kommer. Til Slut er jeg endnu din tro hengivne Georg.


Lyt til "En vej eller anden, vor Herre ved råd"

Hvad er knepkager: Se noten den 1.6.17

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

04/06/2017

Rumænien d. 4.6.17.

Kære elskede Mie!

Idag en vederkvægende mild Rejnvejersdag, efter den trykkende Hede, en fortalte mig igaar, at der havde været 45 grd varme nede i Byen, naturlig i Solen. Rejnen er god for 'e Kaal og 'e Krut og 'e Bonne aa'e Land og den kære Rov, ved jeg at jeg som Dreng hørte, da jeg var med Moder i Aabenraa af en gammel Aabenraaer. Ja hvor glæder Landmanden sig ikke til enhver Draabe Rejn i denne Tid, da vi godt kan taa­le lidt hver Dag for at Høsten kan bliver god da vi dog saa hort trænger dertil. Jeg er idag med et par Mand heroppe ved Anna og har løst af da de er nede og Bade og bliver luset, det er en god Indretning, nu er vi Lusene nesten kvit og du kan tro at det er en Befrielse at være disse Plageaander løs, der ikke lader en faa Ro, ved Nat eller Dag, vi kommer ned engang hver 14 Dage, morgen gaar vi vist ned, jeg har lige siddet og amyseret mig ved Telefonen, vi har i de siste Dage faaet Tilslutning over Komp til Batl, og kan derfor høre alt hvad der forefalder i dette Omraade som bringer mange interesante Ting for Dagen, der er god til Tidsfordrif da den tuder hvertandet Øjeblik. Min hjærteligste Tak for Brevet som jeg modtog idag samtidig med 4 Pakker fra Moder med Brød og F1esk. Brødet var meget godt, det fandt rivende afsætning. Du har nok havdt meget travlt til Pinse, ja du har været meget tret da du skrev dit siste Brev og Tankerne har nok virvlet rundt for øjnene? afbrydelse, der kom lige en Kaffehistorie gjennem Traaden. Ja min Søde du, jeg glæ­der mig til at jeg faar en saa erfaren, og i allemaade uddannet Husmoder det er meget værd, serdeles ogsaa efter Krigen, da det naturlig straks efter Krigen ikke vil bliver som før samme saa det vil være godt at have en Kone der forstaar at ud­nytte alle Knif, ikke sandt? Du er meget mistroisk i Haabet om Fred, nesten som du troede at der aldrig gaves Fred mere. Vi maa haabe det Bedste og vente det Værste. Ja kære Mie du skal have Ret i, at vi har Grund til at takke Gud for at han saa naadig har bevaret mig indtilnu og at jeg maa være her og ikke i de blodige Kampe i Vesten som kræver saa mange Ofre for det meste er det saa rolig her som om der var Fred i Krigen kun af og til er der saadanne smaa Patroilleskærmysler som vi M.V. ikke blander os i, vi ligger nogle hundrede Meter bag Kampgraven og er sikre for Inf. kuglerne. I Haab om en snarlig Fred og et glædelig gensyn slutter med Hil­sen og Kys Din Kriger Georg.


Rejnen er god for 'e Kaal og 'e Krut og 'e Bonne aa'e Land og den kære Rov ... vel er jeg ikke sønderjyde, men det må betyde Regnen er god for kålen og ??? og bonden på landet og den kære rug. Hvad "Krut" er ved jeg ikke men det er ikke krudt, for det hedder "Kråj".

Skriv gerne en kommentar, hvis du kan hjælpe, kære gæst.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

01/06/2017

Rumænien d. 1.6.17.

Min kæreste Mie!

Først min hjærteligste Tak for de gode Pakker med Skinke og Knepkager, som har smagt mig henrivende, dem blever man sat af og de holder sig storartet hvis du har Raa dertil vil jeg nok bede om den Slags, ogsaa Tak for dine kære Breve som har glædet mig, du har jo havdt en smuk Dag i Bollerslev, jeg var ogsaa i Tanker­ne der, det har du vist merket? det var nok en anstrengende Tour per Modvind? jeg kan nok tænke mig at i har pustet. Nu begynder det ellers at blive varmt her der har idag været 25 grd. nede i Byen, der siges der at det kan om Sommeren gaa op til 40, godt at vi bor lidt højt og skyggefuld ellers maa det jo ikke være til at holde ud. Jeg sidder herude paa Terassen i den svale Aftenstund og gjør mig det gemytlig paa Benken, som Ryglenning en tyk Bøg. d. 2.6.17. videre kom jeg ikke igaaraftes. Tak for 2 Breve som jeg modtog idag, du spørger mig om hvorledes jeg ser ud, det glæder mig derfor at jeg har afsendt et Billede af mig saa kan du jo see, det er bedre end naar jeg skal beskrive dig det, hvad siger du om det? Det er i Aften Tordenluft i Vejret dog et storartet Syn visser sig lige, mod Vest de høje sorte Bjerge, som vi denne Vinter har stridt og lidt saa meget i, den ned­gaaende Sol som lige kommer ud af en sort Tordensky og forgylder Bjergkublerne saa alt ligger i majestetisk Pragt, dog min elskede søde lille Pige om end alt er nok saa smukt og herlig her, saa iler Tankerne dog hen over de høje Berge, gjennem Un­garn Østerig Tyskland op til det kære Nordslesvig, og dvæler ved de kære hyggelige Hjem, som dog er mig meget kærere som ogsaa alt er jevn og ligefrem, ja der,kun der, kan Hjærtet finde rigtig Tilfredsstillelse, ja sammen med dig min Kæreste, vil det være mig Himlen paa Jorden. Det er jo en stor Løn du faar for denne Sommer min Pige, hvad skal du have til Løn naar du tager over til Moder til November? - skal jeg komme hjem saa vi kan faa det afgjord en 10marker giver jeg i Gudspenge, du tænker moske, han er dog altfor drilleaftig i Aften? det lader ikke til at du kom­mer at besøge mig, jeg tænker derfor, om Gud vil, at besøge dig sist i Juni eller Juli Maaned, saa haaber jeg at du ikke er alt for vred paa mig fordi jeg var saa haard mod dig i den lange lange ventetid, jeg vil da forklare dig alt mundlig, saa du vil kunde forstaa hele Sammenhengen. Nu er Solen gaaet ned bag Bjergene og det begynder at mørknes, og jeg vil begive mig ind paa mit Leje og lade mig svælge hen i ubevisthedens Verden, og saa slukker jeg trygt min Kærde. Gud Herren er Sol og Skjold. Kærlig Hilsen og Gud anbefalet Din Georg.


Knepkage: En traditionel sønderjysk småkage. Navnet er et lydord, der henviser til den lyd, det giver, når man bider småkagen over.
Opskrift på ca. 50 stk:
300 gram sigtemel eller 150 sigtet bygmel og 150 gram hvedemel
150 gram sukker
150 gram smør
1 dl fløde eller creme fraiche 18%
Til pensling: ca. ½ dl lys sirup
Bland mel med sukker. Hak smørret i melet og findel det med fingrene til blandingen er jævn. Tilsæt fløde/cremefraiche og saml dejen hurtigt uden at ælte den for meget.
Form dejen til en kugle, pak den ind og læg den i køleskabet i minimum 1 time – gerne natten over.
Del dejen i 2 og rul den ud på et bord drysset med hvedemel ca. 5 millimeter tyk. Skær dejen i aflange firkanter på skrå med en kniv eller en klejesporer – ca. 8 gange 4 centimeter. Læg kagerne på en bageplade med bagepapir og prik dem med en gaffel. Lun sirup i vandbad og pensl kagerne med det.
Bag dem øverst i ovnen ved 200 grader i 7-10 minutter. De skal være gyldne med lidt mørk kant.
Lad dem køle af på en rist og opbevar dem i en tætsluttende beholder.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

28/05/2017

Rumænien 2 Pinsedag d. 28.5.17.

Min kære gamle Moder!

Allerførst en hjærtelig Pinsehilsen med Ønsket om at Aandens Fest maa komme med en stille sagte Susen og gjøre vore Hjærter modtagelige for Aandens Pinsegave, kom Rejn fra det Høje lad Jorden oplives, som Liliedal. Ja kære Moder denne Pinse har været mig kær og til stor Velsignelse, her i Bjerg og Skov i Guds underfulde frie Natur har jeg søgt Ensomheden og fejret Fest med Englenes Hærskarer, og Guds Aand vidnede med min Aand, at jeg var hans Barn. Og du min kære Moder, er nu atter hjemme i Ravit uden at det er bleven bedre med Benet. Ja til dig siger Herren ogsaa: jeg er Herren din Gud som lærer dig hvad nyttigt er, og som fører dig paa Vejen, som du skal gaa. Hvo er en Lærer som han? I Tro vandre vi, ikke i Beskuelse. Her have vi ingen blivende Stad, men søger ef­ter den tilkommende, ja kære Moder Herren vil have os løst fra alt Jordisk og vore øjne rettet mod det himmelske Hjem dog dertil maa han ofte bruge Midler som ikke behager os kortsynede, af Jordelivet saa let fengslede, smaa Menneskebørn, og jeg ved at du kære Moder tager det paa den Maade og er stille for ham og siger som du mig fører gaar jeg glad, du gaar jo ved min Side. En Vej eller anden vor Herre ved Raad, o.s.v. og befal du dine Veje og al din Hjærtesorg til hans trofaste Pleje, som bor i himlens Borg, han som kan Stormen binde og lede Bølgen blaa, han kan og Vejen finde hvorpaa din Fod kan gaa. Derfor vil vi med frejdigt Mod se Fremtiden imøde, thi, han som har hjulpet hidintil han hjælper og herefter - . Jeg har det me­get godt og bor her meget smukt som du jo seer paa Billedet jeg sente dig, hvad si­ger du derom? en masif Bygning ikke? Haabentlig kommer jeg paa Orlov i Juni, saa er det ogsaa et Aaar siden jeg var hjemme sist, moske kommer Freden ogsaa snart saa, Gud giver det i Naade. Er Peter i Hanover endnu? hvorledes gaar det med den nye pige? min Mie var du vel sammen med paa Himmelfartsdag? Saa til Slut Gud anbe­falet og kærlig Hilset fra din tro Søn Georg.

samtidig 3 Pakker med Vask.
Her have vi ingen blivende Stad, men søger efter den tilkommende er et citat fraHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

27/05/2017

Rumænien 1 Pinsedag d. 27.5.17.

Kære elskede Mie!

O Helligaand kom til os ned din Bolig du i os bered ved Ordets Lys og Stjerne, du Himmellys som mørknes ej, giv at vi sandheds Himmelvej ved dig maa følge gjerne o.s.v. saaledes synger vi paa denne Dag og motte det ret være ud af vort Hjærtes inderste Dyb, ja motte Pinseaanden ret gløde i vores Hjærter, som i Disiplenes hin første Pinsedag da der paa deres Hoveder satte sig som Tunger af Ild og de talede i fremmede Tungemaal efter som Aanden gav dem at udsige, og de vidnede om deres opstandne og himmelfarne Frelser saa der samme Dag vantes over 3000 Sjæle, ja kære Mie motte denne Aandens Susen i denne svære Tid gaa ud over vort Land og Folk saa Aandens Virkning motte spores i Menighederne. Kom Rejn af det Høje lad Jorden oplives som Liliedal. Jeg sidder i eftermiddag herude paa Terassen i den frie friske Skovluft o mit Hjærte fryder sig over Guds skjønne Natur som er saa henrivende her i Bjergene hvem havde anet denne Skjønhed da vi denne Vinter vadede her i Sne og Is. Jeg kan sidde Timevis her i Skoven og beundre Guds Skaberverk og mangt en Samtale har jeg derved med min store Herre, og saaledes ogsaa over de mange smaa Fugle som serlig i Morgentimerne interesserer mig meget hen kl 3-½4 naar det bliver lyst da er der Sang og Jubel, og jeg kan da nesten ikke forstaa at jeg er i Krig her, og man spørger udvilkaarlig hvorledes kan det stemme overens. Ja du lille Fugl du synger til Herrens Pris og Ære skulde jeg da ikke meget mere og jeg stemmer da med i Melodien. Nu den siste Side til dig min Pinselilie, som mine Tanker dvæler særlig sterkt hos idag du maa idag sidde derhjemme saa ene og forladt, og høre til hvor smukt og skjønt jeg lever her, kunde jeg dog være hos ham, men ak, jeg tror dog du vilde faa mangt en Skrek og fare sammen og se mig æng­stelig ind i Ansigtet, dog moske vilde du berolige dig naar du saa at jeg trak paa Smilebaandet en anden gang mere i den Retning. Til Slut de kærligste Pinsehilsener og Kys Din egen tro Georg.


O Helligånd kom til os ned er en salme med tekst af Michael Schirmer og Søren Jonæsøn (DDS 306).

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

20/05/2017

Rumænien d. 20.5.17.

Min elskede lille Mie!

Først min hjærteligste Tak for Breven som jeg har modtaget jeg merker at du ikke rigtig er tilfreds med mig, da jeg ikke skriver nok, jeg tror dog at jeg skriver i hver Uge somme tider ogsaa flere gange? men det maa jo ike være tilstrekkelig? naar du ikke hører saa ofte fra mig saa kan du antage at jeg har det godt, egent­lig kunde jeg godt tage mig Tid til at skrive her, men jeg har beskjeftiget mig sterkt, med Smaaarbejde til Forskjønnelse af mit Hjem og Tiden iler saa hurtig hen og da det er temmelig rolig her glemmer man helt at det er Krig, ja vi har nu snart atter Juni, den smukkeste Tid af Aaret. Jeg sender dig med det første et Billede saa kan du selv see hvor smukt vi bor i Skoven. Men dog min elskede lille Pige, om Aftenen naar man lægger sig til Ro paa Bretterne saa gaar Tankerne paa Flugt til Hjemmet og dvæler ved Hus og Gaard og alle mine Kære, men dog mest ved min lille Bondepige, derovre i det hyggelige lille Quorp og naar det er saa rolig her saa begynder man at gjøre Planer for Fremtiden hvorledes man vil indrette sig Ting­ene efter Krigen, og serdeles nu da man hører om de store Forandringer paa 0st­fronten, som vi hernede sætter store Forhaabninger til. Gud giver os i Naade snart en varig Fred, man begynder at længes derefter. Nu er jeg snart 5 lange Aar Sol­dat, den beste Ungdomskraft har man ofret Fædrelandet, og jeg tør sige, jeg har været Soldat med Liv og Sjæl, og da jeg blev kalt til Krig, gik jeg med svulmend Hjærte for at værne om mit Land og mine Kære og Herren har været med mig i gode og svære Dage han gav mig Kraft til at bære Lidelser og Savn og gav mig Naade til at være med ved mange Sejre, som en Soldat fryder sig mest over, om du vel rigtig forstaar mig? - du er dog gjennem alt bleven mig dyrebarere og kærere og vær for­visset om at du er min Eneste Ene som jeg, om Gud vil, efter Krigen kalder min egen lille Kone, endnu din Kriger Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

15/05/2017

Rumænien d. 15.5.17.

Min elskede lille Pige!

Idag har jeg, tror jeg da, hele Dagen for mig. Igaar var vi nede i Byen og blev lusede, hvor vi modtog den glædelige Efterretning at der er Vaabenstilstand med Rusland. Idag hører jeg at det nok kun er Vaabenro, men godt saa, blot der ikke flyder mere Blod, det er et sterkt Skridt mod Freden, som sikkert er nermere end vi tror. Romanski skyder endnu, dog ellers er alt meget rolig, det var en under­lig Følelse der strømmede igjennem en, omenskjønt man i denne Krig er bleven me­get lidettroende. Ja kære Mie mit Hjerte blev stemt til Lov og Tak, vi vil nu see hvad Tiden bringer, og overgive os i fuld tiltro i den Almægtiges Haand. Havde i­gaar Kort fra Moder som er rejst til Diakonisseanstaltet i Flens. det er jo me­get kjedelig med Benet at det altid bliver værre, dog ogsaa denne Sag vil vi læg­ge i vor kære Faders Haand, han gjør dog alle Ting vel, og det er min Trøst at vor gamle kære Moder tager det paa den Maade, ogsaa fra Tinne havde jeg Brev, som var paa Vej til Kiel med Charlotte hendes Kjærtler har atter gjort sig bemerkbar. Joh. har det jo godt som Saaret i Sedan. Ogsaa mange Tak for dit kære Brev. Broder An­dreas faar saa ogsaa at vide hvad Krig er, naar han er kommen til Arras, motte vor kære Frelser blive ham for sterk, saa at han kan faa ham bjerget ind i de evige Arme. Frelst i min Jesu Arme frest ved hans hulde Bryst, fre fra al Nød og Smerte hviler jeg nu med Lyst. Det glæder mig at du har kjøbt Cigarer ind til mig, saa kan jeg dog ordentlig ryge naar jeg kommer hjem, i disse Dage ryger jeg ogsaa en fin Sorte 25 M pr. Kiste, det er nesten det eneste man kan faa fingere i og den Artikkel er ogsaa knap. Tobak er ikke til at faa og købe, jeg har bedt Moder om at sende mig ½ P hver 14 Dage men der kommer ikke noget, om hun ikke kan faa det? nu maa du ikke bliver bange naar din Cigar ikke skulde være saa nobel som min, jeg ryger nemlig alt nu i Krigen, vi har sommetider ogsaa røget Tee naar vi ingen To­bak havde. Haabentlig tænker jeg at kunde sende dig et Billede af mit nuværende Hjem, jeg har for et par Dage siden faaet en Untffz over mig som bliver i min Un­derstand til en anden Stand er ferdig, som han faar Pfotografen lovede at komme i­dag, skade at Birketræsgelenderet ikke er ferdig. Forleden har jeg takket P. Tied­je for Paaskehilsenen i Kirkebladet, som han sender mig. Jeg har indbudt Tinne (Ra­vit til et Besøg, maaske kan du faa Tid at kommme med, det er storartet smukt her jeg kan ikke blive træt at at beundre Naturens Skjønheder, og saa den friske rene Luft her i Bjerg og Skov, det er godt for Lungerne jeg føler mig saa let og fri om Sind som aldrig før, det er en Nydelse ovenpaa en saa haard Vinter, men jeg siger dig en Ting, bring en god Stok og et par kraftige Ben med, ellers er jeg bange for du bliver liggende undervejs, da det sommetider gaar meget stejlt altsaa i er meget velkommen, Madkurve bedes medbragte, Kaffe faaes. Kærlig Hilsen og Kys Din tro Georg.

Forglemmigejer i brevetHvor er Georg? Se noten den 6.12.16.
Frelst i min Jesu arme er en salme, der blev sunget meget i Sønderjylland. Den stod bl.a. i Åndelige sange og viser til menighedens opbyggelse / samlede og udgivne af Missionsvenner på Harboøre - "Harboøresangbogen".
Lyt til "Frelst i min Jesu arme"

13/05/2017

Rumænien d. 13.5.17.

Min kære lille Mie!

Allerførst min hjærteligste Tak for den gode Smagekage fra Fødselsdagen, og for Pakken med Smør og Pølse, jeg kom mig for som en lille Konge da jeg spiste disse herlige Goder, da jeg havde en bjørneHunger. Idag er det atter Søndag og vi fej­rer i Eftermiddag et herligt Solskinsvejer, det er nu saa varmt om Dagen at vi kun gaar i Bokser og Skjorte, og om Natten ligelides da vi fyrer i den lille Feldkak­kelovn, tænk dig min Kæreste, nu har jeg atter været i Felten i 11 Maaneder og i den Tid har jeg om Natten kun været 2 gange fuldt udklædt, en rigtiggaaende Seng har jeg overhovedet ikke set i den Tid, saa det nesten kunde være interesant atter at kravle i en saadan, moske vilde det blive for varmt og blødt, man er jo nu saa vant til at ligge paa Træ. du tænker moske da skal jeg nok rede ham en god Seng naar han atter kommer hjem, haabentlig varer det nu ikke alt for lenge. Jeg haaber sterkt paa en nær Fred - om ikke tænker jeg heller ikke at det vænter saa længe med min Orlov, der siges ellers at den skal blive sperret paa Grund af, at saa man­ge af dem der kommer tilbage fra Orlov bliver syge faar rumænsk Feber, de kan da ikke taale Klimaet, det skal nesten være som malaria Feber der er mange der har havdt den her, den skal hirøre fra en slags Myg, dog det er vel en Parole greben ud af Luften. Min Landmandsorlov er gaaet i Vasken. Efter dit Brev vil det nok slet ikke blive Foraar derhjemme hos eder, det er dog nu snart ellers paa Tide det er jo ikke behagelig naar Foderet slipper op for eder. Med Kartofler har i det vel og­saa knapt, naar tror du jeg spiste de siste Kartofler? det var til Juleaftensnar­vere, det er længe siden? saa det kunde være nyt, atter at spise Kartofler. Ellers har jeg det rigtig godt er sund og rask som en Fisk i Vandet, det er meget sundt her i Bjergene og den friske skov, man skulde blot have sat at spise, saa blev man tyk og fed her, dog jeg er Herren taknemlig for at jeg er her, og ikke paa Vest­fronten her er der jo Fred i Krigen kun af og til falder der et Skud. Moske er du ogsaa ved at skrive til mig. Kl er 4 og Kaffeen er ferdig nu. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/05/2017

Rumænien d. 10.5.17.

Min elskede lille Mie!

Vil i Aften paabegynde dette Brev dog det bliver snart mørkt. Altsaa først min hjærteligste Tak for dit kære Brev som jeg modtog idag ogsaa Tak for Æggene som alle vare gode Leverpølse har jeg ikke faaet endnu. Nu har du jo ordentlig Sel­skab af A. Grevsen han kan vel ordentlig fortælle dig om Livet ved Fronten, el­ler har han Næsen fuld, som vi siger. Jeg kunde ogsaa godt lide ham og havde og­saa gjerne nu været sammen med ham et par Dage, nu kan jeg ikke se mere. d. 11.5. altsaa i Aften videre. Jeg sidder nu her i min varme Understand ved et Tællelys og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos min eneste Ene i det store nye Hus i den lille By Quorp, og tænker mig dig siddende i den lille Stue i Sofaen siddende med dit Haandarbeide, rund om dig dine Husfeller, Danskeren rygende sin lange Pibe saa alt er graat i graat og du til tider skjendende paa ham? eller tør du ikke vove at sige ham noget? mig vilde du sikkert skjende paa i Aften da den ene Røgsky gaar op efter den anden imedens jeg skriver disse Linier. Du skulde bare komme og be­søge mig, og se hvor smukt jeg bor jeg har lavet 3 Terasser den siste gaar op mod Taget en paa hver side af Vinduet hvorpaa jeg har plantet en lille Gran paa hver, Kanterne har jeg muret op med Kampesten som tager sig meget godt ud, derpaa længs vil jeg nu lave et Gitter af Birketræ. Foran mig paa Bordet staar du min sø­deste lille Pige lyslevende foran mig indrammet i en Birketræsramme paa en Bøge­træssvamp, saa du kan se jeg har det smukt og godt nu, saa jeg godt kan blive her til Freden kommer blot vi havde haft lidt rigeliggere i Køkkenet, naar jeg engang skulde komme hjem igjen saa vil der komme til at staa en Understand i vor Have, som jeg nok skal lægge smukt an, som vil være god til at holde sig op i naar det er varmt om Sommeren. Hvad har jeg dog alt vrøvlet dig for i Aften har du egentlig interesseret dig for mine Planer? man kan jo stundom falde i drømme som gamle P. Nielsen skrev engang. Ja kære Mie Gud give os i naade atter et glad Gensyn efter Freden saa vil alting nok legge sig tilrette for os, som vi saa ofte har erfaret. Min Orlovsansøgning er der nok ingen Notis tagen til altsaa kommer jeg først naar jeg kommer paa Rad i de nestkommende Dage kører der nogle af den Ersats mom kom før mig først i Juni 1916. Saa til Slut min kærligste Hilsen Din egen tro Georg som tænker meget paa dig.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

A. Grevsen er Andreas Grevsen, som var Maries svoger. Han var bror til Peter Grevsen, som var gift med Maries storesøster Cecilie, og i 1922 blev han gift med Maries lillesøster Jürga. Se ham i stamtræet.

Måske har det været dette billede af Marie, Georg har haft stående i birketræsrammen.

06/05/2017

Rumænien d. 6.5.17.

Kære lille Mie!

Min hjærteligste Tak for dine siste Breve, som jeg i Grunden har moret mig lidt over, du er vel nesten bleven fortredelig paa mig, og isærd paa min Feldwebel dog min kæreste lille Mie han kan ikke gjøre noget derfor forleden sagte han mig, at han havde telegraferet til Landraaden og forhørt sig om Forholdene, men han havde ikke svaret endnu, da Ansøgningen ikke var gyltiig uden hans Underskrift, hvis han havde svaret saa havde jeg kunde køre nu men naar jeg havde et godt Num­mer ved Landraaden saa skulde han jo nok svare, sagte han, altsaa er det paa ham du maa lade din Vrede gaa ud over, naar jeg ikke kommer. - Du har nok ordentlig grædt meget fordi jeg ikke kommer, ja det er dog forferdelig med disse haarde Mænd. - Jeg har det jo meget godt nu og venter at det bliver endnu bedre i Frem­tiden, da jeg sterkt haaber at Krigen nermer sig sin Afslutning det er den felles Mening her. Idag bliver der sagt at Rusland har afbrudt Forbindelsen med England, saa vil Udsigterne jo være gode for os, dog det kan jo ogsaa være løs Snak, dog vi vil bede Gud om at den forferdelige Krig dog snart maa faa en Ende der har her ogsaa været Tale om at vi kom derhen hvor Apelsinerne groer, dog det bliver vel ikke til noget. Nu har jeg faaet en anden Understand og en anden Kaster, den bærer Navnet Marie, Navnet har Plas over Døren til Understanden Ja naar Marie bliver op­egget saa bliver hun meget vred og spyr gloende Ild og dødbringende Splinter saa det ikke er godt at komme i hendes rekkevide, dog naar vi lader hende i Ro saa er hun meget god at have med at gjøre, altsaa du seer at jeg har faaet en Marie ved siden af dig, saa du maa ikke undre dig naar du bliver tilsidesat. Du kan vel dog taale en lille Spas min kære Mie? Altsaa i dag fejrer vi Kronprinsens Fødselsdag, saa jeg havde lidt Tid at skrive. Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusind Kys

Din Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rumænien d. 6.5.17.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for alle de gode Pakker som jeg nu endelig har faaet alle paa en gang, det var godt at der kom Vask da jeg trængte dertil da min Skjorte nesten var sort. Et par Strømper havde jeg givet en Panjekone at vaske, da hun havde dem ude til tørning var der kommen en Natzis og havde taget det ene par, mer­kelig var det at han havde taget en af hver slags, en lysegraa og en mørkegraa, Konen var meget kjed deraf jeg har nu 4 par. Stegen var meget god. Det er nu det værste for os med Brødet da vi nu kun faar ⅓ Brød om Dagen det er vor lidt ved den tynde Middagsmad, de gjør ogsaa daarlige Erfaringer dermed. Utilfredsheden er meget stor jeg maa ogsaa sige naar jeg ikke har noget hjemme fra kan jeg ofte om Aftenen ikke falde i søvn for hunger. Naar jeg skulde komme paa Orlov, saa tror jeg, at jeg spiser eder ud af Huset. Forleden sagde min Feldwebel at han havde telegraferet til Landraaden angaaende min Orlov, men han havde ikke svaret endnu ellers havde jeg kundet køre nu. Ansøgningen har vel ikke været ved Landraaden? men naar jeg havde et godt Nummer ved ham saa skulde han jo nok svare, jeg har ikke megen Tiltro dertil, Herren kan dog endnu lægge alt tilrette for os ellers maa jeg venter til jeg kommer paa Rad, og det varer vel heller ikke længe nu, jeg har det ellers meget godt og er godt tilfreds med min nye Bestilling, jeg har nu faaet en anden Understand og en anden Kaster som hedder Marie, vi har os nu snart huslig indrettet saa det er gemytlig hos os, nu vil vi til at lave en Terasse u­denfor med Bord og Benke, indhejnet med Birketræsstammer da vi bor paa en stejl Skraaning, hvis jeg kunde faa fat paa en Pfotograf saa vilde jeg sende dig Bille­det. Det gjør mig ondt at du skal lide saa meget i dit ene Ben, det er godt at du kære Moder kan tage det som fra Herren, han gjør dog alle Ting vel, ja alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, han har sine vise Hensigter dermed og vil fø­re os nermere ind til sig, al revselse medens den er nærværende synes at være til Bedrøvelse, men siden virker den, hos dem, som derved ere øvede retferdigheds sa­lige Frugter. Vi fejrer idag Kronprinsens Fødselsdag saa jeg havde lidt Tid til at skrive, fra min Mie hører jeg jo ogsaa stadig, hun er lidt kjed at jeg ikke kom paa Orlov, jeg har ogsaa skreven til P. Tiedje som sender mig Raps. Sovns Kirke­blad. Jeg er Herren være takket sund og rask og haaber stærkt paa en snarlig Fred. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.

En Minekaster, eller bare Kaster, som Georg ofte skriver, er, som defineret i Salmonsens Konversationsleksikon fra 1915, Navnet paa Skyts, der udskyder (udkaster) Projektiler med meget store Sprængladninger i høje krumme Baner paa forholdsvis korte Afstande (300-3000 m). Den ringe Skudafstand medfører, at man kun behøver at udsætte Projektilet for en ringe Anstrengelse i Skudøjeblikket, og dette bevirker, at Projektilets Væg kan gøres meget tynd, hvorved der bliver Plads til en i Forhold til Projektilets Vægt meget betydelig, brisant Sprængladning. Herunder ses billeder af en tysk minekaster fra første verdenskrig i hhv. køre- og skydestilling.
Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

30/04/2017

Rumænien d. 30.4.17.

Kære lille Mie!

I Formiddag atter et lille Brev. Vi venter i desse Dage Angreb af Fjenden, dog det lader til at de udebliver, da de forholder dig helt rolig. Det ser vi ogsaa helst endskjønt vi med stor Ro er rede til at modtage dem med allehaande smukke Kærlighedsgaver, saa Kærligheden sikkert vil stige dem til Hovedet. - Modtog igaar et Brev fra dig fra d 14 ogsaa længe undervegs, det lader jo til at du ikke har Angst for at jeg endnu kjender at omgaas en 26 aars ung Nordslesvigs Pige, dog jeg tror at der dog vil være mangt og meget som dog er lidt anderledes, som du havde tænkt dig det, - man maa ingen Luftkasteller bygge, for bagefter bliver man kun mere skuffet, det er det klogeste at tage den nøgne Virkelighed som den kom­mer, bedst er det saa man finder sig tilrette. Jeg tror jo nok kære Mie at vi har gjort mangt en Sejletour i Fremtidens Farvande men jeg ved ogsaa at Dampma­skinen er bleven noget afkjølnet under Nutidens Sejlas gjennem de dybe Krigsvande med de høje Braadsøer og vi har lært at klamre os til Styrmandens Ord jeg er med eder alle Dage endtil Verdens Ende og jeg er igaar og idag den sammme ja til evig Tid, paa mig kan i stole om ogsaa Skibet synes at knuses af Bølgerne, ja godt kæ­re Mie at vi har en saadan Styrmand om Bord saa kan vi trygt sejle, thi vi ved han styrer dog tilsist ind i den hjemlige Havn.

Hvorledes har du fejret din Fødselsdag? du skriver at du slet ingen Lyst har til at tænke derpaa, saaledes maa du da ikke lade Modet synke min elskede lille Pige, om ogsaa der falder en lille Smule i Vejen, derfor maa man dog ikke lade Modet synke - den slags Taarer kan jeg ikke godt lide, det er for blødagtig, haaber at du har været lystig og glad paa denne Dag og med Tak til Gud skuet tilbage paa det svundne Aar? derfor skrif mig dog kun, som dit Hjærtets Følelser har været, ikke, min kære Lille, jeg har jo skrevet dig, at jeg bliver haard i denne Krig, dine Pakker har jeg ikke faaet endnu, Pakkeposten maa sidde fast et eller andet Sted, haabentlig kommer den snart, saa vil der komme meget paa en gang jeg glæder mig dertil. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

27/04/2017

Rumænien d. 27.4.17.

Min kære Moder!

Guds Fred til Hilsen. Sidder idag gemytlig ved Skrivebordet i min Understand, paa Bordet en skuk Borddug, over Bordet henger Telefonaperatet saa man har det bekvemt, til højre staar en Kakelovn saa det er gemytlig varmt herinde da det rejner uden­for, jeg er for øjeblikket allene da mine Folk er ude at arbejde, saa der er god Ro. 6 Mand hører der til en Karter nu da vi har os nedgravet har vi det helt godt der kan gaa Dage og Uger her inden vi giver et Skud af, da det er meget rolig her. Vi har ogsaa forlevet en haar Vinter her baade hvad Slag og Kulde angaar, for at ligge i Telte paa Is og Sne kun med et par Grangrene under sig, og bygge Grave i Is og Sne er ingen Spas, det fordrer sunde Naturer, og at klatre i Bjergene og der enda at storme, som man, før man har prøvet det, vilde holde for umuligt, var hel­ler ingen Spas det forder al Energi og Kraf og saa ovenikjøbet en tom Mave, da faar man at se hvor Mennesket er sejgt. Nu er det, Gud være lovet bedre siden Fe­bruar ligger vi fast her og der har ingen synderlige Kampe været, og nu er Foraa­ret der med Sol og Varme, vi har her fuld Græs og grønne Træer, Kukmanden har raabt sit kjenter kukuk til os i de siste 14 Dage og Nattergalen synger henrivende jeg havde ønsket dig, at du kunde gaa en Tour med mig ned til Camborile, det er en Pragttour storslaaet er Guds frie Natur her i Bjergene nu da alt staar i sit før­ste friske Grøndt. En Høj er for mig den smukesde der kan man overse hele Dalen og i Baggrunden de høje Bjerge som vi har kæmpet os igjennem, om du havde været rask tror jeg dog neppe, at du havde vovet dig med paa Touren da det sommetider gaar temmelig stejl ned og man let kommer til at glide denne Vinter har jeg gordt mangt en Slædetour paa den, med Lederbesatte Bagende, det gjør mig at ondt at dit Ben slet ikke vil blive bedre, om Gud vil, haaber jeg at det nu til Sommeren giver sig. Tak for dit kære Brev jeg ser at du tager det som Naade fra Herren, saa er Modgangen ogsaa lettest at bære, som du ser har jeg det godt, blot ikke Pakkepost i de siste 14 Dage. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet

Din tro søn Georg.

Bladene faar jeg ogsaa de bringer jo mangen en Nyhed.

Med Orloven gaar det nok i Vasken.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

24/04/2017

Rumænien d. 24.4.17.

Min elskede lille Mie!

Idag paa din Fødselsdag et par Ord. Du er atter bleven skuffet i Haabet om at jeg kom og fejre Fødselsdag sammen med dig, dog jeg haaber at du ikke har taget dig det for nær? eller har du fældet et par Krokodilletaarer? det var anderlides da vi siste Aar kunde sidde i hinandens Arm jeg tror det var den siste Dag af min Orlov, ikke? Jeg fejrer idag din Fødselsdag med at blive luset, igaareftermiddag gik vi herned til Camborile idag bliver vi Lusene kvit og Morgen gaar vi atter i Stillin­gen, vi 6 Mand fra vort Komp gaar saa sansynligves, hver Aften ned i Byen for saa om Morgenen at tage Bretter med op og arbejde i Stillingen, det er jo lidt langt at løbe dog jeg har jo ikke noget at bære paa, 2½ Timer op og 2 Timer ned og 6 Ti­mers Arbejde, saa er Dagen optaget, ikke? Hernede i Dalen er der ingen Sne falden og oppe laa der 15 cm højd Sne, det er herlig her i Bjergene i Løvspringstiden, igaar da vi gik ned motte vi blive staaende paa en Høj for at beundre den smukke Udsigt og man kunde ikke see sig mæt dog et Skaar var der i Skjønheden at man op­pe paa de høje Bjergkamme kunne skimte Sneen indimellem Træerne. Idag skinner Solen atter, der er nu nesten fuld Græs hernede, saa de stakkels Heste nu atter kan faa Livet fuld de meste er ogsaa helt afmagrede, hos eder er der vel ikke tale om Græs og grønne Træer endnu efter den lange haarde Vinter? Jeg har her et helt godt Quar­ter og vil nu til at kaage min Middagsmad Klipfisk og Haferflocken dertil kaager jeg Spinat af Brændenælder som smager storartet. Du under dig vist derover min kæ­re lille Pige men naar jeg atter kommer Hjem vil jeg nok overgive Køkkenet og Kaa­gekunsten i dine Hænder maaske kan jeg give dig et godt Raa sommetider tror du ik­ke? Tak for dit siste Brev, som Lengselen talte ud af, dog glæder det mig at du lærer at tage det nogenlunde med Ro som er meget værd, min Paaskehilsen maa jo væ­re bleven forsinket haaber at du nu har faaet et Livstejn fra mig.

Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.Lidet kunne Georg vide, at han og Marie på samme dato 3 år senere - på hendes fødselsdag den 24.4.1920 - skulle blive forældre til deres første barn, som også fik navnet Georg Christian Knudsen.

Haferflocken betyder havregryn.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

22/04/2017

Rumænien d. 22.4.17.

Kære elskede Mie!

April den gjør hvad den vil, siger et gammelt Ordsprog det kan man sige idag, Bøgeskoven er ellers klædt i Grøndt men idag har den til afveksling klædt sig i Vidt, grønne Blade med Sne paa det passer ikke sammen de smaa Fugles Sang er forstummet kun af og til giver de, som Nødraab fra sig, lige sidder en Buchfink for Vinduet og klager sig jammerligt, du stakkels lille Fugl du fryser ogsaa idag men vent kun lidt saa skinner Solen atter og du kan da varme dig lige som jeg her­inde ved Kaminilden, og saa vil du atter synge mig dine glade Melodier. Ja min elskede Mie jeg tænker ogsaa ofte paa dig naar jeg hører Fuglene synge, naar maa jeg atter høre din kære Stemme og din glade Sang, naar, maa jeg faa lov til at ta­ge Fuglen indtil mig og beskjerme og frede om den? du sider saa ene og forladt deroppe i naardens Kulde lige som den lille Fugl derude for mit Vindue og længes efter dit eget Hjems Varme og Fred. Hensunken i disse Tanker stiger der et leng­selens Suk op til vor felles Gud, o du store almægtige Fader gjør snart en Ende paa al den Nød og Jammer. Efter hvad vi hører og erfarer lader det jo til at den længe ventede Fred snart staar for Døren. Kejseren skriver jo ogsaa til sit Folk: "gjor eder beredt til at modtage eders Krigere som snart vil vende tilbage til eder. Fredsforhandlingerne med Rusland er jo sterkt i gang haabentlig kommer det til at klappe denne gang. Krigslaanet er jo ogsaa falden storartet ud, saa vore Fjender er rystet.

Min hjerteligste Tak for Tobakken jeg har den allerede røgen, den var udmerket, jeg tror jeg har glemt at takke for den? i disse Dage er Smalhans Køkkenmester da Pakkerne udebliver, der er os sagt, at vi ikke skal lade os noget sende hjemme fra, det er jo vist ogsaa bleven bekjendtgort hos eder? jeg kan ikke godt komme ud med det vi faar her, det er jo alt godt men for lidt. Et stykke Brød er mig ogsaa kær­kommen, det gjør ikke om det er tørt det skal nok glide ned. Ellers er jeg sund og rask og haaber det samme om dig, din Fødselsdag maa du jo endnu fejre uden mig, om Gud vil haaber vi at fejre den sammen neste Aar. Saa slutter jeg i haab om et ikke alt for længe, glædelig Gjensyn mange Hilsener og Kys Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

19/04/2017

Rumænien d. 19.4.17.

Min elskede lille Pige!

Da jeg idag har modtaget 6 Breve fra dig er jeg dog nødt til at takke dig straks, jeg har heller slet ingen Post havdt siden Paaske saa det glædede mig atter at hø­re fra dig. Du har altsaa været til Fødselsdag i Ravit og det glæder mig at du har havdt det rart der, omenskjønt du har savnet mig. Du tænker vist, hvor er han dog bleven slægen med at skrive, jeg Skjender ogsaa ofte paa mig selv, nu har du ikke skreven i saa og saa længe, det er dog for galt, jeg undskylder mig saa med de vanskelige Omstendigheder, og skyder det ofte for længe op. d. 20.4. igaar var det dog alt for uhyggelig hos mig, vi er nemlig ved at bygge Understænder og var knap ferdig da det satte ind med et øsende Vand. Vandet kom ned til os og det blevet veldig Smøre da det er ler Jordbund. Idag har vi nu lagt Gulf og en Kamin ind i Veggen, Bord og Benk og det er nu mere gemytlig, naar du kommer ind ser du ikke andet end lutter Bøgestammer, Loftet er af Bøg og Veggene er beklædte med Bøg. Britscherne er af Bøg. Understanden er stor og rummelig 2 m høj 5 m lang og 3½ m bred. 11 Mand ligger vi her og har god Plas, naar vi først har os indret­tet har vi det helt godt, farlig er det heller ikke da vi ligger godt skyttet bag et Bjerg, dog forsigtig maa man omgaas med Uhyret - Naar jeg ser ud af Vinduet eller Døren ser jeg ned i en dyb Schlugt som tager sig herlig ud nu da Bøgene saar i deres første friske Grøndt og Aftensolen pipper ind til mig og Straalerne spil­ler lystig paa Papiret. Husker du dengang da vi nede ved Haderslev søgte de første udsprungne Bøgegrene? og Dortea var femte Jul paa Vognen dog hun var lystig og fi­del, da var vore Hjerter som svulmende Knopper, der gjennemtrængte af Kærlighed, vuggede sig i Fremtidens Tryllerverden, ja lykkelige Følelse at elske og vide sig elsket. Ja min Elskede lille du det var lykkelige Tider, og naar jeg nu kommer til­bage til Nutiden hvad har Fortiden da ikke alt lert os - Kærligheden er bleven prø­vet gjennem Ildovnen, dog den er derved bleven dybere og fastere, og Karakteren er bleven staalsat, og ved Herrens Naade, Guds Kærlighedstanker med os klar og stor, og vi har lært at sige! som du vil o Herre. Om Gud i sin Naade vilde forunde os den længe ventede Fred denne Sommer saa skal du snart være min lille søde Kone, hvorledes det saa bliver med husly vil Tiden da vise, med Moders Plan er jeg heller ikke mediforstanden, jeg er jo vant til at bo under Jorden, vi kan jo saa bygge os en Understand? -

Saa til Slut de kærligste Hilsener og tusinde Kys Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

12/04/2017

Rumænien d. 12.4.17.

Mit kære Fødselsdagsbarn!

Til din 26 aarige Fødselsdag ønsker jeg dig allerførst Herrens rige Naade og Vel­signelse og at du paa denne Mindedag maa staa som et lykkelig og glad Menneske med takkende Hjerte til ham fra vem al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ned fra. d. 13.4. dernest ønsker jeg dig, at du paa denne Dag med frejdigt Mod maa skue ind i Fremtiden, fuldeligen forsikriet om at han som har julpen hiindtil han hjæl­per og herefter, han altid kun det Bedste vil og han har almagts Kræfter. Jeg sidder heroppe i Stillingen i den tidlige Morgenstund, det er herligt, Nattergalen synger saa det er en Lyst. Kukmanden raaber sit ku-kuk i det ferne, og Bladene paa Bøgetræerne begynder at slaa ud, alt er saa frisk og fuld af Liv. Solen kommer nu op over Bjergtoppene og lader sine Straaler brede sig hen over det herlige Land­skab alt er rolig og stille, kun af og til falder der et Geværskud fra Forposter­ne. Jeg kommer i denne Morgenstund itanker paa da vi paa denne din Fødselsdag kunde fejre sammen siste Aar, det var den siste Dag af min Orlov da anede vi ikke at vi endnu neste Aar skulde være i Krig og hvad har vi alt oplevet i dette Aar, det har for mig været det sværeste i Krigen, naar jeg tænker tilbage paa denne Vinter saa er det nesten med Gru, da vi byggede Tælte paa Is og Snee, og laa os hen at sove paa vort Leje af Grangrene i Sneen, eller naar vi i timervis motte holde ud at ligge i det bare Sne og lure efter Fjenden, og saa de svære Storman­greb op ad de høje Bjerge, fulde af Gru og Ødelæggelse, ved et saadant Angreb bad et par saarede Rumæner mig om, at jeg skulde skjære Halsen over paa dem, egentlig havde det været en lettelse for dem, da de bagefter har mottet lide en qualfuld Død. I de blindes Land har jeg ogsaa været et par Dage, det var af Røgforgiftning, vi bleve lige afløst i Stillingen, og jeg motte ledes ved Haanden ned til Byen hvor det snart blev bedre. Naar man saadan skuer tilbage saa kan jeg ikke nok takke Herren for hans Bevarelse, og det maa du vist ogsaa sige paa denne Minde­dag. Herren har forunderlig lagt alt tilrette for os. Saa til Slut de kærligste Hilsener og et Fødselsdagskys fra din egen Georg.

Hilsen til Fødselsdagsgjesterne.Maries fødselsdag var 24. april.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/04/2017

Rumænien d. 10.4.17.

Kære elskede Moder!

Herren er sandelig opstanden lad det være min Paaskehilsen til dig kære Moder. Han lever vor korsfæstede Frelser, Jesus lever, Graven brast han stod op med guddoms­vælde, har opstod for at vi kunde leve med ham i Herlighed, Døden havde ikke Magt over ham, den holdt ham kun bunden en kort Tid saaledes har ved hans Blod Døden heller ingen Magt over os, vi dør kun for evigt at leve, saafremt vi har tilejnet hans Forsonings-Verk og faaet tvettet vore Kjortler vide i hans Blod. Ja kære Mo­der hvilken herlig Stilling har han tilvejebragt for os, ved sin Død og Opstandel­se, den benaadede Synders Stilling til Gud, formedelst Blodet er fuld af Livets Livsaligheder. "Død hvor er din Brod, Helvede hvor er din Sejer" Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesum Christum, den Naade er ret bleven stor for mig i denne Paaske, og jeg har sporet sødmen af, at have, og leve i Syndernes Forladelse, det bringer Fred, Liv og Salighed.

Jeg har fejret Paasken hernede i Rotileski, men vi har rigtignok havdt Tjeneste hver Dag undtagen 1 Paaskedageftermiddag, da havde vi fri. Vi er nu ferdige med vort Kursus og gaar i Eftermiddag i Stilling, Jeg er glad ved at jeg er kommen bort fra Bæredyrene og hertil, da jeg har det meget bedre her, der havde jeg fuld op at bestille hele Dagen her behøver jeg ikke at røre en Finger. Forplejningen er nogen­lunde blot at vi nu atter kun faar 1 Brød hver 2 Dage, 3 P i en lang Tid har vi faaet 4 P og det kunde neppe slaa til, derfor var det mig kært om du kunde sende mig lit Brød, det gjør ikke noget om det er tørt, det skal nok skride vi kan jo slet ikke kjøbe noget jeg har nesten 90 M i Lommen og 30 M har jeg sendt Marie. Middagen er jo for det meste tynd, Ærter Bønner Graupen Gris, Ris, Nudeln, tørret Gemyse (Hvidkaal, Ror og Gulerødder) til Brødet, Smør, Leverpølse Blodpølse, Fet, Ost, Marmelade, blot det var tilstrekkelig, saa levede vi jo bedre som i derhjemme, thi det kan i nok ikke alt have? Tak for dit kære Brev, det gjør mig ont at du maa lide i Benet Herren giver at det atter maa gaa over, med min Orlov bliver det

nok ikke til noget, da Feldwebelen siger at den er sperret til S. H. Saa en kærlig Hilsen i Haab om at Krigen snart har en Ende, saa vi atter maa ses i Hjemmet.

Din egen Georg.Død, hvor er din brod er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rotileski må være Rotilestii Mari, der ligger tæt ved Campuri, ca. 20 km. syd for Onesti.

08/04/2017

Rumænien 1. Paaskedag 17.

Min elskede lille Mie!

Jesus lever, Graven brast han stod op med guddoms Vælde. Han lever! det skal væ­re min Paaskehilsen til dig idag min elskede, han lever og i skulde leve, han er opstanden det er stort og dermed er en Ende gort paa al vor Nød og Jammer. Motte denne Paaskehilsen Hilsen "han lever" ret blive levende i vore Hjerter ja han er sandelig opstanden det er intet Bedrag, som Jøderne vilde gjøre det til, men Vir­kelighed. "han lever" for at træde frem for os, med Bønner og Forbønner for Gud, ja han er nu bleven vor Talsmand hos Faderen, hvor herligt, vor store opstandne Frelser vil antage sig vor Sag og føre den herlig ud, antagen, at vi overgiver den fuld i hans Haand. Jeg er jo nu atter her i Rotilest og sidder udenfor mit Kvarter i Foraarssolen og skriver disse Linier da vi dog i Eftermiddag har tjene­stefri, du venter jo vist efter mig i Paasken men du maa vente forgjæves. Ja min kæreste Mie du vil vest komme til at vente lenge efter mig, jeg var i Aftes ovre i Camboirle ved min Komp. feldwebel, han sagte til mig du er dog deroppe fra den dan­ske Grænse, ja vel, men der er dog 50 Km til Grensen fra min Hjemstavn, og du skri­ver ogsaa altid dansk i dine Breve og Kort, ja vel, det bidrager ogsaa til at du ikke kan kjøre paa Orlov, da kommer der lige en Sch Holsteiner mere ind, og du kø­rer heller ikke paa Orlov (han er fra Rensborg Einen). Ja Herr Feldwebel det giver jo nu snart Fred, saa gjøres det jo ikke behov, sagde han, jo hos dig er det jo allerede Fred, (han er nemlig afkomanderet som Saniteter i Badeanstaltet). Grun­den er den, kære Mie, at de har angst for at vi løber over Grensen naar vi rejser paa Orlov. Mig ærgrer han jo slet ikke dermed da jeg altid er lige glad, og om det saa skal være kan Herren jo let mage det saaledes at jeg faar Lov at rejse haaber heller ikke at du er alt for kjed deraf nu har du jo holde ud saa længe saa du er jo vant til at vente, en ringe Trøst tænker du vist hvorledes kan han dog skrive saa hensynsløs, dog jeg har jo skreven før at man bliver hensynsløs i Krigen saa du undskylder vel min ligegladhed? Jeg har det jo nu meget godt meget bedre som ved Bæredyrene, der var for meget Arbeide som jeg ikke er meget for som Soldat. Saa til Slut de sødeste Hilsener fra din egen tro hengivne Georg.

Af en Boket
i min Kasket
et par Fioler.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rotilest må være Rotilestii Mari, der ligger tæt ved Campuri (som Georg kalder Camboirle), ca. 20 km. syd for Onesti.

Jesus lever, graven brast er en salme skrevet af Johan Nordahl Brun i 1786.

06/04/2017

Skreven d. 6.4.17.

Kære elskede Mie!

Idag paa Langfredag i Middagstimen et par Ord vi har tjeneste som hveranden Dag, men Tankerne gaar dog paa denne Dag hen til den lidende Frelser som motte tømme Lidelsernes Beger indtil Bunden, for mine og dine Synder, for vore Synders Skyld han led, til vor Retferdighed han brød, de sterke dødens Porte, ja hvad har han ikke lidt for vor Skyld, og det frivillig af Kærlighed til os, for at gjøre os Adgangen fri til Guds Naadetrone og udslette vore Synder som en Taage for den retferdige Guds Aasyn, saa vi kan staa for ham som Udstraffelige Hellige og elskede, alt dette skete for os paa Langfredag og vi vil paa denne Dag med ærefrygt ned­senke os med Andagt ved Forsonerens Fødder og lytte til alle de Ord han paa denne Dag udtalte særlig det store og herlige Ord, det er fuldbragt, og Hjærtet vil blive fyldt med en stille og dyb Fred. Ja min elskede Mie, der, ved Korsets Fod hos Jesus der fandt mit Hjerte Fred, og aldrig mere vil jeg gaa fra dette sikre Sted, det vil vi heller ikke min Kæreste thi der ejer vi den sødeste Lykke. Du tænker vist min kære Mie, at det maa være en trist Paaske, det er det jo ogsaa i en vis Forstand, dog den kære Frelsermand er dog altid ved min Side og forsøder ogsaa Arbeidet og Livet her, tænk dog saaledes modtog vi i gaaraftes vore Julegaver (Liebesgaben fra Potsdam) jeg fik en Pibe med Tobak, som jeg lige manglede, Zigarer Zigaretter Honningkage, og mange andre Ting bleve fordelte, sam­tidig modtog jeg 2 Pakker fra dig med Flesk Smør og Kager, samt en Pakke fra Tinne R. med Tobak Skraatobak - kogt Skinke saa du seer det klappede alt storartet. Nu er Kl 1/4 2 og jeg maa til Tjeneste altsaa bagefter videre. Sender dig hermed de første Feilchen hvor de dufter herlig jeg har plukket dem i Eftermiddag oppe paa øvelses Plassen, der vokser saa mange i Krattet, min hjerteligste Tak for Sne­klokkerne, de var nydelig anbragte og de glædede mig og mindede mig om min lyse­blaa Julerose. Forleden sente min Feldwebel mig Bud at jeg kunde lade mig see hos ham nu var jeg der i Aftes, men traf ham ikke. Skriveren sagte mig at det vist var angaaende min Orlov, han mente ogsaa at der var en Ansøgning hjemme fra. Jeg merker jo at du venter forferdelig efter mig nu er det jo ogsaa 10 Maaneder siden vi var sammen Morgen kører der Landmænd paa Orlov, da kommer jeg vel ikke med moske neste gang indtilda er jeg din egen Georg.Veilchen (som Georg staver Feilchen) betyder violer.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

04/04/2017

Skreven d. 4.4.17

Feldpostkarte.
Kære Mie!

I Dag er vi atter kommen herned for at skyde, fem Dage bliver vi her. Min hjær­teligste Tak for Pakken med Æggene de 3 vare gaaede i skykker men jeg kunde dog spise dem jeg havde lige Rissuppe der, hvor jeg fyldte dem i og som saa smagte helt godt. Jeg har det helt godt nu blot Posten klappede lidt bedre, jeg tror ikke det kommer alt an. Med Orloven lader det jo til at den bliver udsat, haaber ikke du er alt for kjed deraf? jeg kan jo nok tænke mig at du gjerne havde set mig hjem­me i Paasken lige som siste Aar dog vi kan ikke altid have hvad vi ønsker. Saa en kærlig Hilsen og tusinde Kys fra Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

30/03/2017

Skreven d. 30. 3. 17.

Feldpostkarte.
Min kære lille Mie!

Du maa undskylde at jeg ikke har skreven saa længe og maa endnu nøjes med et kort. Med Uddannelsen blev vi ferdig i 8 Dage men skal endnu fem Dage hen at sky­de, vi arbeider nu feberhaft i Stillingen med at bygge dem ind det er lidt Afveks­ling og Tiden er saaledes gaaet hen uden at jeg har merket det - ellers har jeg det rigtig godt nu skade at Posten kommer saa uregelmesigt. Tak for alle dine Breve, Carl er nu atter her jeg seer ham hver Dag naar vi gaar forbi, da vi gaar til Byen om Aftenen, han har vel skreven dig et Brev, med Orloven bliver det nok mau da den er sperret til S. H. paa Grund af de sorte Pakker. Saa en kærlig Hilsen til min eneste søde Pige fra din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

21/03/2017

Rumænien d. 21.3.17.

Kære elskede Mie!

Allerførst en hjærteligste Tak for den gode Pakke med Smør og Skinke fra d 19.2 samtidig modtog jeg 3 Breve fra dig og 1 Kort 1 Kort fra Carl 1 Brev fra Moder og 3 Aviser saa jeg ligesom du havde noget at læse. Det gjør mig ondt for Grevsens at lille Dide er saa syg, jeg beder Herren om at han vil forskaane hendes Liv jeg kan tænke mig at Cicilie er meget nedtrykt, godt hun ved hvor der er Trøst og Kraft at finde. Fra Moder hørte jeg at hun havde en Pige i udsigt en Bondedatter nede fra Jessdal, at jeg ikke er vred paa dig min Kæreste fordi du ikke tager over til hende til Mai har jeg allerede skrevet i et andet Brev, haabentlig har Krigen en Ende før Nov, saa maa du komme over og være min lille Kone til November det vil du vist hellere? Jeg tror nesten ikke, at jeg kjender at omgaas en fin og sart N. Slesvigs ung Pige mere, da jeg nu nesten atter har været borte et helt Aar i Krigens Bulder hvor man bliver haard og hensynsløs med Tiden, haard maa man være mod sig selv og haard bliver man mod andre, saa nu plager Lusene mig og jeg maa holde op og give dem en Overhaling -. Nu er vi ferdig med Eftermiddagstjenesten, altsaa Fortsættelsen. Nu har vi dog den haardeste Del af Vinteren overstaaet og Foraaret vil snart begynde. Sneen er nu snart borte da Solen skinner varmt om Dagen og du skulde bare se Strømmen som her raser ned fra Bjergene gjennem Dalen, et stor­artet Syn med de smaa Vandfald og saa det stenede Leje hvor Vandet baabler og bruser hen over, naar man saadan staar og betragter den, falder man i drømme og Tan­kerne begynder at vandre. Om Sommeren maa det være vidunderlig smukt her, men om vi vel maa faa Lov at nyde Skjønheden i denne herlige Natur? jeg tror det neppe.

Vi staar nu atter i Pasionstiden kære Mie og Vore Tanker drejer sig om ham den smer­tens Mand som paatog sig alle de Lidelser, for at sone vor Synd og Brøde og gjøre Adgangen fri ind i det Allerhelligste og tilvejebringe os en evig Forløsning og vi ser med undrende Tilbedelse op til ham, og udbryder i Lov og Tak at vi nu har Frihed til at indraa i Helligdommen ved hans Blod. Ja kære Mie, hvor Syndernes For­ladelse er der er Liv og Salighed siger Lutter, og derfor kan vi have Fred i Hjer­tet, tros den alt omstødende Verdenskrig, Lammet kun Lammet dets Vunder og Saar Æren og Prisen i Evighed faar, Ammen Haleluja ammen. Saa til Slut min allerkær­ligste Hilsen og tusinde Kys Din egen Georg.

Morgen kører det andet Parti paa Orlov. - 4 Mand.Lammet kun Lammet ... er et citat fra salmen Brødre og søstre, vi skilles nu ad. Lyt til en lydoptagelse her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

18/03/2017

Rumænien d. 18.3.17.

Min elskede lille Mie!

Guds Fred til Hilsen. Idag atter et par Ord. Som jeg skrev igaar befinder jeg mig nu her ved et Minekastekompagni og gjør et Kursus med i Minekastning og er fra Komp sendt herhen som Untffzaspirant du spørger jo om, om jeg ikke snart bli­ver Untffz, og jeg kan da meddele dig at jeg er kommen et Skrit nermere dog vilde jeg lige saa gjerne blive hvad jeg er, dog er jeg glad ved at jeg er afløst ved Bæredyrene da vi i den siste Tid matte gjøre to Tourer om Dagen hvad der var for meget af det gode man kom slet ikke til Ro da har jeg det bedre nu, om Formiddagen 3 Timer og om Eftermiddagen 2 Timers Tjeneste, et godt Kvarter med behagelig Var­me og træ Britsche som Senge, man er jo vant til at sove paa Træ. Kursuset varer moske en 14 Dage, min Adr ændrer sig ikke, da jeg kan afhente Posten ved mit Komp. forleden Dag havde vi et svært Sneevejer, jeg seer i Bladet at i ogsaa har havdt megen Snee i Marz Maaned, det vil give et forferdelig Smøre naar al den Snee tør op, da Jordbunden her er saa feddet den klæber som Beg, det maa dog endelig snart blive Foraar med Varme og Liv som vi lenges meget efter da vi snart er kjed af den kolde Vinter, nu har vi trasket om paa Is og Snee siden Jul, og nu har vi snart Paaske. Jeg ved du lenges efter den fordi du da venter din Kæreste hjem paa Orlov det har jeg jo alt sendt Bud med Carl om. I disse Dage kjører der atter en Trans­port saa gaar der en 3-4 Uger inden de kommer tilbage og en anden Afdeling kommer for. Moske mager vor kære Herre det saaledes at jeg kan komme Hjem og fejre din Fød­selsdag hvilket vilde glæde mig meget da vi endnu aldrig har fejret din Fødselsdag sammen. Vilde Gud dog snart i sin Naade gjøre en Ende paa denne blodige Krig og vi atter motte faa Fred og rolige Tider, det vil vi bede om, undskyld Skriften da jeg har gjordt mig det bekvemt og lagt mig hen paa Ryggen paa min Britsche, for samti­dig at hvile lidt i Middagstimen. Saa en kærlig Hilsen og tusind Kys fra din egen Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

17/03/2017

Geschrieben den 17.3.1917.

Feldpostkarte
Kære Mie!

Vil lige meddele dig at jeg idag er kommen en By længere tilbage er afkomman­deret til at gjøre en Minekastekursus med, haaber at faa lidt mere Tid at skrive maa saa vente Brev fra mig med det første.

I Kærlighed Din Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

12/03/2017

Rumænien d. 12.3.17.

Kære elskede Mie!

Da jeg har lidt Tid et par Ord. Tak for Brevene det glæder mig at høre fra dig nu, nu er du dog atter glad. d. 13.3.17. Du seer den blev ikke lang den Tid, da Feld­webelen kom og hentede mig. Idag er Komp atter gaaet i Stilling efter 7 Dages Ro. Morgen skal vi atter op med Levnetsmidler. Nu begynder det at blive lidt varmere her dog Sneen ligger endnu men svinder hver Dag for Solens Straaler. Du skulde da bare komme og besøge mig i min armsalige Hytte - d. 15.3. altid bliver jeg forstyrret naar jeg vil skrive til dig, altsaa mit Hjem ligger i en Dal, til Nord op mod et lille Bjerg, mod Syd raser en rivende Bjergstrøm forbi med smaa Vandfald. Hu­set har rigtignok kun en Stue men som fuldkommen er nok for os da vi ikke stiller store Fordringer. Kaminen er aaben, Bord og Stol eksisterer ikke i mit Hjem, naar vi vil sette os saa sætter vi os paa vor Seng, som seer ud som saadan en man laver til Svinene, derfor kom og see Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/03/2017

Skreven d. 10.3.17.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie!

Atter et lille Livstejn. Min hjerteligste Tak for dine kære Breve igaar 3 paa en gang, det glæder mig at du nu atter hører fra mig det er dog noget helt andet end da du matte vente saa længe. Jeg har det helt godt men mere at bestille i de siste Dage har vi hentet Kød og det lige saa langt som fra Quorp ned til Loit 12 Timer tager Touren frem og tilbage saa du kan nok tænke dig at vi ligger rolig om Aftenen, og at Lysten til at skrive heller ikke er megen stor kan du ogsaa nok tænke dig, naar jeg faar bedre Tid kommer et Brev, saa en kærlig Hilsen fra din tro hengivne egen Georg.Fra Quorp (Korup) til Loit (i Sydslesvig) er der 72 km, turen ville til fods tage ca. 15 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

02/03/2017

Rumænien d. 2.3.17.

Min elskede kære Mie!

Hvor glædede ikke dit kære Brev mig, som jeg modtog igaar, jeg var nemlig kjed af at du slet ikke hørte da det altid var Tonen i hvert Brev, og jeg kunde dog ikke gjøre for det, et Kort havde jeg skreven mit i Januar, dog det maa jo ikke have naaet dig, ellers havde du dog hørt lidt før. Jeg merkede Glæden og Varmen ud af hver Linie og det gjorde mig godt og gav mig freidig Mod til at holde ud hernede tros Snee og Is, Kulde og Hunger, som vi maa døje en Del under, ellers er jeg sund og rask, og glæder mig til det same om dig. Herrens Godhed er dog uden Ende imod os om ogsaa han fører os af tornede Veje, hans Vej er dog Naadens Vej. Ja Tornevejen min kære Mie, den ender paa de guldbrolagte Gader, den 5.3.17. Hær blev jeg forstyrret forleden, da der kom en Meldeløber og sagde, at jeg straks skulde melde mig hos Kompagniføreren, jeg gik hen og blev saa afkomanderet som Bæredyr­-Kolonnenfører, nu er jeg saa bag Fronten hernede i Cambrille og har 7 Heste under mig. Mit Arbeide er her, hver anden Dag at bringe Brød og Levnetsmidler frem til Komp som ligger i Stilling. Jeg har mere at bestille her, som naar jeg er Grup­penfører i Komp dog jeg er jo lidt mere ude af Faren, som jeg tænker du glæder dig mest til. Du kan tænke dig, Stillingen er som ovre ved Svejlund og jeg ligger i Jolderup, op tager Touren en 3 Timer, ned gjør vi det i 2 Timer, saa det er en anstrengende Formiddagsarbeide, sommetider gjør vi Touren hver Dag saaledes var jeg i Formiddag oppe med Posten og man er saaledes en kærkommen Gjæst oppe i Stil­lingen. Igaarmorges var vi ellers nære bleven siddende i Sneen, da det om Natten havde føjget slemt saa vi sad i Sneen op til Brystet sommesteder dog vi kom i­gjennem. Min hjærteligste Tak for dit Kort som jeg har modtaget, nogle af dine Pakker maa være gaaet tabt da jeg ikke har faaet et med Kager og et med Tobak har jeg heller ikke faaet. d. 6.3.17 her blev jeg atter forstyrret da Forplejningen kom, du seer min Tid er optagen da jeg bruges 4 Dage for at skrive et Brev jeg har det ellers godt er sund og rask og hilser og kysser dig hjertelig Din egen Georg.Fra Svejlund til Hjolderup er der 10 km, turen vil til fods tage ca. 2 timer. Se ruten her.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

26/02/2017

Rumænien d. 26.2.17.

Min lengselsfulde lille Mie!

Guds Fred til Hilsen! Atter et lille Livstejn, nu har jeg ellers skreven mange, men endnu har jeg ingen Svar derpaa, det gjør mig ont at du har mottet vente saa længe, men det er jo Krig og da maa man finde sig i alle Gjenvordigheder uden at tabe Modet, jeg har mine og du har dine, men det har vi tilfelles, at vi maa kom­me med dem til en og samme Herre og Frelser, som saa gjerne vil hjelpe os at bære dem, det har du jo ogsaa erfaret i denne Tid, jeg ogsaa. Ja min kære søde Mie du kan tro det har været en svær Vinter for os hernede i R. og du vil ikke tilfulde kunde forstaa hvad vi har døjet af Kulde og Hunger og Anstrengelser her i Bjer­gene et par Gange havde jeg nesten fortvylet af Kulde da vi laa under Nattens Stjernehimmel i Kampstilling og motte holde ud, da har mit Blik tit vendt sig mod de funklende Stjerner og jeg har søgt Kraf og Trøst deroven, en gang var mine Tæer nesten forfrosne, dog de er nu atter i orden undtagen endnu en blaa Plet paa den ene store Taa, men som ikke hindrer mig noget, om Nejlen der vil gaa løs, ved jeg ikke, naar Tæerne er frossen har man ingen Følelse deri. Mit Røjematismus har jeg ikke merket noget til her i Bjergene. Strabatserne har jeg ogsaa nok kundet holde ud, omendskjønt vi sommetider har været dødtrette, svære Stormangreb med blodige Tab har vi gjorde for det meste gik vi af med Sejren men vi har ogsaa mot­tet rederere, som ikke er behagelig, særlig for dem som er saaret og ikke kan kom­me bort. Det er her meget glat paa Vejene og Stierne saa naar det gaar ned af Bjer­get kan man kjøre Slæde paa den lederne Bagende, saadan en Slædetour faar man of­te, vi har ellers skarp brøjtet i sævanlige Sovler kunde man ikke ferdes her. Jeg er ikke rigtig bleven klog paa, om du bliver der paa Gaarden, det lader jo til, naar Moder søger en Pige i G. B. jeg havde ellers gjerne tænkt dig hjemme hos min gamle Moder, dog i maa jo synes det er bedre saaledes? saa siger jeg heller ikke noget derimod. Nu vil jeg slutte med de kærligste Hilsener og Kys fra din egen tro Georg.

Hilsen til alle Hjemme i Quorp.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Geschrieben den 26 Februar 1917.

Feldpostkarte.
Kære lille Mie.

Min hjærteligste Tak for dit kære Brev fra den 12 med Thiesens Brev og for Pak­ken med Kagen og Smørret, som smagte storartet, jeg kan nok merke at du har været svært bekymret for mig, heller ingen Under naar du ikke hører i 4 Uger. Carl kom bort i rette Tid, da det først begynte rigtig da han var borte, naar jeg faar Tid følger der Brev, den er knap her. Saa en kærlig Hilsen fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

20/02/2017

Rumænien d. 20.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Atter et lille Livstejn, nu hører du da flittig fra mig? Jeg har i de siste Dage havdt travlt med at lave en Dør til min Understand og lægge Gulv, en nydelig lille Dør har jeg nu ferdig med et langt smal Vindue, men hvis du vilde besøge mig maa du bøje dig helt ned i Knæerne for at komme derigjennem, men den holder dog tæt for den haarde Kulde, som her er om Natten, om Dagen skinner Solen smukt. Med Fjenden bliver vi ogsaa helt godt ferdig da vi gjensidig forholder os rolig, vi ligger pæen Bjergkam som er bevokset med megtige Bøgetræer og enkelte Graner, om Sommeren maa det være herlig her, men da er vi vel atter forsvunden fra Bjærg­skovenes Idyller. Saa en kærlig Hilsen fra din tro Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

18/02/2017

Geschrieben den 18 Februar 1917.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

Sidder her i min Understand lunt og varmt og meddeler dig at jeg er sund og rask og har det Herren være takket godt. Pakkepostforbindelsen er ikke meget god, de siste har jeg faaet d 2 Februar, et eller 2 af dine fra Dec. har jeg ikke faaet en Del at Julepakkerne er gaaet tabt. Saa de kærligste Hilsener din Søn Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

17/02/2017

Rumænien d. 17.2.17.

Kære elskede Mie!

Guds Fred til Hilsen! Min hjærteligste Tak for dine siste Breve. Ja du maa rigtig nok lære at være taalmodig som ikke er saa let at holde ud, det merker jeg i høj Grad og ogsaa kan du tro, men Herren vil lære os det, og giver os den rette Taal­modighed, værer taalmodige i Trængsler, varagtige i Bønnen. Ja kære Mie, Bønnen er den indre Telephonforbindelse mod det høje og naar vi flittig opretholde denne Forbindelse, faar vi en Kraftkilde at øse af som ikke udtørres, og som giver Kraft til altid at holde ud, derfor lader os flittig gjøre Brug deraf, han den store SejerHerre vil høre vort Raab og bønhøre vor Bøn. Der er mange som er bekymret om deres Kære som staar hernede i Rumænien, det faar Kompagnierne ogsaa at merke, da der hver Dag løber saa og saa mange Forespørgsler ind, vor Feldwebel giver altid den Betreffende Brevet at læse, jeg har dog ingen faaet. Nu kommer Middagsmaden, altsaa bagefter videre. Det gav Ærter og Faarekjød, som er rigelig forhaanden her, de bragte mig ogsaa et lengselsfuld Brev fra min Kæreste, som ogsaa glædede mig, skreven Søndag d. 4.2. Brevene gaar jo temmelig hurtig herned, men med Pakker­ne er det mau, de siste Pakker havde jeg den 3. Feb. og venter nu med en hungrig Mave, da Apetiten er veldig i denne Kulde. Det glæder mig at du seer saa godt ud, jeg seer nu ogsaa bedre ud, da vi nu i STillingskrigen har lidt mere Ro. Om Gud vil, naar jeg kommer paa Orlov vil vi glæde os sammen ved god Sundhed. Med at sende Ansøgninger ind vil vel ikke nytte noget, da det dog alt gaar efter Rad. Moder er jo nu i Angel du har jo vist hørt fra hende nu. Nu har du jo vist ogsaa havdt mit Brev, hvor jeg meldt mig som Ridder af Jern-Korset du er jo vist ikke mindre stoldt deraf? og glæder dig i det Stille? Ja Herren giver det i sin Naade, at jeg maa bære det sund og rask Hjem til hans Ære. Min gamle Moder glæder sig vist ogsaa, at begge hendes Sønner har faaet Udmerkelsen. Ja en Moders Sønner er hendes Stolthed. Ja min elskede Mie hvor gjerne ville jeg omfavne dig og min gamle Moder og takke eder for al eders Kærlighed og Omhu for mig, naar det ikke er forundt mig nu, at gjøre det personlig, saa vil jeg gjøre det paa dette Sted idet du hilses og kysses af din egen tro Kriger Georg.

En Pakke med gamle Breve har jeg afsendt til dig.


Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

14/02/2017

Geschrieben den 14.2.1917.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

idag et Kort da min Adr atter har ændret sig, du seer den omstaaende. Vi lenges nu efter at Sneen gaar bort saa bliver det snart Foraar her, da Solen allerrede skiner varm om Dagen. Ellers har jeg det godt og er sund og rask, min Reumatis­mus er helt forsvunden her i Bjergene der er frisk Luft. Din Georg.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

12/02/2017

Rumænien d. 12.2.17.

Min kære lille Mie!

Hjærtelig Tak at du skriver saa flittig til din Kriger hernede i de Transilvaniske Alper, eller Grænsebjergene, at du er lidt bekymret om mig, og at dine Breve præ­ges deraf, er mig faarstaaelig, da du i saa lang en Tid ikke hører fra mig, haaber dog nu at du har hørt at din Kriger har det godt og at du atter er rolig og Her­ren taknemlig, dog vær forvisset om at dine Breve har været mig til stor Trøst og Velsignelse i denne svære Bjergkrieg. Jeg er idag paa Vagt i Regimentstabskvarteret og sidder her i den lune Vagtstue og skriver disse Linier, jeg staar ikke Posten da jeg er Vagthavende Gefr. Nu rykker vi snart atter i Stilling, og de skjønne Dage i Quarter er atter forsvunden, men Paketposten er det mangelfuld her, jeg har endnu en Del Julepakker som jeg ikke har faaet, og da vi har været her i Quarter har jeg heller ingen havdt, da Brødet ikke rigtig vil slaa til, som ikke er paseret mig før, laver vi os Maisbrød, Maisen bliver fint malet og udrørt i Kaagende Vand, saa atter kaaget saa det bliver til en stiv Budding, og sma­ger saa helt godt, naar man saa er saa lykkelig at have lidt Fedt at stege det i smager det endnu bedre. Mais er her Hovefrugten som bliver dyrket. Jeg havde for­leden Brev fra Moder som jo i denne Tid er i Loit og hun haabede snart at kunde sende mig gode Efterretning. Johannes havde jo været paa Orlov, han ligger ved Reims det havde nok ikke været let for dem at tage Afsked. Gamle P. Nielsen havde ogsaa beklaget sig til Peter, at han ikke hørte fra mig, han havde skreven, han er vist led og kjed af det hele som ikke undrede ham, da jeg altid var med hvor det gik galt til, jeg faar jo vist nu en ordentlig lykønskning til Jern-Korset, da jeg ved at han glæder sig storligen dertil, ja jeg tror nesten mere som jeg selv. Det er jo en smuk Erindring naar man atter vender sund og rask hjem Herren forunder os i sin Naade Gjensynets Glæde, saa skal du ikke komme til at vente længe før du er min lille kære Kone det er jo det du længes mest efter? du er jo nu fer­dig dertil som du skriver min Kære du. Nu giver det snart Middag, Nudeln, som smager fortrinlig, jeg vil derfor slutte denne Gang med de kærligste Hilsener og Kys, fra din egen tro hengivne Georg.

Undskyld at jeg har taget fejl af Siderne. Adr. skrives nu kun som paa Kuverten sig det til andre som skriver til mig.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

10/02/2017

d. 10.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Jeg sidder udenfor mit Quarter i Middagssolen og skriver dette Kort, og forrige Nat havde vi over 20g. Kulde, der ligger en halv Meter Snee her, naar det giver Tødbrud saa suser Vandet ned ad Bjergene, og river løst og fast med. Jeg har det ellers godt, men Maven bliver os opbunden paa Grund af den besværlige Transport. Saa en kærlig Hilsen fra din dig tro elskende Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

d. 10.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Moder.

Tak for Brevet fra Loit, faabentlig gaar det eder alle godt som mig ogsaa blot Maven bliver os opbunden paa Grund af den besværlige Transport over Bjergene. En kærlig Hilsen til dig og alle i Loit fra din tro Søn Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

08/02/2017

Rumænien d. 8.2.17.

Min kære ventende lille Pige!

Atter et lille Livstejn, nu hører du dog oftere fra mig, min Søde jeg kan jo nok merke at du har været lidt i knibe da du saa længe ikke hørte, jeg kunde jo ikke skrive eller rettere, ikke blive det skrevne løs og saa havde det jo ikke svæk at skrive. Min hjerteligste Tak for dine kære Breve det siste som jeg modtog igaar var stemplet d 27 altsaa kun 11 Dage undervejs, faar du mine lige saa hurtig? Pakkerne er længere undervejs, en Del af Julepakkerne har ikke naaet mig endnu. Ja min kære Mie jeg merker Lengselen i dine Breve og det undrer mig ikke, jeg vil ogsaa sige dig at jeg i den siste Tid, med dens Nød Hunger og Kulde har lengtes efter Hjemmets Hygge og Kærlighed, du vil ogsaa have merket det ud af mine siste Breve, dog man maa bekæmpe denne Lengsel og see at blive stille for Herren, han vil i sin Tid i Naade see ned til os og give os Fred i Landet og vende Graaden til Frydesang. Ja min kære vi har nok Lov til at haabe paa et Gjensyn som jeg ogsaa gjør, men paa den anden Side maa vi som ingensinde før, gjøre os fortrolig med Dødstanken. Ja vi har her ingen blivende Stad men vi søge den tilkommende det er jo en Tanke som ikke ligger for os Unge, men dog her i Felten hvor man seer Døden i øjet nesten hver Dag da kan man ikke andet en gjøre sig fortrolig med Døden og i Grunden er det jo meget bedre at være hos Herren. Morgen rykker vi vist atter i STilling, dog nu er der vor det meste dog Understænder bygget ellers er det heller ikke til at holde ud i den skrekkelige Kulde, vi glæder os allerede til Marz da skal Foraaret allere­de begynde hær, allerede nu merker man at Solen begynder at faa mere Magt, der bliver ogsaa talt om at vi bliver helt afløste her, dog det vil Tiden jo vise, til­syneladende er der jo ingen Udsigter til Fred, efter de siste Dages snakken vil Amerika jo ogsaa gribe ind, ja skal allered have gjordt det, dog maaske bringer det Freden nermere, som skyde den lengere op. Orloven har nu været sperret siden før Jul, men skal nu blive frigiven den 19 Februar altsaa vil det omtrent komme til at passe, at jeg kommer til Paaske, da jeg jo vist ikke kommer med den første Parti, du glæder dig jo meget dertil, jeg i Grunden ogsaa - om ogsaa jeg har skreven anderledes før. Jeg har idag havdt Kort fra Carl som ligger i et tysk Feldlazarett i Klausenburg han har det godt men hans Tænder er ikke i orden end­nu. Pastor Tiedje sender mig Kirkebladet, hvis du vil sende mig det gamle Budskab, saa er jeg taknemlig derfor, da Moder glemmer at sende det. Nu vil jeg slut­te med de kærligste Hilsener og Kys, Din i Kærlighed tro hengivne Brudgom Georg.vi har her ingen blivende Stad men vi søge den tilkommende er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

05/02/2017

Rumænien d. 5.2.17.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Min hjærteligste Tak for de 2 siste Pakker fra 4 og 11 Jannuar, dine Julekager har jeg ikke faaet endnu. Nu har i nok ogsaa Vinter derhjemme, godt at i kan sid­de inden Døre, da det ikke altid er behagelig at være ude i Kulden baade Nat og Dag. Igaar er vi atter bleven afløste forn, og ligger nu atter i Byen og godder os hos Panje. Idag har vi havdt Parade for Ekselens Gerork, vi staar ellers under Erkehertug Carl Josef. Det gjør mig ondt for Julie at hun er syg, hils hende fra mig og ønsk hende god Bedring, ellers glæder jeg mig til at i alle har det godt forleden sendte jeg mit Jern Kors hjem, saa kan du jo bese det naar du besøger Moder. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred, Din egen tro Georg.

Hvorledes har det gaaet dig i Ventetiden? den var lang? Din Georg.Jernkorset som Georg modtog i januar 1917.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

02/02/2017

Rumænien d. 2.2.17.

Min elskede lille Mie!

Allerførst min hjerteligste Tak for den kære Julepakke som jeg modtog igaar, det var jo et nydelig lille Juletræ som vi tænte om Aftenen og saaledes for an­den Gang fejrede Jul. Du kan ellers tro at Cigarerne kom mig tilpas da jeg slet ikke havde at ryge. 8 Pakker havde jeg igaar 3 med Kager 2 med Pølse 2 med Vask og saa den fra dig min Kæreste. Saadan har aldrig en Rugmelsknepkage smagt mig, som den din kære Moder sendte mig, da de lige traf mig som en hungrig Ulf, og jeg var saa glad og taknemlig at jeg atter engang kunde spise mig sat efter 10 Dage da det ikke er saa godt med Forplejningen da det alt skal skaffes 5 Dages Rejse over Bjergene paa Bæredyr, ja min kære Mie, du har ingen Anelse om hvor Hunger og Kulde gjør ondt og saa i saadan en Stund en god Pakke fra eder der­hjemme dukker op. Vi har nu bidt os fast her, og det er ikke som i Førsningen da vi tog den ene By efter den anden, da levede vi i Herlighed og Glæde. Høns Gjæs Ender og Svin i Massevis, og vi kunne kaage og stege saa meget vi kunde spise. Ja de arme Beboere som det gik ud over, de faar rigtignok at vide hvad Krig er. Vi er nu ude af de højeste Bjerge og ligger nu kun i en Højde af 600 m, jeg sidder her i min Understand ved en lystig Ild og lader mine Tanker gaa derhjem til det hyggelige Quorp hvor alt er saa lunt og varmt og hvor du min Kæreste er Mitpunk­tet. Tak for alt hvad du er for mig, og at du i dine kære Breve trøster og op­muntrer mig. Ja min kære jeg har i den senere Tid tidt og ofte merket Bønnens bevarende Magt naar vi hvert Øjeblik gik i Farer og Døden for øje, da kom Jesus som den trøstende og hjælpende Frelser og hjalp over alle Vanskeligheder. Ja min kære Mie du har mottet vente længe efter Brev denne Gang tænker dog ikke at du er bleven alt vor angst? - Det vil være mig en Glæde og Beroligelse naar du til Mai vil tage over til min kære gamle Moder, og være hende til Hjælp og Opmunt­ring i Ensomheden, jeg vil være dig meget taknemlig derfor. Af min Lønning sen­der jeg dig idag 30 M som Nytaarsgave kjøb dig derfor hvad du ønsker dig. Saa vil jeg slutte med Guds Fred som Hilsen. Din egen tro Georg.

Hilsen til alle Derhjemme i Quorp.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.